“ครบรสชาติ ภูเขา กระเช้า รถราง ทะเลสาบ”

นั่งรถไฟสายโรแมนติก Appenzeller

นั่งรถราง Stoosbahn “ชันที่สุดในยุโรป”

ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น, ชมทะเลสาบ Riffelsee

ล่องเรือทะเลสาบเจนีวา สู่หมู่บ้านแสนสวยYVOIRE”

นั่งรถไฟชมวิวเส้นทาง Glacier Express

ชมทะเลสาบมรกต บลาวซี Blausee

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

เดินทาง 20 – 29 ตุลาคม 2561

กำหนดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 61

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D สังเกตป้ายบริษัท….พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 61

กรุงเทพฯ – ซูริค – หมู่บ้านชไตน์ อัม ไรน์ – ซังค์ กัลเลน – รถไฟสาย Appenzeller Bahn –  อัพเพนเซล – ซุก

01.05 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงซูริค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970

07.50 น.             เดินทางถึง ซูริค Zurich Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ ชไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein (ระยะทาง 55 กม./ 1 ชม.) เมืองโบราญเล็กๆที่ยังคงสภาพความสวยไว้ได้อย่างดีที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนทะเลสาบอุงเตอร์ซีและแม่น้ำไรน์ เอกลักษณ์ยิ่งของเมืองนี้คือ ภาพวาดแบบเฟรสโก้ บนฝาผนังของแต่ละบ้าน สะท้อนถึงเรื่องราวความเป็นมาในอดีตได้อย่างดีเยี่ยมและกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศของเมืองน่ารักแห่งนี้อย่างเต็มอิ่ม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซังค์ กัลเลน St.Gallen (ระยะทาง 70 กม./ 1 ชม.) อีก 1 เมืองสวยของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีโบสถ์สไตล์บาร็อค แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและมีความสําคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป วิจิตรตระการตาไปด้วยงานศิลปะที่รวบรวมช่างทุกแขนงมาสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นที่มาของงานศิลปะบริสุทธิ์มากมายซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้อิทธิพลแบบบาร็อคยังคงเห็นได้เด่นชัดจากอาคารบ้านเรือน ที่ตกแต่งด้านหน้าอย่างวิจิตรบรรจง อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามขอบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์         

 กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่าน นั่งรถไฟสายรถไฟเส้นทางชนบทที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1904 วิ่งจากเมืองแซงค์กัลป์เลนสู่เมือง อัพเพนเซล Appenzell เมืองแห่งกระดิ่งวัว, ชีส แ ละขนมบีเบอร์ (Biber) รถไฟจะลัดเลาะเข้าสู่เส้นทางสายชนบท ผ่านทุ่งหญ้าที่จะเขียวขจีในยามหน้าร้อนและขาวโพลนในฤดูหนาว ผ่านบ้านเรือนชาเล่ต์แบบสวิสแท้ๆแสนน่ารัก ถือเป็นอีก 1 เส้นทาง

รถไฟที่สวยมากในสวิตเซอร์แลนด์ Unseen / รถไฟเทียบชานชลาเมือง อัพเพนเซล อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ชมความงดงามของเมืองเล็กๆกลางหุบเขาแสนน่ารักแห่งนี้ บริเวณถนนเมืองเก่าหน้าสถานีรถไฟจะมีร้านต่างๆ อาทิ ร้านขายชีส, ร้านขายขนมบีเบอร์ หรือร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง ที่เค้าว่ากันว่า เสื้อประจำชาติพื้นเมืองชาวสวิสคิดค้นขึ้นที่เมืองนี้ ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ซุก ZUG (ระยะทาง 100 กม./ 2 ชม.) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี หากมีเวลา นำท่านชมเมืองเก่า Clock Tower ที่มีความสูงที่ 52 เมตร สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Park Hotel Zug หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 61

