ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

เนื้อหาสำคัญของประกาศระเบียบฉบับนี้ที่นักเดินทางชาวไทยรอคอยกันก็คือ

“ข้อ ๑๔ หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ให้มีอายุไม่เกิน ๕ ปี
หรือไม่เกิน ๑๐ ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก

โดยข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของค่าธรรมเนียม ผู้ทำสามารถเลือกได้ว่า หากต้องการหนังสือเดินทางอายุ 5 ปีเหมือนเดิม ก็จะมีค่าธรรมเนียม 1,000.- บาท ส่วนหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียมจะเป็น 1,500.- บาท

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/053/T_0001.PDF