ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า …ถ้าได้สั่นระฆังที่นี่แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก ( ฉากไฮไลท์ของภาพยนตร์แฟนเดย์เลยที่เดียว ) อาธิ หุบเขานรก คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก (1) กรุงเทพฯ –สนามบินชิโตเซะ

20:00 น.       คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2 สายการบินไทย (TG)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..

23:55 น.       บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง (2) สนามบินชิโตเซะ – โรงงานช็อกโกแล็ต – คลองโอตารุ – โรงงานแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–หอนาฬิกาไอน้ำ

08:20 น.       ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ (Ishiya) เจ้าดัง ต้นตำรับจากฮอกไกโด ผู้ผลิตของฝากขึ้นชื่อ อย่างขนม Shiroi Koibito  ที่นี่นักท่องเที่ยวต่างแห่แหนกันเข้ามาชมโรงงานไม่เว้นทุกเทศกาล อิสระให้ท่านเดินชมห้องต่างๆ และถ่ายรูปได้ตามใจชอบ หรือจะซื้อขนมเป็นของฝากกลับบ้าน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร นำท่าน ชมคลองโอตารุ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก หากเดินทางมายังเมืองโอตารุ แล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับคลองแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งนี้จะปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาวโพลน ทำให้ช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก  

จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอยคู่ หลังคาเป็นโดมไว้สำหรับชมวิว ภายในโรงงาน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับชมวิธีการทำเครื่องแก้ว และ ยังสามารถซื้อของฝากที่ทำจากแก้วลวดลายน่ารักๆ หลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย และท่านสามารถเลือกชมกล่องดนตรี ณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่เห็นว่าได้รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซึ่งมีความโดดเด่น และเป็นโซนที่มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลองเล่นกล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ามีตัวอย่างให้ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง ทำให้การดูของฝากไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

จากนั้นนำท่านไปชม หอนาฬิกาไอน้ำ  นาฬิกาไอน้ำเก๋ๆ ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึกกันสักหน่อย นาฬิกาเรือนนี้ตั้งอยู่ที่ร้านพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนี้เองเห็นสวยๆ อย่างนี้นาฬิกาเรือนนี้เก่าแก่มาก ทั้งยังเป็นนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ยังใช้ได้ดีซึ่งเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้ยังถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คประจำเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาที นาฬิกาเรือนนี้จะมีเสียงดนตรีดังขึ้นเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวยิ่งนัก ทั้งยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง ‘แฟนเดย์’ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

ที่พัก      โรงแรม OTARU SONIA HOTEL  (HOKKAIDO)  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (3) เมืองโอตารุ – โนโบริเบ็ทสึ- จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด  พาท่านชม  จิโกคุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว ภาพยนตร์ชื่อดัง)

กับคำยอดฮิตที่นางเอกถามพระเอก “ มาจ้องตากันสัก 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก ” ทางเข้าหุบเขาจะมี สัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน  ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่   ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างการเดินทางเข้าไปจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมได้ บริเวณนี้จะมีโรงแรมตั้งขึ้นจำนวนมากเพราะใกล้กับแหล่งบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติ ทำให้โรงแรมมีออนเซนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เมื่อเดินใกล้เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอกำมะถันพวยพุ่งออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย แนะนำว่าถ้าใครเป็นภูมิแพ้หรือกลัวว่าจะเหม็นกลิ่นกำมะถัน (จริงๆกลิ่นก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควรจะพกหน้ากากอนามัยหรือผ้าเช็ดหน้ามาปิดจมูกด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไรและอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเอ็นเตอร์เทนเมนท์สุดประทับใจ มีที่ให้แปลงกายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญี่ปุ่นหรือนินจา , กายกรรมของนินจา และการแสดงทักษะการใช้ดาบการตกแต่งของร้านอาหารทั้งภายนอกและภายในก็แน่นอนว่าเป็นแบบสมัยเอโดะ มีร้านราเมง อุด้ง และยังมีร้านอาหารบริการด้วย สำหรับท่านที่ต้องการหาของฝากที่นี่มีเซมเบ้ ที่มีลายมาสคอตของหมู่บ้านยุค อิดาเตะ Noboribetsu ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก              โรงแรม IWANAI KOGEN  HOTEL   (HOKKAIDO)

