เส้นทาง “คลาสสิก สวิสเซอร์แลนด์” นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กเพรสสู่หมู่บ้านเซอร์แมท – พักบนเซอร์แมท หมู่บ้านปลอดมลพิษ – นั่งรถไฟฟันเฟืองไต่เขา พิชิตจุงเฟรายอร์ช “Top of Europe” – ล่องเรือชมน้ำตกไรน์ ใหญ่ที่สุดในยุโรป – รำลึกถึงองค์ยุวกษัตริย์ ในหลวง รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 ณ เมืองโลซานน์และอีกทุกไฮไลท์สำคัญของสวิสเซอร์แลนด์

พิเศษ!! ชมหมู่บ้านเบลลาจิโอที่ซ่อนตัวอยู่ในทะเลสาบโคโม อิตาลี และทะเลสาบเบลาเซ Unseen สวิสเซอร์แลนด์

สนุกกับ “Morning FUN RUN Beaconboy Signature”

นำท่านวิ่งชมเมืองยามเช้า ทั้ง 4 เมืองโรแมนติก เมกนาจิโอ , โลซานน์ , อินเทอร์ลาเกน ,  ซูริก

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

กำหนดการเดินทาง 20 – 28 กรกฏาคม 2561

(Day 1) วันศุกร์ที่ 20  กรกฎาคม 2561

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

21:30 น.            คณะเดินทาง พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินโหลดกระเป๋าสัมภาระ

(Day 2) วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

มิลาน (อิตาลี)   –  ทะเลสาบโคโม่   –  หมู่บ้านเบลลาจิโอ  –  เมนนาจิโอ

00.40 น.            ออกเดินทางสู่กรุงมิลานประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 940

07.35 น.            เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัลเพ็นซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันตกอยู่ช่วงหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย นำคณะเดินทางผ่านชมเมือง โคโม่ เมืองริมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอิตาลี นำท่านชมย่านเมืองเก่าโคโมที่ตั้งของมหาวิหารโคโม่ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่พระแม่มารี และถือว่าเป็นมหาวิหารแบบกอธิคแห่งสุดท้ายที่สร้างในประเทศอิตาลี , ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “โวลตา เทมเพิล” (Tempio Voltiano) อาคารสไตล์คลาสสิก สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลี่ยน Alessandro Volta ผู้คิดค้นเซลล์ไฟฟ้าเคมีขึ้นเป็นคนแรกของโลก , อิสระเลือกชมสินค้าที่ถนน Vittorio Emanuele II ย่านชอปปิ้งของคนท้องถิ่น

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                   นำท่านเดินทางลัดเลาะริมทะเลสาบโคโม ชมความสวยงามของทะเลสาบที่มีลักษณะคล้ายตัวอักษรวายคว่ำหัวซึ่งมีความยาวไกลสุดถึง 46 ก.ม. เมื่อถึงเขตเมืองเมนาจิโอ นำท่านนั่งเรือข้ามฟากสู่ชุมชนหมู่บ้าน “เบลลาจิโอ” (Bellagio) จุดที่นั่งท่องเที่ยวทั่วโลกมีความเห็นตรงกันว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของทะเลสาบโคโม นำท่านชมความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดอย่าง จอร์จ คูนีย์ , แบรต พีทและแอนเจลิน่า โจลี , แมท เดมอน มาซื้อบ้านพักตากอากาศไว้พักผ่อน อีกทั้งนิตยสารชั้นนำของโลกอย่าง “HELLO!” ยกให้สถานที่แห่งนี้เป็น “Italian Paradise” อีกด้วย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

(Day 3) วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

เมนาจิโอ – แอนเดอร์แมท (สวิส)  – รถไฟสาย กลาเซีย เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท

“Morning Fun Run in Menaggio” Beaconboy Signature ( 3-4 k.m. / 45 Mins)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

