CROATIA Signature  l  9 วัน 6 คืน                                                                                             

Beaconboy Travel Co., Ltd

ครเอเชีย เป็นประเทศอิสระ ที่แยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991และได้พัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางไปชมความสวยงาม ที่ว่ากันว่า เที่ยวครั้งเดียวครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อาหารการกินแบบพื้นเมือง วัฒนธรรมประเพณีแบบท้องถิ่น ธรรมชาติอันสวยงาม ภูเขาหินที่เป็นเหมือนฉากหลังของประเทศ ท้องทะเลสีน้ำเงินคราม และสถาปัตยกรรมโบราณที่มีคุณค่า อายุนับพันปี ที่ได้หล่อหลอมรับวัฒนธรรมในสมัยกรีกและโรมันโบราณ จนทำให้โครเอเชีย ได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก”


วันแรกของการเดินทาง                       

สนามบินสุวรรณภูมิ

20:30 น.

คณะเดินทาง พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 

พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

23:00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย 

โดยสายการบิน “Lufthansa” เที่ยวบินที่ LH 773 l LH 5988


วันที่สองของการเดินทาง                     

กรุงซาเกร็บ l เมืองโอพาเทีย

10:00 น. 

เดินทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport หลังผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อย 

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี 

กิจกรรมที่ท่านได้จะสัมผัส ได้แก่:

ผ่านชมจัตุรัสที่มีรูปปั้นของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” ที่เป็นวีระบุรุษของประเทศ นำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19

นั่ง “รถรางไฟฟ้า” [Funicular] ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป สู่ เมืองตอนบนของกรุงซาเกรบ

– Jelacic Square  Beaconboy Travel –

– Zagreb Funicular Beaconboy Travel –

ผ่านชมประตูเมืองเก่า ป้อมปราการโบราณและโบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตั้งอยู่ในเขต ที่ทำการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร

ผ่าน “ประตูหิน” (Stone Gate) ที่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีต แต่มีรูปของ พระแม่มารียังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว เป็นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารีไม่โดน ไฟไหม้ ทำให้ ปัจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฏิหาริย์ที่เคยขอแล้วได้ดั่งที่ต้องการ สังเกตจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปล ว่า ขอบคุณ ในภาษาท้องถิ่น

– St. Mark Church Beaconboy Travel –

เที่ยง                               

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารจีน

บ่าย                               

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ภาคตะวันตกของประเทศ โครเอเชีย ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้ว่า แคว้น “อิสเตรีย” (Istria) เมืองแรกที่ นำท่านเยี่ยมชมคือ เมือง โอพาเทีย (Opatija) (ระยะทาง 174 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ ในภาษาอิตาลี คือ “Abbazia” ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติก ที่มีวิลล่า หรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทำให้โอพาเทีย เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อน ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น      นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull) ซึ่งเป็นรูปปั้นที่ แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดิน ชมเมืองโอพาเทีย

– Opatija Beaconboy Travel –

ค่ำ                                 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่า


วันที่สามของการเดินทาง                       

เมืองโอพาเทีย l เมืองพูล่า l เมืองโรวินจ์ l เมืองโอพาเทีย

เช้า                                 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมือง “พูล่า” (Pula) ระหว่างทางผ่านชมท้องทะเลสีคราม สวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะ KRK ซึ่งเป็นเกาะที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโครเอเชีย และ เกาะ CRES โดยเมือง พูล่า หรือ โพล่าในภาษาอิตาเลี่ยน เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นใน ฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน 

กิจกรรมที่ท่านได้จะสัมผัส ได้แก่:

เข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนาม พูล่า อารีน่า (PULA Arena) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุ รุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุงโรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ

– Pula Arena Beaconboy Travel –

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โรวินจ์” (Rovinj) เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บน แหลมอีสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยู่ ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ทำให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้มีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก

เที่ยง                                     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                                     

นำท่านเดินชม “เมืองโรวินจ์” (Rovinj) เป็นเมืองที่สวยงาม ชมอาคาร บ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็กที่พื้นปูด้วยหินก้อนเล็กก้อนน้อย     โรวินจน์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึก,ร้านกาแฟ และร้าน อาหารต่าง ๆ มากมาย เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และ ถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ ที่สูงที่สุดของแคว้น ท่านชมเขตเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ซึ่งบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมา  จากแผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง จากนั้นมีเวลาให้อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