วันที่สี่ (4) คิโรโระรีสอร์ท – ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็มพิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์ อดีตทำเนียบรัฐบาล  – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อมอาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ คิโรโระ รีสอร์ท สกีรีสอร์ทระดับ 5 ดาว มีจุดเด่นคือ เป็นสกีรีสอร์ทที่มีหิมะในแบบ power snow ซึ่งเป็นหิมะที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลก คิโรโระ ประกอบด้วยโรงแรมในเครือสตาร์วูด โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 2 แห่ง ได้แก่ เดอะคิโรโระ  ทริบิวท์ พอร์ตโฟลิโอ โรงแรมหรูภายใต้แบรนด์ “ทริบิวท์ พอร์ตโฟลิโอ” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิค และ เชอราตัน ฮอกไกโด  คิโรโระ รีสอร์ท โรงแรมระดับห้าดาวที่อยู่ติดลานสกี  นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสกีชั้นนำของโลกคือ NZ Ski หนึ่งในผู้นำของสกีรีสอร์ทในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ Powder Alliance เครือข่ายสกีชั้นนำในอเมริกา   นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสกี หรือ สโนว์บอร์ด class สอนสกี โรงเรียนสอนสกีสำหรับเด็ก กิจกรรมในลานหิมะ Snow Pak ขนาดใหญ่ นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขา ชมวิวงดงามพร้อมเคาะระฆังแห่งความรัก ผ่อนคลายด้วยออนเซนทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม และภัตตาคารที่มีถึง 9 แห่ง

จากนั้นนำคณะทุกท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที) นำทุกท่านขึ้น สู่ ยอดเขาอาซาริ (ASARI) เพื่อไปสั่นระฆังแห่งความรัก “ระฆังแห่งความรัก” สุดโรแมนติกมีความเชื่อว่า…ถ้าใครได้ลั่นระฆัง และอธิฐานเกี่ยวกับความรักจะสมหวัง   อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาวอีกด้วย“เพียงเขย่าระฆังให้ดังกังวาน ตั้งสติ…แล้วขอพร มาลุ้นว่าคุณจะสมหวังหรือไม่ ”  (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียว) (KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”)

จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ได้สนุกสนานกิจกรรมต่างๆมากมายภายในรีสอร์ท คิโรโระแห่งนี้หรือ หากท่านต้องการ เข้าชม หรือ ถ่ายรูป โบสถ์แสนโรแมนติก ซึ่งเป็นฉากที่พระเอกขอนางเอกแต่งงาน ในโบสถแห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง แฟนเดย์ ที่แสนโรแมนติกมากๆ

เที่ยง             อิสระอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหารของโรงแรมคิโรโระรีสอร์ท  โดยภายในมีโซนอาหารให้เลือกมากมาย อาทิ อาหารสไตล์ญีปุ่น ซูชิ ราเมน หรือ ฟาดฟู้ด  ให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย

15.00 น.       คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่เมืองซัปโปโร

นำท่านไปยัง “ตึกแดงอดีตทำเนียบรัฐบาล” (Former Hokkaido Government Office Building)                   ตึกอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 ภายในยังมีข้าวของเครื่องใช้ในห้องที่เคยเป็นที่ทำงานของผู้ว่าการเมือง บางห้องจัดเป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและเรื่องราวความเป็นมาของเมืองทั้งลักษณะภูมิศาสตร์และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด  ในช่วงฤดูหนาว..หิมะตกปกคลุมทำให้บรรยากาศรอบๆตัวอาคารเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยวิวหิมะขาวโพลน สวยงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านผ่านชม  หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้เก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโร จากนั้นนำท่านไปยัง สวนโอโดริ สถานที่จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL)  ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง ‘แฟนเดย์’ ในช่วงฤดูหนาวหิมะตกปกคลุมก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามอีกจุดเลยที่เดียว อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ  ซึ่งท่านสามารถมองเห็น ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo T.V. Tower) ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซึ่งสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง 142.7 เมตร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)  พิเศษ!! เมนู ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ชื่อดังของฮอกไกโดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด และ อาหารนานาชาติ มีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมาก ๆ ตั้งแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น้ำ กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน ซูชิ และ ไฮไลท์ที่ชาวไทยรอคอย คือ ปูฮอกไกโด นั่นเอง