***วันนี้จัดกระเป๋าใบเล็กเตรียมสัมภาระสำหรับขึ้นพัก ณ เมืองเซอร์แมท 1 คืน)***

ออกเดินทางลัดเลาะผ่านเทือกเขาอันสวยงามท่านจะประทับใจกับธรรมชาติและชนบทของสวิสอย่างแท้จริง  เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง “แอนเดอร์แมท” (Andermatt) เมืองเล็กๆที่เป็นที่ตั้งของหนึ่งในสถานีหลักของรถไฟ “กลาเซียร์เอกซ์เพรส” ขบวนรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดเพื่อที่จะให้ท่านได้ซึมซับบรรยากาศสองข้างทางอย่างเต็มที่ เป็นรถไฟสายเดียวที่วิ่งผ่านทุ่งหิมะอันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของชาวชนบทในสวิตเซอร์แลนด์ อย่างจุใจ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13:54  น.           ออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์เส้นทางรถไฟชื่อก้องระดับโลก กลาเซียร์เอกซ์เพรส “Glacier Express” (Andermatt – Zermatt ) ชมวิวแบบพาโนราม่าวิวตลอดทาง  ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ที่มีทั้งอุโมงค์ , สะพาน , หุบเหว , สวิสแกรนด์แคนยอน  และแนวเทือกเขาที่สูงกว่า 2,000 เมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งสวยงามอย่างยิ่ง

17:10 น.            เดินทางถึงหมู่บ้าน เซอร์แมท (Zermatt) ในหุบเขาซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ปลอดมลภาวะที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่เชิงเขาแมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาสัญลักษณ์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยหมู่บ้านเซอร์แมทแห่งนี้เป็นเขตปลอดยานยนต์ ทำให้เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศและสกีรีสอร์ตชั้นนำระดับโลกที่ใคร ๆ ก็อยากมาเยือน มีเวลาให้ท่านอิสระชมเมืองเล็กน่ารักแห่งนี้

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พักหมู่บ้านเซอร์แมท

(Day 4) วันจันทร์ที่ 23  กรกฎาคม 2561

เซอร์แมท –  ปราสาทชิลยอง  –  มงเทรอซ์  –  เวเวย์  –  โลซานน์

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชมแสงอรุณยามเช้า ที่ส่องประกายมาบนยอดเขาแมทเธอฮอร์น อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่สื่อถึงความเป็นสวิสเซอร์แลนด์ได้เป็นอย่างดี ความสวยงามแปลกตาทรงปีรามิดสามเหลี่ยมของยอดเขาแห่งนี้ทำให้ค่ายหนังยักษ์ใหญ่ชื่อดัง “Paramount Pictures” แห่งฮอลลีวูดและชอกโกแลตสัญชาติสวิสยี่ห้อ “Toblerone” นำไปเป็นสัญลักษณ์โลโก้ให้ผู้คนรู้จักไปทั่วโลก อิสระท่านเก็บภาพความสวยงามของยอดเขาแห่งนี้จากหมู่บ้านเซอร์แมทและเมื่อได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในสหภาพยุโรป บางช่วงของทะเลสาบเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างสวิสเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส บ่ายนี้จะนำท่านชมทุกไฮไลท์สำคัญของทะเลสาบเจนีวาแห่งนี้

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                   นำท่านชมปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon หรือ Château de Chillon) ซึ่งตั้งอยู่ ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา (ชมเฉพาะด้านนอก)  ปราสาทชิลยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ SAVOY ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ในสมัยอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมา นำท่านเก็บภาพ ณ จุดชมปราสาทที่สวยที่สุด หากพลาดถือว่ามาไม่ถึงปราสาทชิลยองแห่งนี้ / จากนั้นเดินทางไม่ไกลเลาะชายฝั่งทะเลสาบไปสู่เมือง “มงเทรอซ์” (Montreux) ช่วงทะเลสาบเจนีวาบริเวณเมืองแห่งนี้ “Freddie Mercury” นักร้องเพลงร็อคอังกฤษชื่อดังยุค 70s ที่ถูกยกย่องให้เป็น “ราชา” ในนาม “ราชินี” แห่งวง “Queen” ได้มาบันทึกบทเพลงอัลบัมสุดท้ายในชีวิตที่เมืองนี้ โดยใช้ชื่ออัลบัมเปรียบกับความงามของมงเทรอซ์ว่า “Made in Heaven” อีกทั้งยังกล่าวกับแฟนเพลงของเขา “หากใครอยากพบความสงบสุขของจิตวิญญาณ ให้มาที่ “มงเทรอซ์”…..นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับรูปปั้นของเฟรดดี้ เมอร์คิวรี่

