จุดเด่นของเส้นทาง Why สวิส ที่จะเป็นคำตอบให้ท่านว่า “ทำไม”

 •  นั่งรถไฟสายโรแมนติก Appenzeller สู่หมู่บ้านสวิสแท้ๆอย่าง อัพเพนเซล สวยจนท่านจะลืมไม่ลง
 •  นั่งรถราง Stoosbahn รถรางรูปทรงแปลกตาที่ “ชันที่สุดในยุโรป” สู่ หมู่บ้านปลอดมลพิษ Stoos NEW
 •  ขึ้นชม ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น และชมจุดที่สวยที่สุดของการดูยอดเขานี้ ณ ทะเลสาบ Riffelsee NEW
 •  ล่องเรือทะเลสาบเจนีวา สู่หมู่บ้านแสนสวยYVOIRE” ที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบของฝรั่งเศส NEW
 •  นั่งรถไฟสาย Glacier Express พลาดไม่ได้กับความสวยงามของเส้นทางรถไฟที่ได้ชื่อว่า “สวยที่สุด”
 •  ชมทะเลสาบมรกต บลาวซี Blausee น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา (เทราซ์) ที่แหวกว่ายได้อย่างชัดเจน NEW
 •  นั่งกระเช้าสู่ สถานีบริก พาเดินระเบียงใส Skyline Walk และ Thrill walk ที่สวยและเสียวไปในตัว NEW
 •  ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงเฟรา  Top of Europe สถานที่ยอดนิยม เราก็ไม่พลาด “จัดให้” อยู่ในโปรแกรมนี้
 •  เดินลัดเลาะซอกเขาและสายน้ำ Aareschlucht พบความแปลกที่สวยของธรรมชาติสวิสที่ซ่อนอยู่ NEW
 • เยือน สไตน์ อัม ไรน์ ชมศิลปะของผนังอาคารที่อนุรักษ์ไว้อย่างวิจิตรงดงาม เมืองนี้น่ารัก น่าเดินเล่น
 • ไม่พลาด พัก 1 คืน ในหมู่บ้านปลอดมลพิษ เซอร์แมท Zermatt โปรแกรมไปสวิสต้องแวะไปนอน สวยมาก
 •  อีกหลายเมืองสวยในเส้นทางอย่าง โลซานน์, เบิร์น, มองเทรอซ์, ลูเซิร์น, ซังค์กัลเลน และ อันเดอร์แมท

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

รายละเอียดโปรแกรม

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 61 

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.          คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D สังเกตป้ายบริษัท… พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 61

กรุงเทพฯ – ซูริค – หมู่บ้านชไตน์ อัม ไรน์ – ซังค์ กัลเลน – รถไฟสาย Appenzeller Bahn – อัพเพนเซล – ซุก

01.05 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงซูริค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970

07.50 น.        เดินทางถึง ซูริค Zurich Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ ชไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein (ระยะทาง 55 กม./ 1 ชม.) เมืองโบราญเล็กๆที่ยังคงสภาพความสวยไว้ได้อย่างดีที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนทะเลสาบอุงเตอร์ซีและแม่น้ำไรน์ เอกลักษณ์ยิ่งของเมืองนี้คือ ภาพวาดแบบเฟรสโก้ บนฝาผนังของแต่ละบ้าน สะท้อนถึงเรื่องราวความเป็นมาในอดีตได้อย่างดีเยี่ยมและกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศของเมืองน่ารักแห่งนี้อย่างเต็มอิ่ม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซังค์ กัลเลน St.Gallen (ระยะทาง 71 กม./ 1.15 ชม.) อีก 1 เมืองสวยของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีโบสถ์สไตล์บาร็อค แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและมีความสําคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป วิจิตรตระการตาไปด้วยงานศิลปะที่รวบรวมช่างทุกแขนงมาสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นที่มาของงานศิลปะบริสุทธิ์มากมายซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้อิทธิพลแบบบาร็อคยังคงเห็นได้เด่นชัดจากอาคารบ้านเรือน ที่ตกแต่งด้านหน้าอย่างวิจิตรบรรจง อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามขอบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์           