Schwyz – นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosabahn (ชันที่สุดในยุโรป) – หมู่บ้านปลอดมลพิษ Stoos –อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์เอ็กเพรส – เซอร์แมท (หมู่บ้านปลอดมลพิษ)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไว้ซ์ Schwyz (ระยะทาง 27 กม./ 30 นาที) เพื่อนำท่านสู่ สถานีรถไฟ Stoosbahn สถานีที่ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 14 ปี เพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosbahn ที่ชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2017 แทนที่รถรางอันเก่าที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1933 ลักษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคล้ายถังบ่มเบียร์ ดูแปลกตาและทันสมัยมาก รถไฟจะพาท่านขึ้นเขาไต่รางซึ่งมีความชันสูงถึง 110% ที่ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร นำท่านสู่ปลายทางที่ หมู่บ้าน Stoos UNSEEN หมู่บ้านเล็กๆปลอดมลพิษและไม่ใช้รถยนต์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร มีโบสถ์ประจำหมู่บ้านที่ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คซึ่งสามารถถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมวิวและสูดอากาศแสนบริสุทธิ์ของหมู่บ้านประมาณ 20 นาที สมควรแก่เวลานำท่านลงสู่เบื้องล่าง (รถรางวิ่งขึ้นลงรอบละ 30 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อันเดอร์แมท Andermatt (ระยะทาง 53 กม./ 1 ชม.) เมืองเล็กภายใต้เทือกเขาแอลป์อันแสนงดงามและยังเป็นชุมทางรถไฟเส้นที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งในสวิส คือ รถไฟกราเซียร์ เอ็กซ์เพรส

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการ นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express (เส้นทางสวยที่สุด)

หมายเหตุ          ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพลส จะปิดให้บริการ   เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการตรวจสภาพประจำปี บริษัทจะปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนปกติแทน ซึ่งวิวไม่เปลี่ยนเพราะวิ่งบนรางเส้นเดียวกัน (ความแตกต่างระหว่างตู้แบบรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพลสและรถไฟปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็นกระจก)

ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ จนกระทั่งรถไฟเดินทางเข้าสู่เมือง เซอร์แมท Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจในการเดินทางมา

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                  Albana Real หรือเทียบเท่า

 

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 61

รถไฟขึ้นเขา – สถานีกรอนเนอร์แกต – ชมวิวยอดเขาแมทธอร์ฮอร์น – ชมวิวยอดเขาแมทธอร์ฮอร์นสถานี Rothenboden – ทะเลสาบริฟเฟล – เซอร์แมท – ช้อปปิ้ง หรือ เดินเล่น – ปราสาทชิลยอง – มองเทรอซ์

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟขึ้นเขา สู่ สถานี Gornergrat Bahn เพื่อชมความงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น อันสวยงาม ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิส ณ ลานกว้างบนสถานีปลายทางแห่งนี้ ด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูงกว่า 4,478 เมตร รูปทรงคล้ายปีระมิดปลายงุ้มแปลกตาโดดเด่นเป็นสง่า อิสระท่านชมบรรยากาศของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นหรือสนุกสนานกับลานหิมะ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละดือน** ก่อนพาท่านนั่งรถไฟลงไปที่ สถานี Rotenboden แล้วพาท่านเดินสู่ ทะเลสาบริฟเฟล Riffelsee อีกหนึ่งจุดชมวิวยอดนิยมที่สามารถบันทึกภาพกับยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์นได้สวยที่สุด ด้านหน้าเป็นทะเลสาบริฟเฟล ด้านหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สวยงามเกินเขียนบรรยาย ต้องไปเห็นด้วยตาและจะร้องอ๋อ เพราะนี่คือหนึ่งในวิวที่ถ่ายรูปและปรากฏให้เห็นตามโปสการ์ดหรือในอินเตอร์เนต สมควรแก่เวลา นั่งรถไฟลงเขากลับสู่หมู่บ้านเซอร์แมท

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พร้อมมีเวลาให้ท่านได้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าของสวิสถนนบาห์นฮออฟสตราสเซ่  อาทิ มีดพับสวิส, กระดิ่ง, ช๊อคโกแลต, นาฬิกาแขวน, เสื้อหนาว และร้านนาฬิกาสุดหรูเมดอินสวิสยี่ห้อต่างๆมากมาย หรือท่านจะเลือกเดินบันทึกภาพความงดงามของหมู่บ้าน ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศที่งดงาม หุบเขารายล้อม ลำธารใสสะอาด เลือกนั่งร้านกาแฟสวยๆ ผ่อนคลายอริยาบท ดื่มด่ำความสุขในการพักผ่อนครั้งนี้ให้เต็มที่ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองทาซ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ MONTREUX (ระยะทาง 138 กม./ 1.45 ชม.)  เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” นำท่าน แวะถ่ายภาพ ที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ ปราสาทชิลลอง ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Hotel Grand Suiss Majestic หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 61