จากนั้นนำท่านชม ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส “เวเวย์” (Vevey) เมืองตากอากาศชื่อดังอีกแห่งของทะเลสาบเจนีวา แวะชมสัญลักษณ์สำคัญของเมือง “ส้อมยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูงกว่า 8 เมตรปักลงไปบนผืนน้ำทะเลสาบ ศิลปินชาวสวิสสร้างขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี ของพิพิธภัณฑ์อาหาร “Alimentarium” ที่ตั้งอยู่เมืองแห่งนี้ และพลาดไม่ได้อีกไฮไลท์สำคัญ ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับรูปปั้นของศิลปินตลกเบอร์ 1 ของโลก เจ้าของบทบาทตลกหน้าตายที่ไม่มีใครไม่รู้จัก “ชาร์ลี แชปลิน” (Charlie Chaplin) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้ชีวิตบั้นปลาย ณ เมืองแห่งนี้

นำท่านเดินนำท่านเดินทางสู่เมืองใหญ่อันดับ 4  ของสวิสเซอร์แลนด์ “โลซานน์” (Lausanne) เมืองประทับและศึกษาของกษัตริย์ไทยองค์รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 ครั้งทรงพระเยาว์ สำหรับพสกนิกรชาวไทยแล้ว การได้เยี่ยมเยียนชมเมืองโลซานน์เป็นการรำลึกถึงกษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ นำท่านชม “Le Pavillon Thailandais” ศาลาไทยที่อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะ Parc du Denantou โดยกระทรวงต่างประเทศไทยได้รับอนุญาตจากทางการสวิสให้สร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และฉลองครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ โดยสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2552 ศาลาไทยหลังนี้เป็นศาลาไม้สักและไม้เนื้อแข็ง สร้างแบบจัตุรมุขคือ มีหน้าจั่วสี่ด้าน ส่วนหน้าบันด้านทิศเหนือประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

จากนั้นนำท่านชมสวนโอลิมปิค “Parc Olympique” ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สนญ. คณะกรรมการโอลิมปิคสากล (OIC) และผ่านชมโรงแรมโบริวาจ (Beau-Rivage) สถานที่ฮันนีมูนของพระบรมราชชนกฯ และ พระบรมราชชนนีฯ / นำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าโลซานน์ ชมมหาวิหารโลซานน์ (The Cathedral of Notre Dame of Lausanne) มหาวิหารที่สวยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งก่อสร้างขึ้นในช่วง ศต.ที่ 12  บริเวณด้านข้างไม่ไกลจากมหาวิหารโลซานน์ นำท่านเดินเที่ยวชม Palais de Rumine อาคารนีโอคลาสสิคขนาดใหญ่ติดกับจัตุรัสริปอนน์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1892 เพื่อใช้เป็นมหาวิทยาลัยโลซานน์ (University of Lausanne) ต่อมาในปี 1980 ได้ย้ายที่ตั้งมหาวิทยาลัยไปชานเมือง อาคารแห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย และแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อครั้งที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโลซานน์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  / นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  

(Day 5) วันอังคารที่ 24  กรกฎาคม 2561 

โลซานน์    –    เจนีวา   –   เบิร์น    –     ทะเลสาบเบลาซี    –     อินเทอร์ลาเคน

“Morning Fun Run in Lausanne” Beaconboy Signature ( 3-5 k.m. / 45 Mins)

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา เมืองที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ของโลกอย่างมากมาย อาทิเช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) , องค์การการค้าโลก (WTO) , กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป “เจทโด” (Jet d’eau) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองเจนีวา

