Month: January 2019

วีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) รู้จักให้มากยิ่งขึ้น พร้อม Application นับวันเดินทาง

วีซ่าเชงเก้น เรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปเยือนประเทศในยุโรป ไม่ว่าการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจการค้า ทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้นให้ดียิ่งขึ้น