โลซานน์ – นียง – ล่องเรือทะเลสาบ – หมู่บ้านอีฟวัวร์ (ฝรั่งเศส) – กรุงเบิร์น

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำคณะเดินทางเข้าสู่เมือง โลซานน์ Lausanne (ระยะทาง 25 กม./ 20 นาที) เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า) แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง ชม รูปปั้นลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก ที่ในหลวง ร.9 ทรงโปรดเมื่อครั้นทรงพระเยาว์ ชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะ Le Denantou ก่อนพาท่านเดินสัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบโลซานน์ จากนั้นนำท่านสู่เมือง นียง Nyon (ระยะทาง 40 กม./ 45 นาที) อีก 1 เมืองริมทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่าที่มีปราสาทโบราณตั้งตระหง่านอย่างสวยงาม นำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือทะเลสาบเจนีวา สู่จุดหมายปลายทางที่หมู่บ้าน อีฟวัวร์ YVOIRE (ฝรั่งเศส) หมู่บ้านแสนสวยและโรแมนติก Unseen ทัวร์ยังมาไม่เยอะ

          

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     

อิสระท่านเดินชมบ้านเรือนของหมู่บ้าน ที่จะประดับดอกไม้หลากสีสันทุกฤดู พร้อมกับการที่บรรยากาศข  องหมู่บ้านถูกรักษาได้อย่างดีเยี่ยมอย่างกับพาท่านหลุดเวลาไปในยุคกลาง อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปสวยกับหมู่บ้าน เก็บภาพบรรยากาศแสนโรแมนติก ** หมู่บ้านแห่งนี้ได้รางวัลหมู่บ้านต้นแบบของฝรั่งเศส**

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น  (ระยะทาง 152 กม. / 2.15 ชม.) นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ตั้งอยู่เนินเขาซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง เดินเท้าเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ นำคณะชม นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Allegro Hotel Berne หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 61

ทะเลสาบบราวซี – สถานีกระเช้า Stechelberg – สถานีบริก – จุดชมวิว Sun Terrace – Skyline walk Thrill Walk – หมู่บ้านเมอเรน Unseen – อินเทอร์ลาเค่น

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบบลาวซี Blausee (ระยะทาง 54 ก.ม./ 1 ชม.) ทะเลสาบน้ำใสสีเทอควอยซ์ จุดเด่นของทะเลสาบเล็กอันนี้คือความสวยใสถึงขนาดเห็น

ปลาเทราซ์ของบ่อน้ำแห่งนี้ ทางเอกชนได้เพาะพันธ์ปลาไว้และเปิดให้นักตกปลาได้เข้ามาตกได้ ท่านจะได้ชมกับความสวย ใส และสีสันแสนงามของทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเท่อบรุนเน่น มีเมืองเล็กๆที่แสนจะเงียบสงบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้า Stechelberg Schilthornbahn (ระยะทาง 22 ก.ม./ 30 นาที) เพื่อนำท่าน นั่ง เคเบิ้ลคาร์ ขึ้นไปยัง สถานีบริก Birg สถานีรองสุดท้ายก่อนจะถึงยอดเขาชิลธอร์น พิส กลอเรีย Schilthorn Piz Gloria ที่สถานีบริกแห่งนี้จะมีจุดชมวิวที่เรียกว่า Sun terrace ซึ่งท่านจะได้เห็นความงดงามของยอดขุนเขาทั้ง 3 แห่งสวิส ได้แก่ ไอเกอร์, มองค์ และ จุงเฟรา ได้อย่างตระกรานตาในวันที่สภาพอากาศดี ก่อนนำท่านสัมผัสประสบการณ์ด้วยการพาท่านชมวิวบน ระเบียง Skyline walk ระเบียงชมวิวแบบพื้นใสแจ๋วเสียวสะท้านเห็นไปถึงเบื้องล่าง และเป็นจุดที่ท่านจะสามารถบันทึกภาพวิวแบบพาโนรามิกของ 3 ยอดเขาได้อย่างสวยงามอีกจุดหนึ่ง จากนั้นนำท่านสะท้านความสูงและสวยกับ การเดินบน Thrill Walk ทางเดินเลาะหน้าผายาว 200 เมตร ที่ท่านจะเห็นวิวแบบสวยและเสียวไปด้วยในตัว อิสระท่านสนุกสนานและบันทึกภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านนั่ง กระเช้า ลงไปยัง หมู่บ้านเมอเรน MURREN

