นำชมความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงมอสโคว์
สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ชมแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์  

เดินทาง 23 -28 มีนาคม 62

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 62 (1)

กรุงเทพ – มอสโคว์   (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 55 นาที)

07.00 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข  7  เคาน์เตอร์เช็คอิน N  เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง

(ประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)

10.15 น.       ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU271

                   ***บริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่อง***

16.10 น.       ถึงสนามบินนานาชาติเชเรเมทเยโว กรุงมอสโคว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางขึ้นสู่จุดสูงสุดของเมืองมอสโคว์ สแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์สตาลินกอธิค อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพ         อันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ จากจุดชมวิวนี้ ท่านสามารถมองเห็น สนามฟุตบอล LUZHNIKI STADIUM สนามที่ใช้         จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA WORLD CUP 2018  อิสระเก็บภาพความประทับใจได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN TAGANSKY 4* หรือเทียบเท่า  

วันที่ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 62 (2)

มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์พระราชวังเครมลิน – METRO – ถนนอารบัท

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 O.       นำท่านถ่ายรูปด้านนอก วิหารเซนต์ซาเวียร์  วิหารโดมทองที่ใหญ่
ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี กรุงมอสโคว์ ปัจจุบันเป็นโบสถ์หลักที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังเครมลิน นำท่านชมสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย       ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายยาวนานกว่า 850 ปี

จากนั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซียที่ล้นเกล้า ร.5โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด จากนั้นนำชมโบสถ์อัสสัมชัญที่ใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีน้ำหนักกว่า 200 ตันอิสระให้ท่านถ่ายรูป ในมุมสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร TURANDOT 5*

บ่าย              นำชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ท่านจะได้พบกับความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ  จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็น   หลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ถนนอารบัท ซึ่งถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ และเป็นถนนสายศิลปะ บนถนนเส้นนี้ท่านจะได้พบกับการแสดงเปิดหมวกจากศิลปินอิสระ  ให้เวลาท่านเดินชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะ ภาพวาดต่างๆ รวมถึงสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชก้า คาร์เวียร์ ว้อดก้า นาฬิการัสเซีย กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN TAGANSKY 4* หรือเทียบเท่า  

วันที่เสาร์ที่ 25 มีนาคม 62 (3)  

จัตุรัสแดง  – วิหารเซ็นต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้า GUM – มูร์มันสค์ AURORA HUNTING

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 น.       นำชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง  ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน ในบริเวณจัตุรัสอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน  มหาวิหารเซ็นต์บาซิล  สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวาน   จอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์  นำชมห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ภายใน
ตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา มีนิทรรศการสำคัญผลัดเปลี่ยนให้ชมตลอดทั้งปี

11.45 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีนใกล้สนามบินเดินทางสู่สนามบินเชเรเมทเยโว

15.40 น.       ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU1324

18.05 น.       เดินทางถึงเมืองมูร์มันสค์ เมืองท่าขนาดใหญ่ทางขั้วโลกเหนือ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา (Kola Bay)

มีอาณาเขตติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์กติก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก AZIMUTH HOTEL  4* หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

21.00 น.       นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ

แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ***

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 62 (4)      

มูร์มันสค์  – LENIN ICE BREAKER อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม หมู่บ้านซามิ – นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 น.       นําท่านเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างสำคัญๆต่างๆของเมือง เก็บภาพความประทับใจกับ LENIN ICE BREAKERเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers)  ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว   ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า  จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ทหาร    นิรนาม (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่หมู่บ้านซามิ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) หมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้าที่ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ หมาป่า  เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์, รถสโนว์โมบิล อีกทั้งท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชีวิต ของชาวซามิ      ที่ใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ และปัจจัยในการดำรงชีวิต 5 ข้อคือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม สุขภาพ ให้ท่านได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์ตามความเชื่อของชนเผ่า สนุกกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

– นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

– นั่งรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ

– ให้อาหารกวางเรนเดียร์

– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสุนัขพันธ์ไซบีเรียนฮัสกี้

– ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์พื้นเมือง อาทิ ชักเย่อ เตะบอล สไตล์ชนเผ่า

– ใส่ชุดพื้นเมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆในหมู่บ้านซามิสนุกกับกิจกรรมต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเมืองมูร์มันสค์

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

21.00 น.       นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ

แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ***

เข้าสู่โรงแรมที่พัก AZIMUTH HOTEL  4* หรือเทียบเท่า

วันที่จันทร์ที่ 27มีนาคม 62 (5)

มูรมันสค์ – โบสถ์นิโคลัส –  มอสโคว์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านชมโบสถ์นิโคลัส (St. Nicholas Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจของชุมชน โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลับแฝงด้วยศรัทธาจากประชาชน เดินทางสู่สนามบิน ระหว่างทางบริการท่านด้วย MCDONALD SET (เบอร์เกอร์ เฟรนช์ฟรายส์ น้ำผลไม้)

13.10 น.       ออกเดินทางสู่มอสโคว์โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่SU1321

15.25 น.       เดินทางถึงสนามบินเชเรเมทเยโว *รอต่อเครื่อง

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ขาออก) อิสระรับประทานอาหาร และเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

19.25  น.      ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU270

***บริการอาหารค่ำ และเครื่องดื่ม ชา / กาแฟ บนเครื่อง***

วันอังคารที่28 มีนาคม 62 (6)   

สนามบินสุวรรณภูมิ

***บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา / กาแฟ บนเครื่อง***

08.20 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…

******************************

อัตราค่าบริการ

AURORA RUSSIA 6 Days 4 Nights

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พักห้อง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

*ราคาเด็ก

พักห้อง

1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่

*ราคาเด็ก

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่

(เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
23 – 28 มีนาคม 2562 79,000.- 76,000.- 74,000.- 8,000.-

 

***อัตราค่าบริการ (บาท)  สำหรับผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 09 ก.ค.61)***

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ชั้นประหยัดเส้นทาง BKK-SVO-MMK-SVO-BKK โดยสายการบินแอโรฟลอท
 • รวมค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน /กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม
 • โรงแรมที่พัก 4 ดาว 4 คืน ห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ากิจกรรมที่หมู่บ้านซามิ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ พร้อมมื้ออัพเกรด
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • WIFI ON BUS 4G UNLIMITED
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทยพูดภาษารัสเซีย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าพาหนะในการเดินทาง รถบัสปรับอากาศมาตรฐาน 45 ที่นั่ง
 • ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข (แบบกลุ่ม)
 • ทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถโค้ช
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินและโรงแรม (เฉพาะเมืองมอสโคว์)

 อัตราค่าบริการไม่รวม

 •  ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม  อาจเสียค่าขนส่งเพิ่มสำหรับสายการบินแอโรฟลอท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินและโรงแรมเมืองมูรมันสค์
 • ค่าทิปไกด์ไทย  แล้วแต่ลูกค้าเห็นสมควร 

 การชำระเงิน

Œ ชำระค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการจองทัวร์

 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757