Month: December 2020

ชะลอโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ทบทวนรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนเริ่มโครงการ

วัยเก๋ารอก่อน เบรกโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

ศบศ.เปิดโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า”

เที่ยวไทยวัยเก๋า โปรแกรมทัวร์และรายละเอียดทุกอย่างของโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