หมายเหตุ          จุดต่างๆบนสถานีบริกที่กล่าวไปอาจมีปิดทำการในวันที่สภาพอากาศไม่ดี หากปิดวันนั้นจะพาท่านไปเฉพาะ หมู่บ้านเมอเรนเท่านั้น ทั้งนี้ตั๋วขึ้นเคเบิลคาร์คือตั๋วแบบเหมาจ่ายทั้งเส้นทาง ไม่สามารถคืนเงินได้

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน

 พาท่านเดินชม หมู่บ้านเมอเรน MURREN หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี้สวยยังกับส  รวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger, Monch, Jungfrau หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์อากาศจึงยังบริสุทธิ์มาก อิสระท่านเก็บภาพและเดินเล่นในหมู่บ้านแสนน่ารักแห่งนี้ สมควรแก่เวลา นำท่านนั่งกระเช้ากลับสู่สถานีเบื้องล่าง  ** หมู่บ้าน Murren ถือเป็นอีก 2 หมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนสวิสฯไม่พลาดที่จะมา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแบบ Backpacker เพราะที่นี้ขึ้นชื่อเรืองความสวยงามของบรรยากาศมาก **

หมายเหตุ          ความสวยงามวิวทิวทัศน์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย หากวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส รับประกันว่าสวยมาก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเค่น (ระยะทาง 18 กม. / 20 นาที) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซึ่งจะเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย”

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Metropole Hotel หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 61

รถไฟฟันเฟือง – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ – อินเทอลาเค่น

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟันเฟือง จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่าน สัมผัสกับประสบการณ์นั่งรถไฟฟันเฟือง ผ่านชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิต

ยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา แวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป บนสถานีปลายทาง จุงฟราวบาห์น นำคณะ เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคย ละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา และ ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

หมายเหตุ           การพิชิตยอดเขาจุงเฟรา เวลาอยู่ข้างบนยอดเขา ท่านอาจจะเหนื่อยและเพลียมากกว่าปกติ ด้วยสภาพ อากาศที่น้อย พยายามอย่าออกแรงเยอะ ***

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นพาท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่สถานีรถไฟเลาเท่อบรุนเน่น หากมีเวลานำท่านเดินเล่นชมความน่ารักของเมืองเลาเท่อบรุนเน่น มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองเล็กๆที่แสนจะเงียบสงบแห่งนี้ ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารักท่ามกลางขุนเขา โดยมีฉากหลังเป็นน้ำตก สตาวบ์บาค Staubbach ธารน้ำตกไหลลงมาจากหินผาความสูงถึง 300 เมตร สวยงามยิ่งนัก แล้วนำท่านกลับสู่เมือง อินเทอลาเค่น Interlaken (ระยะทาง 12 กม./ 15 นาที) ก่อนมีเวลาให้ท่านได้ อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ  อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลต, กระเป๋า, รองเท้า, แว่นตา นาฬิกาสวิส อาทิ ROLEX, PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้น หรือ ท่านสามารถเลือกเดินเล่นผ่อนคลายอริยาบทสบายๆ สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นของสวิสให้เต็มปอด

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Metropole Hotel หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 61

อาเร่ จอร์จ – สแตนส์ – นั่งกระเช้าเปิดประทุน Cabbrio Car – ยอดเขา Stansernhorn – ลูเซิร์น  สะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต – ช้อปปิ้ง หรือ เดินเล่นตามอัธยาศัย