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนาฬิกาดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสำคัญของเมืองที่มีอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่ดีที่สุดในโลก ชมมหาวิหารเซนต์ปิแอร์และกำแพงนักปฏิรูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการปฏิรูปศาสนาคริสต์ในทวีปยุโรป

จากนั้นแวะชมเก้าอี้ไม้สามขาขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตรที่ตั้งอยู่ด้านหน้า สนญ.องค์การสหประชาชาติภาคพื้นยุโรป เจนีวา สร้างขึ้นเพื่อรณรงค์ห้ามใช้กับระเบิดในสงคราม

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ที่แปลว่าหมี ตามตำนานกล่าวว่าผู้ก่อตั้งเมืองนี้ล่าสัตว์ชนิดแรกได้ก็คือหมี กรุงเบิร์นได้รับการเลือกเป็นเมืองหลวงของสมาพันธรัฐสวิสเมื่อปี ค.ศ.1848 ภายหลังการปฏิวัติยุโรปครั้งที่ 2 นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าเริ่มตั้งแต่ถนนมาร์กกาซเซ่  (Marktgasse) ซึ่งเป็นที่ตั้งของป้อมปราการ “Kafixturm” หรือ Prison Tower ประตูเมืองโบราณ เคยใช้เป็นที่ขังนักโทษในช่วง ศต. 17-19  จุดถัดมาแวะเยี่ยมชม “นาฬิกาดาราศาสตร์” (Zytglogge) สัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น และมีน้ำพุที่มีรูปปั้นหมีสวมชุดเกราะนักรบ (Zahringer) เป็นน้ำพุที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เคยว่างเว้นจากนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยียนที่มายืนถ่ายรูปกันตลอดเวลา หลังจากนั้นมีเวลาอิสระให้ท่านเดินชมร้านขายของฝากท้องถิ่นที่มีเรียงรายอยู่สองข้างทางตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเบลาซี (Blausee) ทะเลสาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาส่วนมากมีแต่นักท่องเที่ยวท้องถิ่นเข้ามาเยี่ยมชม มีขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงาม น้ำใสเห็นตัวปลา บรรยากาศสงบร่มรื่น เหมาะกับการแวะพักเยี่ยมชม ผ่อนคลายอิริยาบถ เปลี่ยนบรรยากาศจากทะเลสาบขนาดใหญ่อลังการมาเป็นขนาดเล็กน่ารักทำให้รู้สึกเข้าถึงความสวยงามของธรรมชาติได้ง่ายขึ้น และเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน เมืองที่ตั้งตรงกลางระหว่างทะเลสาบธูนและทะเลสาบเบรียนซ์ เปรียบดั่งเมืองหน้าด่านที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนก่อนเตรียมตัวขึ้นรถไฟชมยอดเขายุงเฟรา

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  / นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (อินเทอร์ลาเกน 2 คืน)

(Day 6) วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

อินเทอลาเค่น – รถไฟฟันเฟือง ขึ้น “ยุงเฟรายอค” Top of Europe  – อินเทอลาเค่น

เช้า                    รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟ กรินเดลวาล์ด (Grindelwald) เพื่อเดินทางโดยรถไฟระบบฟันเฟือง ไต่เขาขึ้นสู่ระดับสูงสู่ ยุงเฟรายอค (TOP OF EUROPE) ระดับสูงกว่า 3,454 เมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวอันงดงามยิ่งเปรียบเหมือนสวรรค์บนแผ่นดิน โดยใช้เส้นทางขึ้น-ลง ต่างกัน เพื่อให้ได้ชมทัศนียภาพได้ครบถ้วนทุกมุมมอง และเมื่อถึงสถานีรถไฟปลายทาง Jungfraujoch นำพาท่านเยี่ยมชมไฮไลท์สำคัญ ขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงออกไปชมวิวพาโนรามา ณ ระเบียงชมวิวสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) , อุโมงค์โลกอัลไพน์ นิทรรศการขนาดย่อมแสดงการก่อสร้างยุงเฟรายอค , “Ice Palace” ถ้ำวังน้ำแข็ง และแวะถ่ายรูปคู่กับธงชาติสวิสสีแดงเข้มสดใส ณ ลานหิมะบนธารน้ำแข็ง “Glacier Plateau”

 กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพาโนราม่าวิวบนยอดเขาจุงเฟรา

เมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา ถึงสถานีปลายทาง Lauterbrunnen กลับสู่เมืองอินเทอลาเคน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย มีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อของฝากจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสวิสชื่อดังทุกยี่ห้อ กระเป๋าแบรนด์เนมต่าง ๆ หรือของฝากยอดฮิตอย่างมีดพับสวิส หาได้จากเมืองแห่งนี้ทุกประเภทของฝากจากสวิสเซอร์แลนด์

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองมื้อพิเศษ “ฟองดู” พร้อมชมการแสดงจากศิลปินท้องถิ่นบรรยากาศสนุกสนานครื้นเครง / เข้าพัก ณ โรงแรม (อินเทอร์ลาเคน 2 คืน)

(Day 7) วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

อินเทอร์ลาเคน   –   ลูเซิร์น   –   ชาฟฟ์ฮาวเซิน น้ำตกไรน์   –   ซูริค

“Morning Fun Run in Interlaken”  Beaconboy Signature ( 3-5 k.m. / 45 Mins)

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เมืองที่มีสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนสูงที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ลูเซิร์นเป็นเมืองในภาคกลางของประเทศ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองที่ตั้งริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์น และมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง ทำให้เมืองลูเซิร์นเป็นที่นิยมอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยว นำท่านเยี่ยมชมไฮไลท์สองสัญลักษณ์สำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สะพานไม้

“ชาเปล บริดจ์” (Chapel Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 และนำท่านชมอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของสวิส ประติมากรรมแกะสลักสิงโตหินบนหน้าผา (Lion Monument) อนุสรณ์ที่ระลึกถึงวีรกรรมความจงรักภักดี ซื่อสัตย์และห้าวหาญของเหล่าทหารรับจ้างชาวสวิสผู้ยอมสละชีพเพื่อพิทักษ์ผู้เป็นนาย มีเวลาให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทั้งสองห้องรวมถึงวิวทิศทัศน์ของทะเลสาบลูเซิร์นที่สวยงาม

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่เมือง “ชาฟฟ์ฮาวเซิน” (Schaffhausen) ที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของประเทศ เยี่ยมชมสายน้ำจากแม่น้ำไรน์ที่ถาโถมเข้ามาในบริเวณโค้งน้ำแห่งนี้จนเกิดเป็น “น้ำตกไรน์” (Rhinefall) ที่มีขนาดของน้ำตกใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งโค้งน้ำแห่งนี้ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่เก็บภาษีเรือขนส่งสินค้าต่าง ๆ ทำผ่านมาบริเวณนี้ จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษล่องเรือชมน้ำตกไรน์อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำที่ไหลเชี่ยวกราดอย่างแรงอย่างที่ท่านไม่เคยล่องที่ไหนมาก่อนแน่นอน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริก (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่และจำนวนประชากรมากที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือพรมแดนฝั่งที่ติดกับประเทศเยอรมนี จึงทำให้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมทั้งหมดเป็นแบบเยอรมันแทบทั้งสิ้น นำท่านเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าที่ตั้งของโบส์เซนท์ปีเตอร์ , โบสถ์

เฟรามึนส์เตอร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลิมมัต ต่อด้วยย่านถนนคนเดินถนนสถานีรถไฟ “Bahnhofstrasse” ที่มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมที่เยอะที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ช้อปปิ้งปิดท้ายทริปด้วยความประทับใจก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

(Day 8) วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 

ซูริค  –  สนามบินซูริก

 “Morning Fun Run in Zurich” Beaconboy Signature ( 3-5 k.m. / 45 Mins)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บกระเป๋าสัมภาระก่อนเดินทางสู่สนามบินซูริก

10:00 น.            นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริก ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ เที่ยวบิน TG 971 เมื่อผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย มีเวลาให้ท่านเลือกชมสินค้า Duty Free ก่อนออกเดินทาง