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่าน นั่งรถไฟสาย Appenzeller Bahn รถไฟเส้นทางชนบทที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1904 วิ่งจากเมืองแซงค์กัลป์เลนสู่เมือง อัพเพนเซล Appenzell เมืองแห่งกระดิ่งวัว, ชีส แ ละขนมบีเบอร์ (Biber) รถไฟจะลัดเลาะเข้าสู่เส้นทางสายชนบท ผ่านทุ่งหญ้าที่จะเขียวขจีในยามหน้าร้อนและขาวโพลนในฤดูหนาว ผ่านบ้านเรือนชาเล่ต์แบบสวิสแท้ๆแสนน่ารัก ถือเป็นอีก 1 เส้นทาง  รถไฟที่สวยมากในสวิตเซอร์แลนด์ Unseen / รถไฟเทียบชานชลาเมือง อัพเพนเซล อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ชมความงดงามของเมืองเล็กๆกลางหุบเขาแสนน่ารักแห่งนี้ บริเวณถนนเมืองเก่าหน้าสถานีรถไฟจะมีร้านต่างๆ อาทิ ร้านขายชีส, ร้านขายขนมบีเบอร์ หรือร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง ที่เค้าว่ากันว่า เสื้อประจำชาติพื้นเมืองชาวสวิสคิดค้นขึ้นที่เมืองนี้

เดินทางต่อสู่เมือง ซุก ZUG (ระยะทาง 97 กม./ 2 ชม.) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี หากมีเวลา นำท่านชมเมืองเก่า Clock Tower ที่มีความสูงที่ 52 เมตร สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Park Hotel Zug หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 61

 Schwyz – นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosabahn (ชันที่สุดในยุโรป) – หมู่บ้านปลอดมลพิษ Stoos – อันเดอร์แมท –รถไฟกลาเซียร์เอ็กเพรส – เซอร์แมท (หมู่บ้านปลอดมลพิษ)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไว้ซ์ Schwyz (ระยะทาง 27 กม./ 30 นาที) เพื่อนำท่านสู่ สถานีรถไฟ Stoosbahn สถานีที่ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 14 ปี เพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosbahn ที่ชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2017 แทนที่รถรางขอันเก่าที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1933 ลักษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคล้ายถังบ่มเบียร์ ดูแปลกตาและทันสมัยมาก รถไฟจะพาท่านขึ้นเขาไต่รางซึ่งมีความชันสูงถึง 110% ที่ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร นำท่านสู่  ปลายทางที่ หมู่บ้าน Stoos UNSEEN หมู่บ้านเล็กๆปลอดมลพิษและไม่ใช้รถยนต์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร ด้านบนหมู่บ้านจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลสาบลูเซิร์นได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมวิวและสูดอากาศแสนบริสุทธิ์ของหมู่บ้าน สมควรแก่เวลานำท่านลงสู่เบื้องล่าง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อันเดอร์แมท Andermatt (ระยะทาง 53 กม./ 1 ชม.) เมืองเล็กภายใต้เทือกเขาแอลป์อันแสนงดงามและยังเป็นชุมทางรถไฟเส้นที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งในสวิสคือ รถไฟกราเซียร์ เอ็กซ์เพรส

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการ นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express (เส้นทางสวยที่สุด)

หมายเหตุ          ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพลส จะปิดให้บริการ   เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการตรวจสภาพประจำปี บริษัทจะปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนปกติแทน ซึ่งวิวไม่เปลี่ยนเพราะวิ่งบนรางเส้นเดียวกัน (ความแตกต่างระหว่างตู้แบบรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพลสและรถไฟปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็นกระจก)

ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ จนกระทั่งรถไฟเดินทางเข้าสู่เมือง เซอร์แมท Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจในการเดินทางมา

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                  Albana Real หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 61

รถไฟขึ้นเขา – สถานีกรอนเนอร์แกต – ชมวิวยอดเขาแมทธอร์ฮอร์น – ชมวิวยอดเขาแมทธอร์ฮอร์น – สถานีRothenboden – ทะเลสาบริฟเฟล – เซอร์แมท – ช้อปปิ้ง หรือ เดินเล่น – ปราสาทชิลยอง – มองเทรอซ์

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟขึ้นเขา สู่สถานี Gornergrat Bahn เพื่อชมความงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น อันสวยงาม ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิส ณ ลานกว้างบนสถานีปลายทางแห่งนี้ ด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูงกว่า 4,478 เมตร รูปทรงคล้ายปีระมิดปลายงุ้มแปลกตาโดดเด่นเป็นสง่า อิสระท่านชมบรรยากาศของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นหรือสนุกสนานกับลานหิมะ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละดือน** ก่อนพาท่านนั่งรถไฟลงไปที่ สถานี Rotenboden แล้วพาท่านเดินสู่ ทะเลสาบริฟเฟล Riffelsee อีกหนึ่งจุดชมวิวยอดนิยมที่สามารถบันทึกภาพกับยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์นได้สวยที่สุด ด้านหน้าเป็นทะเลสาบริฟเฟล ด้านหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สวยงามเกินเขียนบรรยาย ต้องไปเห็นด้วยตาและจะร้องอ๋อ เพราะนี่คือหนึ่งในวิวที่ถ่ายรูปและปรากฏให้เห็นตามโปสการ์ดหรือในอินเตอร์เนต สมควรแก่เวลา นั่งรถไฟลงเขากลับสู่หมู่บ้านเซอร์แมท