ที่พัก   โรงแรม SMILE PREMIUM SUSUKINO /DAIWA ROYNET HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า (5) เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก

เช้า               รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้อย่างเต็มที่ เรามีสถานที่แนะนำสำหรับผู้รักการช็อปปิ้งดังนี้ค่ะ

ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)เป็นย่านที่รวบรวมร้าน             ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านนั่งชิลนั่งดื่มต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้านBIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางขึ้นชื่อของญี่ปุ่น

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ ทั้งยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง ‘แฟนเดย์’ ตลาดแห่งนี้มีร้านค้าทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออก และตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่ไว้ป้องกันฝนตก หรือ แดดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า  โดยเริ่มตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และร้านค้าที่รวบรวมทุกสิ่งที่ไว้ที่นี้ ก็คือ “ร้านดองกิโฮเต้” Don.ki หรือ ร้าน  มัตสึโมโต้ “Matsumoto”

เจอาร์ทาว  อาคารสูง 38 ชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ โรงแรม JP ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ‘ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่งเครื่องไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้น 6 ของ ‘ซัปโปโร  สเตลล่า เพลส’ มีร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรงภาพยนตร์  ซีเนม่า คอมเพล็กซ์ และที่ชั้น 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส มิคุนิ ซัปโปโรอีกด้วย

อิสระอาหารเที่ยง และ อาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

ที่พัก                โรงแรม SMILE PREMIUM SUSUKINO /DAIWA ROYNET HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่หก (6)   สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระ

10.00 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.50 น.       คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..

อัตราค่าบริการ : ทัวร์เต็มรูปแบบ 6 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก

ห้องละ 2 ท่าน

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก

เด็กมีเตียง
( เด็ก 2 ปีขึ้นไป – 12  ปี)

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก

เด็กไม่มีเตียง

( เด็ก 2 ปีขึ้นไป – 12  ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2561

(ช่วงวันคริสต์มาส )

53,900.- 52,900.- 50,900.- 9,900.-
วันที่ 21 – 26 ธันวาคม 2561
(ช่วงวันคริสต์มาส )
61,900.- 60,900.- 58,900.-
วันที่ 22 – 27 ธันวาคม 2561
(ช่วงวันคริสต์มาส )
58,900.- 57,900.- 55,900.-
วันที่ 29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 57,900.- 55,900.- 53,900.-
วันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 62 58,900.- 57,900.- 55,900.- -12,900-

 

** เด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ( ณ วันเดินทาง ) กรุณาเช็คราคาตั๋วก่อนทำการจอง ***

**ราคาจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หักค่าตั๋วออก 20,000 บาท จากราคาทัวร์**

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

(ณ วันที่ 28/11/2560) หากภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง

 • ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • มัคคุเทศก์บรรยายไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย  (หรรษา TA25)
อัตรานี้ไม่รวม
 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
 • และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ราคานี้ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 6 วัน = 1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง)
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท
การชำระเงิน
 1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 20,000 บาท สำหรับการจองเมื่อที่นั่งยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน
 2. ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธิยกเลิกตั๋วที่นั่งของผู้เดินทาง )

เงื่อนไขการยกเลิก

 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • เนื่องจากตั๋วเป็นแบบไม่สามารถคืนที่นั่งได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี และ กรณี การยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มี การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ หรือ เต็มจำนวน กรณีกรุ๊ปปิดการขายแล้ว แล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757