Hokkaido Blossom เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน บิน Thai AirAsia X

  • อาซาฮีคาว่า ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, ชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ อิออน มอลล์, เข้าชมกระบวนการทำสาเกที่พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า
  • ทาคิโนะอุเอะ ชมความงามของทุ่งชิบะซากุระหรือดอกพิงค์มอส ที่บานปกคลุมทั่วเนินเขา
  • คามิยุเบทสึ ชมความงามของทุ่งดอกทิวลิปกว่าหนึ่งล้านสองแสนต้น
  • ซัปโปโร ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังราคาโดนใจที่มิตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค, ช้อปปิ้งย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลากหลายชนิดและช้อปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี, ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ที่รู้จักกันในนามว่าทำเนียบอิฐแดง

กำหนดวันเดินทาง 9-13 / 11-15 / 18-22 พฤษภาคม 2561

วันแรก สนามบินดอนเมือง

21.00น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.55น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ620

วันที่สอง สนามบินชินชิโตเสะ >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บ้านราเม็ง >> สวนสัตว์อาซาฮียาม่า >> พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า

08.40น.                        เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองที่ได้ชื่อว่ามีโอโซนที่ดีที่สุดบนเกาะฮอกไกโดฝั่งตะวันตก เพื่อนำท่านเข้าชมหมู่บ้านราเม็ง หมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอาร้านราเม็งชื่อดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1996 ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี้เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ จนในที่สุดก็เป็นที่ยอมรับ

เที่ยง                          อิสระรับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้านราเม็ง

บ่าย                       นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสวนสัตว์ทั้งหมดของญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อันกว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิดอาทิเช่น หมีขั้วโลกเหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน้ำ, ลิงอุรังอุตัง, เสือดาวหิมะและยังมีสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยือน จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียงในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมความพิถีพิถันในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้

ค่ำ                                อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านเลือกอิ่มอร่อยได้ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม อาซาฮีคาว่า >> ทาคิโนะอุเอะ >> ทุ่งพิงค์มอส >> คามิยุเบทสึ >> สวนทิวลิป >> อาซาฮีคาว่า >> ห้างสรรพสินค้าอิออน มอลล์

เช้า                               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00น.                   นำท่านเดินทางสู่เมืองทาคิโนะอุเอะ เพื่อชมความงามของทุ่งพิงค์มอส ที่พากันออกดอกสีชมพูสดและสีขาวบานปกคลุมไปทั่วเนินเขาดั่งผืนพรม บนพื้นที่กว่า หนึ่งแสนตารางเมตร อิสระให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเลือกซื้อสินค้าจากร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองคามิยุเบทสึ

เที่ยง                            รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย                       เมืองคามิยุเบทสึมีชื่อเสียงในเรื่องของสวนทิวลิป โดยเริ่มปลูกดอกทิวลิป     เพื่อการส่งออกเมื่อปีค.ศ.1950 และกลายเป็นผู้ส่งออกดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และขยายแปลงปลูกดอกทิวลิปเรื่อยมา โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกดอกทิวลิป กว่า 70,000ตารางเมตรและมีทิวลิปกว่า 1,200,000ต้น และมีมากกว่า 11 สายพันธุ์ ภายในสวนทิวลิป ท่านจะได้พบความงามของสวนดอกทิวลิปหลากสีสันและอาคารกังหันลม ให้บรรยากาศเหมือนกับท่านเดินเล่นในสวนทิวลิปที่เนเธอแลนด์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในสวน  (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ภายในสวน) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองอาซาฮีคาว่าอิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ กันที่ อิออน มอลล์ มีร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่นร้านร้อยเยน, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ท่านสามารถซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ

ค่ำ                                อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านเลือกอิ่มอร่อยได้ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ อาซาฮีคาว่า >> ซัปโปโร >> มิตซุย เอาท์เล็ต >> ที่ทำการรัฐบาลเก่า >> ร้านค้าปลอดภาษี >> ช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและซูซูกิโน่

เช้า                               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00น.                   นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นำท่านเดินทางสู่มิตซุย เอาท์เล็ต ปาร์ค อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่พร้อมใจกันลดราคาสินค้าอาทิเช่น Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่มาจากผู้ผลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทั่งขนมของฝากต่างๆ

เที่ยง                            อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย                       นำท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี อิสระให้ท่านได้เดินซื้อสินค้าปลอดภาษีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเสริมความงามแบรนด์ญี่ปุ่นชั้นนำ ขนมขึ้นชื่อมากมาย ฯลฯ จากนั้นนำท่านชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องสำอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋าและรองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมายที่เปิดบริการตั้งแต่ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซูซูกิโน่นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี

ค่ำ                                อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านเลือกอิ่มอร่อยได้ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า ซัปโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินดอนเมือง

เช้า                               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                                    หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ

09.55 .                       เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ621

15.10 .                       เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

  • ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 29,900.- บาท
  • สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900.- บาท
  • *ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 1,000 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ*

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757