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พร้อมมีเวลาให้ท่านได้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าของสวิสถนนบาห์นฮออฟสตราสเซ่  อาทิ มีดพับสวิส, กระดิ่ง, ช๊อคโกแลต, นาฬิกาแขวน, เสื้อหนาว และร้านนาฬิกาสุดหรูเมดอินสวิสยี่ห้อต่างๆมากมาย หรือท่านจะเลือกเดินบันทึกภาพความงดงามของหมู่บ้าน ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศที่งดงาม หุบเขารายล้อม ลำธารใสสะอาด เลือกนั่งร้านกาแฟสวยๆ ผ่อนคลายอริยาบท ดื่มด่ำความสุขในการพักผ่อนครั้งนี้ให้เต็มที่ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองทาซ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ MONTREUX (ระยะทาง 139 กม./ 2 ชม.)  เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” นำท่าน แวะถ่ายภาพ ที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ ปราสาทชิลลอง ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Grand Hotel Suisse Majestic หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 9 กันยายน 61

โลซานน์ – นียง – ล่องเรือทะเลสาบ – หมู่บ้านอีฟวัวร์ (ฝรั่งเศส) – กรุงเบิร์น

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำคณะเดินทางเข้าสู่เมือง โลซานน์ Lausanne (ระยะทาง 25 กม./ 20 นาที) เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า) แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง ชม รูปปั้นลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก ที่ในหลวง ร.9 ทรงโปรดเมื่อครั้นทรงพระเยาว์ ชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะ Le Denantou ก่อนพาท่านเดินสัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบโลซานน์ จากนั้นนำท่านสู่เมือง นียง Nyon (ระยะทาง 40 กม./ 45 นาที) อีก 1 เมืองริมทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่าที่มีปราสาทโบราณตั้งตระหง่านอย่างสวยงาม นำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือทะเลสาบเจนีวา สู่จุดหมายปลายทางที่หมู่บ้าน อีฟวัวร์ YVOIRE (ฝรั่งเศส) หมู่บ้านแสนสวยและโรแมนติก Unseen ทัวร์ยังมาไม่เยอะ

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     

อิสระท่านเดินชมบ้านเรือนของหมู่บ้าน ที่จะประดับดอกไม้หลากสีสันทุกฤดู พร้อมกับการที่บรรยากาศข  องหมู่บ้านถูกรักษาได้อย่างดีเยี่ยมอย่างกับพาท่านหลุดเวลาไปในยุคกลาง อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปสวยกับหมู่บ้าน เก็บภาพบรรยากาศแสนโรแมนติก ** หมู่บ้านแห่งนี้ได้รางวัลหมู่บ้านต้นแบบของฝรั่งเศส ** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น  (ระยะทาง 137 กม. / 2 ชม.) นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ตั้งอยู่เนินเขาซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง เดินเท้าเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ นำคณะชม นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Allegro Hotel Berne หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 10 กันยายน 61

ทะเลสาบบราวซี – สถานีกระเช้า Stechelberg – สถานีบริก – จุดชมวิว Sun Terrace – Skyline walk – Thrill Walk – หมู่บ้านเมอเรน Unseen – อินเทอร์ลาเค่น