– Rovinj Beaconboy Travel –

 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง “โอพาเทีย” (Opatija)

ค่ำ                                       

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่า


วันที่สี่ของการเดินทาง                         

เมืองโอพาเทีย l อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ l เมืองซาดาร์

เช้า                                       

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” (Nation Park Plotvice) ระหว่างทาง ท่านจะได้เดินทางบนเส้นทางเลียบชายฝั่งริมทะเลอาเดรียติกที่สวยงาม เส้นทาง Unseen ที่มีวิวทิวทัศน์ของเกาะแก่งน้อยใหญ่ คล้ายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่กลางทะเล เนื่องจากความแรงของลมบริเวณนี้ทำให้ไม่มีต้นไม้ต่าง ๆ บนเกาะแก่งเหล่านี้ ไล่ตั้งแต่ช่วงบริเวณเมือง “โนวี่ วิโนโดลสกี้” (Novi Vinodalski) ต่อเนื่องจนถึงเมือง “เซนจ์” (Senj) ชมวิวเพลิดเพลินจนเดินทางข้ามเขตผ่านป่าเขาและทุ่งหญ้าผ่านเมืองออกโตกักและเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งสวรรค์ที่  มีชื่อเสียงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 269 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบ และเนินเขา

– Plitvice Jezera Beaconboy Travel –

เที่ยง                                   

รับประทานกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยริน ลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจก สะท้อนสีครามของท้องฟ้าแวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น

(การเดิน เที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ)

– Plitvice Jezera Beaconboy Travel –

 นำท่านล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน อุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยาน ตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะ เปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาล โดยแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามของธรรมชาติ โดดเด่นแตกต่างกันโดยยากที่จะตัดสินได้ว่าฤดูกาลใดสวยงามที่สุด

– Kozjak Cruise Beaconboy Travel –

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (Zadar)

ค่ำ                                           

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารโรงแรม

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่า


วันที่ห้าของการเดินทาง                                 

เมืองซีบินิค l เมืองโทรเกียร์ l เมืองสปลิท

เช้า                                           

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมือง ซีบีนิค (Sibenik) เมืองริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ที่มี หลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับ อิทธิพลจากทางอิตาลี 

ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรือ เซนต์จาคอบ ที่ผสมผสาน สถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัวงดงามด้วยยอดโดมและ หลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

– Sibenik Beaconboy Travel –

บ่าย                                       

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง โทรเกียร์ (Trogir) เมืองสวยที่เป็นมรดกโลก ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยวสวยงามมีชื่อเสียงของ โครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน 

นำท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมัน โบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 

ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลา ก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูป ปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซนต์ลอร์เลนต์องค์สำคัญ ที่ผู้สร้าง มหาวิหารแห่งนี้อุทิศให้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้อง ถิ่นที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งนี้

– Trogir Beaconboy Travel –

เมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมือง “สปลิท” (SPLIT) เมืองสำคัญใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองเมืองท่าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ ณ เมืองแห่งนี้

ค่ำ                                                 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่า


วันที่หกของการเดินทาง                                 

เมืองสปลิท l เมืองมาลี สตอน l เมืองดูบรอฟนิค

เช้า                                               

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (Diocletian’s Palace) ที่สร้างขึ้น จากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวัง สำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปีUNESCO ในยุคสมัยของจักรพรรดิ์ดิโอเคลีเชี่ยน เป็นช่วงยุคสมัยเริ่มต้นของ จักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือจักรวรรดิไบแซนไทน์นั่นเอง พระราชวังดิโอเคลเชี่ยนได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ชมห้องโถง      กลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสา ที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

– Split Beaconboy Travel –

เที่ยง                                     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย                                     

นำท่านเดินทางสู่ อ่าวมาลี สตอน (MALI STON) ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศ บอสเนีย (แวะถ่ายรูป) บริเวณเมืองที่มีชื่อว่าว่า เมืองนีอุม เป็นประเทศเพื่อน บ้านของโครเอเชียโดยประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย ต่อด้วยนำท่าน เดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย เมื่อถึงเมืองมาลี สตอน 

นำท่านล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอย แล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเครื่องเคียง จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาลี สตอน

– Mali Ston Beaconboy Travel –

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) เมืองทางตอนใต้ ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นดัลเมเทีย (Dalmatia) ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า และประเทศมอนเตเนโกร… อีกทั้งเป็นเมืองที่เรือสำราญขนาดใหญ่นิยมมาจอดอีกด้วย