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง ไมริงเก้น Meiringen (ระยะทาง 30 กม./ 30 นาที) นำท่านสู่ อาเร่ ชลูชท์ Aareschlucht หรือ อาเร่ จอร์จ Aare Gorge ช่องของโตรกหน้าผาที่มีแม่น้ำอาเร่ไหลกัดเซาะหุบเขาเป็นลำธารอยู่ทางเบื้องล่าง นำท่านเดินเลาะไปตามทางเดินที่สร้างติดกับหินผาเหนือแม่น้ำอาเร่ที่ไหลสีสันสวยใสอย่างใกล้ชิด ถือเป็นความแปลกของธรรมชาติอย่างหนึ่งของสวิส มีเวลาให้ท่านได้เดินเลาะและบันทึกภาพความสวยงามของอาเร่ จอร์จ ก่อนนำท่านเดินทางสู่เมือง สแตนส์ Stans (ระยะทาง 49 กม./ 50 นาที) เมืองเล็กๆอันแสนสงบ อยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 นำท่านสู่สถานี Stansbahn นำท่านนั่งรถราง Funicular เพื่อพาไปยังสถานีกลางยอดเขา แล้วนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Cabbrio Car สู่ยอดเขา Stansernhorn ที่ความสูง 1,850 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสการนั่งกระเช้าแบบ 2 ชั้น ซึ่งชั้นบนเป็นหลังคาเปิดแห่งแรกของโลก ท่านจะมองเห็นวิวอันงดงามของทะเลสาบลูเซิร์นได้หลากหลายอารมณ์เวลาท่านอยู่บนกระเช้าอันนี้ จะสัมผัสอากาศแบบ Open Air บนชั้น 2 หรือจะมองลอดผ่านกระจกที่ชั้น 1 ก็สวยงามยิ่งนัก กระเช้าส่งท่านถึงถึงยอดเขา มีเวลาอิสระให้ด่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนั่งรถโค้ชเข้าสู่เมือง ลูเซิร์น Luzern (ระยะทาง 15 กม. / 20 นาที) ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์

นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม สะพานไม้คาเปล ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม แม่น้ำรุซซ์  Reuss ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคย ถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม จากนั้น อิสระตามอัธยาศัย กับการเที่ยวชมบรรยากาศของจัตุรัสใจกลางเมือง ชวาเน่นท์พลัทซ์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ, ช็อคโกแล็ต, ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กูบเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Astoria Hotel Lucern หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61

สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.            เดินทางสู่สนามบิน ซูริค  พร้อมเผื่อเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND

13.15 น.             ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 61

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

05.30 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

Why สวิส 10 วัน TG ภูเขา กระเช้า รถราง ทะเลสาบ < WE-08B >

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

ห้องพักคู่

2 ท่าน

ราคาเด็ก*

พักห้อง

1 เด็ก+1 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก*

1 เด็ก+ 2 ผู้ใหญ่

(เสริมเตียง)

ราคาเด็ก**

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
20 – 29 ต.ค. 61 119,900 119,900 116,900 115,900 12,900

** ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไปเท่านั้น หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **

* เด็กอายุ 5-12 ปี โรงแรมในยุโรปจะบังคับเสริมเตียง / ** เด็กอายุ 2-5 ปี

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามเส้นทางและสายการบินที่รายการระบุไว้
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) ในระดับดาวมาตรฐานตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาลหรืองานจัดแสดงสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง แต่จะคำนึงถึงเส้นทางและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง นำเที่ยวตามสถานที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาตามวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมทิป  คนขับรถต่างประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ (ตามอัธยาศัย) ปกติท่านละ 20 – 25 ยูโร
 • ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด

เงือนไขการจองทัวร์

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าให้จัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระเงินส่วนที่เหลือ

 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หรือเมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
 • หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ทางบริษัทฯ จะทำการ Refund กับทางสายการบิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่กับ Condition ของทางสายการบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

 • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • หากมีการออกตั๋วเครื่องบิน หรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะส่งเรื่องขอ Refund เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบิน โดยดุลยพินิจขึ้นอยู่กับทางสายการบินเท่านั้น หรือ หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ จากคณะทัวร์เดิมที่ท่านไม่ได้เดินทาง คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์ หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ทางบริษัทฯ จะทำการ Refund กับทางสายการบิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่กับ Condition ของทางสายการบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

สนใจโปรแกรมทัวร์ติดต่อ

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด

15/2 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง/ เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel
อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757