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบบลาวซี Blausee (ระยะทาง 60 ก.ม./ 1 ชม.) ทะเลสาบน้ำใสสีเทอควอยซ์ จุดเด่นของทะเลสาบเล็กอันนี้คือความสวยใสถึงขนาดเห็นปลาเทราซ์ของบ่อน้ำแห่งนี้ ทางเอกชนได้เพาะพันธ์ปลาไว้และเปิดให้นักตกปลาได้เข้ามาตกได้ ท่านจะได้ชมกับความสวย ใส และสีสันแสนงามของทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเท่อบรุนเน่น มีเมืองเล็กๆที่แสนจะเงียบสงบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้า Stechelberg Schilthornbahn (ระยะทาง 22 ก.ม./ 30 นาที) เพื่อนำท่าน นั่ง เคเบิ้ลคาร์ ขึ้นไปยัง สถานีบริก Birg สถานีรองสุดท้ายก่อนจะถึงยอดเขาชิลธอร์น พิส กลอเรีย Schilthorn Piz Gloria ที่สถานีบริกแห่งนี้จะมีจุดชมวิวที่เรียกว่า Sun terrace ซึ่งท่านจะได้เห็นความงดงามของยอดขุนเขาทั้ง 3 แห่งสวิส ได้แก่ ไอเกอร์, มองค์ และ จุงเฟรา ได้อย่างตระกรานตาในวันที่สภาพอากาศดี ก่อนนำท่านสัมผัสประสบการณ์ด้วยการพาท่านชมวิวบน ระเบียง Skyline walk ระเบียงชมวิวแบบพื้นใสแจ๋วเสียวสะท้านเห็นไปถึงเบื้องล่าง และเป็นจุดที่ท่านจะสามารถบันทึกภาพวิวแบบพาโนรามิกของ 3 ยอดเขาได้อย่างสวยงามอีกจุดหนึ่ง จากนั้นนำท่านสะท้านความสูงและสวยกับ การเดินบน Thrill Walk ทางเดินเลาะหน้าผายาว 200 เมตร ที่ท่านจะเห็นวิวแบบสวยและเสียวไปด้วยในตัว อิสระท่านสนุกสนานและบันทึกภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านนั่ง กระเช้า ลงไปยัง หมู่บ้านเมอเรน MURREN

หมายเหตุ          จุดต่างๆบนสถานีบริกที่กล่าวไปอาจมีปิดทำการในวันที่สภาพอากาศไม่ดี หากปิดวันนั้นจะพาท่านไปเฉพาะ หมู่บ้านเมอเรนเท่านั้น ทั้งนี้ตั๋วขึ้นเคเบิลคาร์คือตั๋วแบบเหมาจ่ายทั้งเส้นทาง ไม่สามารถคืนเงินได้

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน

พาท่านเดินชม หมู่บ้านเมอเรน MURREN หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี้สวยยังกับส  รวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger, Monch, Jungfrau หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์อากาศจึงยังบริสุทธิ์มาก อิสระท่านเก็บภาพและเดินเล่นในหมู่บ้านแสนน่ารักแห่งนี้ สมควรแก่เวลา นำท่านนั่งกระเช้ากลับสู่สถานีเบื้องล่าง  ** หมู่บ้าน Murren ถือเป็นอีก 2 หมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนสวิสฯไม่พลาดที่จะมา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแบบ Backpacker เพราะที่นี้ขึ้นชื่อเรืองความสวยงามของบรรยากาศมาก **

หมายเหตุ          ความสวยงามวิวทิวทัศน์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย หากวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส รับประกันว่าสวยมาก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเค่น (ระยะทาง 18 กม. / 20 นาที) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซึ่งจะเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย”

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Metropole Hotel หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่13 กันยายน 61

รถไฟฟันเฟือง – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ – อินเทอลาเค่น

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟันเฟือง จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่าน สัมผัสกับประสบการณ์นั่งรถไฟฟันเฟือง ผ่านชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา แวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป บนสถานีปลายทางจุงฟราวบาห์น นำคณะ เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคย ละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา และ ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

หมายเหตุ           การพิชิตยอดเขาจุงเฟรา เวลาอยู่ข้างบนยอดเขา ท่านอาจจะเหนื่อยและเพลียมากกว่าปกติ ด้วยสภาพ อากาศที่น้อย พยายามอย่าออกแรงเยอะ ***

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นพาท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่สถานีรถไฟเลาเท่อบรุนเน่น หากมีเวลานำท่านเดินเล่นชมความน่ารักของเมืองเลาเท่อบรุนเน่น มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองเล็กๆที่แสนจะเงียบสงบแห่งนี้ ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารักท่ามกลางขุนเขา โดยมีฉากหลังเป็นน้ำตก สตาวบ์บาค Staubbach ธารน้ำตกไหลลงมาจากหินผาความสูงถึง 300 เมตร สวยงามยิ่งนัก แล้วนำท่านกลับสู่เมือง อินเทอลาเค่น Interlaken (ระยะทาง 12 กม./ 15 นาที) ก่อนมีเวลาให้ท่านได้ อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ  อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลต, กระเป๋า, รองเท้า, แว่นตา นาฬิกาสวิส อาทิ ROLEX, PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้น หรือ ท่านสามารถเลือกเดินเล่นผ่อนคลายอริยาบทสบายๆ สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นของสวิสให้เต็มปอด

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Metropole Hotel หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 61