**หากท่านใดมีการทำคืนภาษี กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน**

(อาหารมื้อกลางวันบนเครื่อง เสิร์ฟหลังจากออกเดินทางแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง)

13:30 น.            ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 971

(Day 9) วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

05:30 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งความประทับใจไม่รู้ลืม

***รายละเอียดโปรแกรมและข้อมูลจัดทำขึ้นเมื่อ ธ.ค.2560 โดยทีมงานบีคอนบอย ทราเวล อนุญาติและยินดีหากต้องการคัดลอกไปใช้ประโยชน์***

อัตราค่าบริการ

Classic Switzerland 20 – 28 Jul’2018

รายละเอียด ราคา / ท่าน
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ 2 ท่าน) 115,000 .-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 115,000 .-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 1 ท่าน (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 15,000.-

อัตราค่าบริการนี้รวม***กรุณาอ่านรายละเอียดการจองทัวร์***

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ( Economy Class) เดินทางเป็นหมู่คณะไปและกลับพร้อมคณะ (กรณีเดินทางไม่พร้อมคณะ กรุณาต่อติดต่อกับบริษัททัวร์ เงื่อนไขตั๋วเป็นไปตามสายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบินตามรายการบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดเส้นทางตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักมาตรฐานตามรายการที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (อาหารพื้นเมือง อาหารจีน อาหารไทย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต (หากท่านมีวีซ่าแล้ว คืนค่าวีซ่า 2,400.- บาท/ท่าน – กรณีวีซ่าไม่ผ่านแล้วดำเนินการยื่นใหม่ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยตัวเอง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์จากเมืองไทยให้ข้อมูลความรู้และอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางท่องเที่ยวที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางในระหว่างเดินทางวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนด
 • น้ำดื่มบนรถ 1 ขวด / วัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีเกินกว่าสายการบินกำหนด (การบินไทยกำหนดกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 30 กก./ท่าน)
 • ค่าบริการขนย้ายกระเป๋าส่งที่ห้องพักในโรงแรมที่พัก (ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการสูญหาย ส่งผิด ส่งล่าช้าหรือกระเป๋าพลัดหลงไปกับคณะอื่น แต่หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการขนย้ายกระเป๋า กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ ทางหัวหน้าทัวร์ยินดีช่วยเหลือท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (หัวหน้าทัวร์) ธรรมเนียมปฏิบัติสากล 1,000.- บาท / ท่าน

การชำระค่าบริการ /การจองทัวร์

 • ผู้เดินทางหรือผู้จองทัวร์ต้องชําระค่ามัดจําท่านละ 30,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากสำรองที่นั่ง
 • ผู้เดินทางหรือผู้จองทัวร์ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

*** กรุณาเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีช่วงไฮซีซั่น 45 วัน***

เงื่อนไขการจองทัวร์

 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 60 วัน (ปรับ 1,000 บาทเป็นค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 – 45 วัน ปรับ 50%
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 – 25 วัน ปรับ 100%
 • กรณีมีการดำเนินการออกบัตรโดยสาร และชำระค่าบริการแล้วลูกค้ายกเลิกคิดค่าบริการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (บริษัทฯต้องชำระเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและห้องพักล่วงหน้า)
 • การบริการทัวร์คิดค่าบริการแบบแพ็คเกจกรณีท่านไม่เข้าชมสถานที่หรือไม่ใช้บริการที่ทางบริษัทจัดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างกรณีไม่ใช้บริการ
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ กรณีลูกค้าไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดโดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เช่น เหตุการณ์จลาจล ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การประท้วง เหตุการณ์ล้าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงของสายการบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เหตุสุดวิสัย ฯลฯ ที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ตามกำหนด หรือต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางไม่เป็นไปตามโปรแกรม
 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว บริษัทฯคิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการกรณีผู้เดินทางที่ใช้พาสปอร์ตราชการเล่มสีน้ำเงินในการเดินทางท่องเที่ยวและถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง
 • กรณีสายการบินมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินหลังจากทำการจอง ทางบริษัทฯขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงที่เกิดขึ้น
 • กรณีท่านมัดจำเข้ามาแล้วถือว่าท่านรับข้อตกลงของทางบริษัทฯ

เอกสารประกอบการยืนวีซ่า

 1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับ) และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าในหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ฉบับ
 2. สำเนาหน้าวีซ่าที่มีเชงเก้นวีซ่าและตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ
 3. หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 4. รูปถ่ายขนาด 5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 ซม x 4 ซม.

ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่าง ๆบนใบหน้าหรือศีรษะ เห็นใบหู และคิวชัดเจน ไม่เห็นฟัน ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง (ไม่เกิน 6 เดือน) ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ ด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน

 1. จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
  • สำหรับพนักงานบริษัท : ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา พร้อมลายเซนและประทับตราบริษัท
  • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา: จดหมายรับรองจากทางสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่หรือใบประกาศนียบัตร/ใบรับรองจบการศึกษา ในกรณีที่จบการศึกษาแล้ว
  • เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หรือ ใบรับรองการทำงานอื่น ๆ ที่คล้ายกัน) (สำเนา)

(กรณีเกษียณอายุการทำงานต้องเขียนหนังสือยืนยันการเกษียณโดยผู้สมัคร ทางบริษัทจัดส่งตัวอย่างให้)

 1. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์คลอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด (BANK STATEMENT) มีตราประทับของธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)
 2. กรณีมีสนับสนุนในการเดินทาง กรุณาทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมเซ็นชื่อผู้สนับสนุน และรายการเดินบัญชีออมทรัพย์คลอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด (BANK STATEMENT) มีตราประทับของธนาคารของผู้สนับสนุน
 3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสมรส (ถ้ามี)
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • จดหมายรับรองจากทางสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่
  • สูติบัตร (สำเนา)
  • เอกสารการปกครองเด็กของผู้ปกครองฝ่ายหนึ่ง ออกโดยฝ่ายการปกครอง (ในกรณีที่ผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิต ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (สำเนา)
  • กรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครองหรือเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งการอนุญาตโดยผู้ปกครอง ซึ่งต้องมีลายเซ็นจากผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ ออก โดยสำนักงานเขต(อำเภอ) ทั้งนี้ต้องระบุชื่อของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้เยาว์ ระหว่างที่เดินทางไปต่างประเทศ
  • เอกสารรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมลายเซ็น และ การเงินย้อนหลัง 6 เดือน (BANK STATEMENT)

หมายเหตุ

 • วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ลูกค้าทุกท่านต้องยื่นวีซ่าตัวด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับยืนวีซ่า (โดยทางบีคอนบอย ทราเวล จัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลอำนวยความสะดวก ณ วันที่ยื่นวีซ่า ) ยกเว้นผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้นและ เป็น VIS ทำการ
 • สแกนลายนิ้วมือไว้แล้ว (กรณีที่ไม่แสดงตัวท่านต้องมีวีซ่า VIS แล้วและยื่นพร้อมคณะหากลูกค้าใช้เล่มไม่สามารถยื่นพร้อมคณะ ท่านต้องมาแสดงตัว ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า)
 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางตามลำพังโดยมิได้มีบิดามารดาเดินทางไปด้วยหรือผู้เยาว์ที่เดินทางโดยมีบิดาหรือมารดา ผู้ใดผู้หนึ่ง ต้องไปดำเนินการทำหนังสือยินยอมจากสำนักงานเขตในท้องที่ภูมิลำเนาอาศัยอยู่เพื่อนำหนังสือเดินยินยอมประกอบการยื่นวีซ่าและต้องมีหลักฐานของบิดาและมารดา พร้อมเซนใบสมัครของผู้เยาว์ (ช่องที่ 36 และ 37 รวมถึงช่องสุดท้ายทั้งสองช่องของใบสมัคร)

ตัวอย่างวีซ่าที่มี VIS

วีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ ยื่นวีซ่าที่ ศูนย์ TLS Contact

อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

(รถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีช่องนนทรี ทางออก 5)

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757