“Paris” Beaconboy Fun Run   วิ่งชมเมืองยามเช้า ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Canal saint martin, Palais Garnier, Louvre Museum, Grand Palais,

Pont Alexandre III, Seine River, Eiffel Tower