ค่ำ                                             

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารโรงแรม

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่า


วันที่เจ็ดของการเดินทาง                             

เมืองดูบรอฟนิค

เช้า                                             

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ช่วงเช้ามีเวลาช่วงสั้น ๆ ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัย

เมืองดูบรอฟนิค ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม โดยมีการบูรณะเมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง

กิจกรรมที่ท่านจะได้สัมผัส ได้แก่:

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ที่มีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีและความงดงาม          ทะเลอาเดรียติก ยามสีน้ำเงินของทะเลอาเดรียติกตัดกับสีส้มแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากว่า คำบรรยายใด ๆ

– Dubrovnik Beaconboy Travel –

นำท่านล่องเรือพาโนราม่า ชมความสวยงามของเมืองเก่าดูบรอฟนิคให้ครบทุกมุมมอง โดยเรือพาโนราม่าจะล่องเลียบกำแพงเมืองเก่ามุ่งหน้าสู่ “เกาะล็อกครุม” (Lokrum) แล้วแล่นชมเกาะก่อนจะกลับเข้าสู่ท่าเรือดูบรอฟนิคแห่งเดิม โดยในอดีตสมัยสงครามครูเสด กษัตริยริชาร์ดใจสิงห์แห่งเกาะอังกฤษเคยมาแวะพัก ณ เกาะล็อกครุมแห่งนี้

– Lokrum Cruise Beaconboy Travel –

เที่ยง                                       

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารท้องถิ่น

บ่าย             

ชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค มีที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลม ๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง

– Dubrovnik Old Town Beaconboy Travel –

จากนั้นนำท่านเดินขึ้น “ชมกำแพงเมืองโบราณ” ชมความสวยงามของแนว หลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่ากำแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกัน ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากันว่า ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมกำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ถือว่ามาไม่ ถึงดูบรอฟนิค

– Dubrovnik City Wall Beaconboy Travel –

ค่ำ                                       

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารโรงแรม

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่า


วันที่แปดของการเดินทาง                           

เมืองดูบรอฟนิค l เมืองชาฟตัท

เช้า                                     

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านช้อปปิ้งละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย  ซื้อของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นที่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS”ช็อคโกแลตท้องถิ่น ยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์โลกเก่าท้องถิ่น “Dingac”, “Postup” จากองุ่นพันธุ์ท้องถิ่น “Plavac Mali” คุณภาพระดับเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเลี่ยน และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

– Konzum Supermarket Beaconboy Travel –

11:30 น.                             

นำท่านเดินทางสู่ “สนามบิน ดูบรอฟนิค” 

(หากมีการทำการคืนภาษีกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)

13:00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 732 

(ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 นาที)

14:25 น.                           

เดินทางถึง เวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

ระหว่างรอเครื่องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสินค้าในสนามบิน หาก ราคาสินค้าใน บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทำภาษีคืนได้  (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา

23.20 น. 

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)


วันที่เก้าของการเดินทาง                       

สนามบิน สุวรรณภูมิ

14.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม..


อัตราค่าบริการ

พรีเรียตการเดินทาง:     

07 – 15 ตุลาคม 2565 / 13 – 21 ตุลาคม 2565 / 21 – 29 ตุลาคม 2565

ราคา:                             

135,000 บาท ต่อท่าน   /   ราคาเด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม:    130,000 บาท ต่อท่าน

ราคาห้องพักเดี่ยว:         

19,900 บาท ต่อท่าน

** ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**

***ในกรณี ที่มีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่าบริการเพิ่ม***

*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้

  ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย

ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ

หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน

ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท 

(บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)

ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ


อัตรานี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต )

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ / 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน


การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร

🍽 ทุกท่านจำเป็นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตาม ความเหมาะสมกับเมนูอาหารของมื้อนั้นๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น

🍽 หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดิน ทางเท่านั้น

🍽 หากท่านใดไม่รับประทานเนื้อวัว จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น และทางบริษัทจะ เปลี่ยนเป็นเมนูหมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร

🍽 หากแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น


วิธีการจองทัวร์

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3  วัน จากวันจอง (First come First served)  และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

 • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,- บาท / ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 • หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าโครเอเชีย ประจำปี 2022

 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า     ประมาณ 70-80 %
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรส
 • หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรือ สำเนาบุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน
 • จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา

โปรดทราบ !

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

***เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว***


ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com /Facebook: BeaconboyTravel/Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757