อาเร่ จอร์จ – สแตนส์ – นั่งกระเช้าเปิดประทุน Cabbrio Car – ยอดเขา Stansernhorn – ลูเซิร์น สะพานไม้ อนุสาวรีย์สิงโต – ช้อปปิ้ง หรือ เดินเล่นตามอัธยาศัย

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง ไมริงเก้น Meiringen (ระยะทาง 30 กม./ 30 นาที) นำท่านสู่ อาเร่ ชลูชท์ Aareschlucht หรือ อาเร่ จอร์จ Aare Gorge ช่องของโตรกหน้าผาที่มีแม่น้ำอาเร่ไหลกัดเซาะหุบเขาเป็นลำธารอยู่ทางเบื้องล่าง นำท่านเดินเลาะไปตามทางเดินที่สร้างติดกับหินผาเหนือแม่น้ำอาเร่ที่ไหลสีสันสวยใสอย่างใกล้ชิด ถือเป็นความแปลกของธรรมชาติอย่างหนึ่งของสวิส มีเวลาให้ท่านได้เดินเลาะและบันทึกภาพความสวยงามของอาเร่ จอร์จ ก่อนนำท่านเดินทางสู่เมือง สแตนส์ Stans (ระยะทาง 49 กม./ 50 นาที) เมืองเล็กๆอันแสนสงบ อยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่สถานี Stansbahn นำท่านนั่งรถราง Funicular เพื่อพาไปยังสถานีกลางยอดเขา แล้วนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Cabbrio Car สู่ยอดเขา Stansernhorn ที่ความสูง 1,850 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสการนั่งกระเช้าแบบ 2 ชั้น ซึ่งชั้นบนเป็นหลังคาเปิดแห่งแรกของโลก ท่านจะมองเห็นวิวอันงดงามของทะเลสาบลูเซิร์นได้หลากหลายอารมณ์เวลาท่านอยู่บนกระเช้าอันนี้ จะสัมผัสอากาศแบบ Open Air บนชั้น 2 หรือจะมองลอดผ่านกระจกที่ชั้น 1 ก็สวยงามยิ่งนัก กระเช้าส่งท่านถึงถึงยอดเขา มีเวลาอิสระให้ด่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนั่งรถโค้ชเข้าสู่เมือง ลูเซิร์น Luzern (ระยะทาง 15 กม. / 20 นาที) ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม สะพานไม้คาเปล ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม แม่น้ำรุซซ์  Reuss ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคย ถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม จากนั้น อิสระตามอัธยาศัย กับการเที่ยวชมบรรยากาศของจัตุรัสใจกลางเมือง ชวาเน่นท์พลัทซ์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ, ช็อคโกแล็ต, ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กูบเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Astoria Hotel Lucern หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 61 

สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น. เดินทางสู่สนามบิน ซูริค  พร้อมเผื่อเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND

13.15 น.             ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 61 

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ…

อัตราค่าบริการ

Why สวิส 10 วัน TG ภูเขา กระเช้า รถราง ทะเลสาบ < WE-08B >

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

ห้องพักคู่

2 ท่าน

ราคาเด็ก*

พักห้อง

1 เด็ก+1 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก*

1 เด็ก+ 2 ผู้ใหญ่

(เสริมเตียง)

ราคาเด็ก**

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
07 – 16 ก.ย. 61 121,900 121,900 118,900 117,900 12,900

** ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไปเท่านั้น หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **

* เด็กอายุ 5-12 ปี โรงแรมในยุโรปจะบังคับเสริมเตียง / ** เด็กอายุ 2-5 ปี

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามเส้นทางและสายการบินที่รายการระบุไว้
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) ในระดับดาวมาตรฐานตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาลหรืองานจัดแสดงสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง แต่จะคำนึงถึงเส้นทางและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง นำเที่ยวตามสถานที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาตามวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมทิป  คนขับรถต่างประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ (ตามอัธยาศัย) ปกติท่านละ 20 – 25 ยูโร
 • ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด

 เงื่อนไขการจองทัวร์

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 40,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าให้จัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระเงินส่วนที่เหลือ

 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หรือเมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
 • หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ทางบริษัทฯ จะทำการ Refund กับทางสายการบิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่กับ Condition ของทางสายการบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

 • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • หากมีการออกตั๋วเครื่องบิน หรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะส่งเรื่องขอ Refund เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบิน โดยดุลยพินิจขึ้นอยู่กับทางสายการบินเท่านั้น หรือ หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ จากคณะทัวร์เดิมที่ท่านไม่ได้เดินทาง คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์ หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ทางบริษัทฯ จะทำการ Refund กับทางสายการบิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่กับ Condition ของทางสายการบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel