เปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต

ท่องเที่ยวบนทะเลสาบน้ำแข็งที่ได้ชื่อว่าเป็นดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย

เดินทางโดยสายการบิน ไซบีเรีย แอร์ไลน์  (S7)

กำหนดเดินทาง : 1-6, 14-19 ก.พ.62

1-6,  8-13 มี.ค. 62

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

วันแรกของการเดินทาง (1)   

กรุงเทพ – เอียร์คุตสค์

13.30 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์เช็คอิน W สายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง

16.25 น.       ออกเดินทางสู่เมืองเอียร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์

เที่ยวบินที่ S7 762  *ใช้เวลาบิน 6.20 ชม.  ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***

 (ประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน  23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)

23.45 น.       เดินทางถึงเมืองเอียร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

โรงแรมที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง (2)

เอียร์คุตสค์ – ลิสต์เวียนก้า – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – CABLE CAR ขึ้นเนินเขาเชียร์สกี้ ตลาดพื้นเมือง FISH & SOUVENIRS MARKET  – สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน                

08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า LISTVYANKA   (ระยะทาง 70 กม.) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบไบคาลระหว่างทางชมวิวแม่น้ำอังการา (ANGARA RIVER) แม่น้ำสายยาวที่สุด โดยมีความยาวถึง 1,779 กิโลเมตร และมีความสำคัญมากในเขตไซบีเรีย เป็นแม่น้ำเพียงสายเดียวที่ไหลออกจากทะเลสาบ รับฟังเรื่องราวตำนานความเชื่อของทะเลสาบไบคาล ที่ได้สมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่ง ไซบีเรีย  หรือ ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย ด้วยความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่แสนรื่นรมย์ องค์การยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบไบคาลเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1996

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของทะเลสาบไบคาล ชมพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นหลากหลายชนิด รวมทั้งแมวน้ำพันธุ์น้ำจืดที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลก (แมวน้ำสายพันธุ์ทั่วไปจะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำเค็ม) ชมแบบจําลองเมืองเอียร์คุตสค์ และนิทรรศการจําลองสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาลที่จะทําให้เห็นถึงความน่าทึ่งของการเกิดทะเลสาบย้อนกลับไปถึง 25 ล้านปี ทําให้ทะเลสาบแห่งนี้มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรวมทั้งเรื่องราวการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนในไซบีเรียและบริเวณทะเลสาบแห่งนี้

จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าแบบนั่งห้อยขาขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียร์สกี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาลจากชายฝั่งด้านทิศตะวันตก จากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามาจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน   

บ่าย              เดินทางสู่ ตลาดพื้นเมือง FISH & SOUVENIRS MARKET  ชมบรรยากาศตลาดปลาโอมูลมีทั้งแบบสด แบบรมควัน และแบบแห้ง ให้เวลาท่านสำรวจสินค้าท้องถิ่น หรือ เลือกซื้อของที่ระลึกอาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก หมวก ถุงมือ  อุปกรณ์กันหนาวสไตล์มองโกล ตุ๊กตาแมวน้ำ พวงกุญแจ โปสการ์ดกลับบ้านตามอัธยาศัย

นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์ท้องถิ่นที่แสนทรหด โลดแล่นไปบนทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่ ตามแนวป่าสนไทก้าอย่างสนุกสนาน เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับตัวเมืองเอียร์คุตสค์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ   

โรงแรมที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3)

เอียร์คุตสค์ – เกาะโอลคอน – หมู่บ้านคูเซอร์

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เช็คเอ้าท์

(วันนี้เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวและค้างคืนที่เกาะโอลคอน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ขอให้ท่านจัดเตรียมสัมภาระเท่าที่จำเป็นสำหรับพัก 2 คืน แยกใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก  และฝากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไว้ที่โรงแรม)  นำท่านเดินทางโดยรถบัสไปยังเกาะโอลคอน (ใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ชั่วโมง)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน   

บ่าย              เดินทางต่อสู่ เกาะโอลคอน (OLKHON ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 730 ตารางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบูร์ยัต (BURYAT) ที่นับถือศาสนาพุทธ และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลียมกราคม – ต้นกุมภาพันธ์

นำท่านเดินทางข้ามฝั่งสู่เกาะโอลคอนด้วย เรือยางขับเคลื่อนด้วยใบพัด   HOVERCRAFT BOAT  เรือสามารถวิ่งได้ทั้งบนผิวน้ำ หิมะ และพื้นน้ำแข็ง  จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้รัสเซียแท้ UAZ ในการเดินทางบนเกาะกลางกุมภาพันธ์ – มีนาคม  ในช่วงฤดูหนาวที่ทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง  เราจะเดินทางโดยรถตู้รัสเซียแท้ UAZ สมรรถนะสูง ขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็ง มุ่งหน้าสู่  หมู่บ้านคูเซอร์ KHUZHIR VILLAGE เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 18.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ   

โรงแรมที่พัก BAIKALOV OSTROG HOTEL COMPLEX 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)

เกาะโอลคอน – แหลมบูรคาน – แหลมโคบอย  

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 น.       นำท่านขับรถท่องเที่ยวไปตามทะเลสาบน้ำแข็ง มุ่งหน้าสู่ แหลมบูรคาน (BURKHAN CAPE) ซึ่งเป็นหนึ่ง ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียที่เป็นที่ตั้งของ โขดหินชามาน (SHAMAN ROCK) หินผาที่ตั้ง ตระหง่านยื่นออกไปกลางทะเลน้ำแข็ง โขดหินชามานแห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผี ตามความเชื่อของคนท้องถิ่นก่อนที่ศาสนาพุทธจากธิเบตจะเข้ามาเผยแพร่ยังบริเวณนี้ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้าที่กว้างสุดตา

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก

บ่าย              นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน เที่ยวชม แหลมโคบอย (KOBOI CAPE) ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล โอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือของเกาะ น้ำในทะเลสาบจะลึกกว่า และมีสีเข้มกว่าตอนใต้ ชมหินสามพี่น้อง หรือ THREE BROTHER ROCK ดื่มด่ำกับความงามของ    ผืนน้ำสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ UZYTY BAY ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ ขับรถ    ลัดเลาะไปตามจุดต่างๆ บนทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้า แวะเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจกับถ้ำน้ำแข็ง    ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งงอก น้ำแข็งย้อย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย

18.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ  

โรงแรมที่พัก BAIKALOV OSTROG HOTEL COMPLEX 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)

เกาะโอลคอน – พิพิธภัณฑ์ทอล์ทซี – เอียร์คุตสค์ 

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 น.       เดินทางกลับ เมืองเอียร์คุตสค์  เมืองที่ใหญ่ที่สุดในไซบีเรีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแองกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1661 เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำและขนสัตว์   ต่อมาในศตวรรษที่ 18 เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคไซบีเรียตะวันออก เป็นเส้นทางการค้าขายระหว่างจีน อินเดีย และยุโรป รวมถึงเป็นศูนย์กลางการสังสรรค์เสวนาของศิลปิน นักคิด นายทหาร และขุนนางที่ถูกเนรเทศภายหลังเหตุการณ์จราจล ในปี 1825   เมืองนี้ได้รับฉายาว่า ปารีสแห่งไซบีเรีย เนื่องจากมีถนนกว้างและมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกคล้ายคลึงกับปารีส ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับการชมวิวหมู่บ้านเล็กๆ และป่าสนไทก้า

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี TALTSY ARCHITECTURAL AND ETHNOGRAPHIC MUSEUM   เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่รวบรวมอาคารไม้สลักเสลาลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากที่ต่างๆในเขตไซบีเรียกว่า 40 หลัง รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ท้องถิ่น  ข้าวของ เครื่องใช้ในสมัยศตวรรษที่ 17-19 กว่า 8,000 ชิ้น ท่านจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในหมู่บ้านโบราณ มีถนนทอดยาว รายล้อมไปด้วยบ้านไม้หลังเล็กๆ โรงเรียน โบสถ์ไม้ กังหันน้ำ ภายในบ้านจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ ของชนชาวเอียร์คุตสค์ที่เข้ามาบุกเบิกไซบีเรียในบริเวณนี่ในยุคเริ่มแรก โดยบ้านที่นําแสดงอยู่นี้จะเป็นของจริงดังเดิมที่ได้ถูกย้ายมาจาก หมู่บ้านเดิมริมแม่น้ำเอียรค์คุตสค์หลังจากที่มี่การสร้างเขื่อนพลังน้ำในทะเลสาบไบคาล ทําให้น้ำท่วม ชุมชนบางจุด จึงได้ย้ายบ้านเก่าที่มีคุณค่าและโบราณสถานเหล่านี้มาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน

นำท่านแวะซื้อของที่ ย่านถนนคนเดิน 130 ควอร์เตอร์ สยามสแควร์แห่งเมืองเอียร์คุตสค์  แหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ในย่านนี้บ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ สร้างด้วยไม้ ตกแต่งอย่าง  มีเอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย  สัมผัสชีวิตประจําวันของชาวเอียร์คุตสค์ยุคใหม่ ในสถานที่ก่อสร้างแบบย้อนยุคสุดคลาสสิค ให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปคู่กับตึกอาคารสวยงามในแบบฉบับเฉพาะตัว ชิมกาแฟและขนมท้องถิ่น เลือกซื้อของฝาก หรือหาไออุ่นโดยการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นบ้าน 

โรงแรมที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6)

เอียร์คุตสค์ – สนามบินสุวรรรภูมิ

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า / เช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเอียร์คุตสค์  เชคอินไฟล์ท S7761

(ประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน

 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)

10.10 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7761

                   *ใช้เวลาบิน 6.10 ชม.  ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***

15.20 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…

********************

     

FROZEN LAKE BAIKAL

อัตราค่าบริการ (บาท)  *สำหรับผู้เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน

วันเดินทาง : 1-6, 14-19 ก.พ.62/ 1-6, 8-13 มี.ค.62

อัตราค่าบริการ เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน/กรุ๊ป
ราคาผู้ใหญ่   พักห้องคู่ 69,900.-
พักห้องเดี่ยว  เพิ่มเงิ น ท่านละ 10,000.-

*** ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม  2561) ***

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ชั้นประหยัดเส้นทาง BKK-IKT-BKK  โดยสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์
 •  รวมค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน /กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • โรงแรมที่พัก 3-4 ดาว 4 คืน ห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)
 • ค่าพาหนะในการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ากิจกรรมต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ (อาหารท้องถิ่น, จีน) ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่มบริการบนรถ และ โรงแรม
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำทัศนาจรตลอดเส้นทาง
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) พูดภาษารัสเซีย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข (แบบกลุ่ม)
 • ทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถโค้ช

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม อาจเสียค่าขนส่งเพิ่มสำหรับสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปไกด์ไทย แล้วแต่ลูกค้าเห็นสมควร 

การชำระเงิน

Œ ชำระค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการจองทัวร์

 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

 15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757