(นอร์เวย์ – ไอซ์แลนด์ – เดนมาร์ก)

บินสู่ดินแดนแห่งฟยอร์ดและธารน้ำแข็ง       โดย การบินไทย  และ  ไอซ์แลนด์แอร์

เดินทาง  02 – 10 ธันวาคม 2561                                     

** วันหยุด วันพ่อแห่งชาติ **

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

วัน อาทิตย์ ที่ 02 ธ.ค.61

กรุงเทพฯ  (1)

21.00 น.     คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ใกล้ทางเข้า ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D โดย สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่จาก PERFECT PLAN VACATION ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

วัน จันทร์ ที่ 03 ธ.ค.61

ออสโล (นอร์เวย์) – ชมกรุงออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – เรคยาวิค (ไอซ์แลนด์) (2)

 00.20 น.     ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954

06.50 น.     เดินทางถึง สนามบินการ์เดอร์มอน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5) หลังผ่าน  พิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่าน ชมกรุงออสโล Oslo เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ซึ่งในปี 2006 ออสโลได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว (ข้อมูลจากนิตยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อ “ออสโลฟยอร์ด” ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ นำท่าน ผ่านชม ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนส  ซองส์สร้างในปี 1648 แล้วไปกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ผ่านชม ทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคาร, สถาปัตย กรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธีย  เตอร์, อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์  เรือไวกิ้งโบราณ Viking ship Museum จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจาก  ไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ   เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว

 หมายเหตุ     หากเกิดกรณีที่ไฟล์ทของสายการบินไทย ล่าช้า Delayed และส่งผลให้การเข้าไปเที่ยวชมในเมืองออสโลไม่ทัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดรายการเที่ยวชมเมืองออสโลออก และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในสนามบิน พร้อมบริการแจกคูปองเงินสด ท่านละ 200 โครน สำหรับรับประทานของว่างหรือกาแฟในสนามบิน

11.30 น.     นำท่านกลับสู่ สนามบินการ์เดอร์มอน กรุงออสโล เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

กลางวัน       อิสระอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน

14.05 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิค Reykjavik ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ FI 319

15.45 น.     เดินทางถึง กรุงเรคยาวิค เมืองหลวงของ ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติก เซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนคลายความเหนื่อยล้า หลังจากเดินทางไกลจากเมืองไทย ก่อนนัดเวลาเจอกันที่ Lobby ของโรงแรม เพื่อนำท่านไปรับประทานอาหาร

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             FOSSHOTEL REYKJAVIK  หรือเทียบเท่า   ****4ดาว

อังคาร ที่ 04 ธ.ค.61

The Golden Circle – เขตอุทยานแห่งชาติ THINGVELLIR – น้ำตกกูลฟอสส์ -หุบเขาฮัวกาดาลู – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – หมู่บ้านวิก

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ The Golden Circle หรือเส้นทางท่องเที่ยววงกลมทองคำ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมากมาย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติ THINGVELLIR (ระยะทาง 50 ก.ม. / 45 นาที) หรือเราอ่านจะอ่านออกเ สียงว่าซิงเควลลีร์ หรือ ธิงวาเล่ย์ ที่จดทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ และยังมี  บันทึกว่าเป็นที่ตั้งของสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 930 – 1789 เป็นบริเวณที่มีความสวยงามของธรรมชาติมากมาย อาทิ หุบเขา – ทะเลสาบ –  น้ำตกและน้ำพุร้อนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังของไอซ์แลนด์ นำท่านชม น้ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) หรือ GOLDEN FALLS หรือน้ำตกทองคำ (ระยะทาง 70 ก.ม. / 1 ชม.) ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์

วัน อังคาร ที่ 04 ธ.ค.61

The Golden Circle – เขตอุทยานแห่งชาติ THINGVELLIR – น้ำตกกูลฟอสส์ -หุบเขาฮัวกาดาลู – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – หมู่บ้านวิก(3)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ The Golden Circle หรือเส้นทางท่องเที่ยววงกลมทองคำที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมากมาย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติ THINGVELLIR (ระยะทาง 50 ก.ม. / 45 นาที) หรือเราอ่านจะอ่านออกเสียงว่า ซิงเควลลีร์ หรือ ธิงวา  เล่ย์ ที่จดทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ และยังมีบันทึกว่าเป็นที่ตั้งของสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 930 – 1789 เป็นบริเวณที่มีความสวยงามของธรรมชาติมากมาย อาทิ หุบเขา – ทะเลสาบ – น้ำตก และน้ำพุร้อนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังของไอซ์แลนด์

นำท่านชม น้ำตกกูลฟอสส์ Gullfoss หรือ GOLDEN FALLS หรือน้ำตกทองคำ (ระยะทาง 70 ก.ม. / 1 ชม.) ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขาฮัวกาดาลู  Valley of Haukadalur (ระยะทาง 10 ก.ม. / 10 นาที)  สถานที่ๆ ท่านจะได้ชมน้ำพุร้อนเกเซอร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีเซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่จะพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุตในทุกๆ 7-10 นาที เป็นความสวยงามและมหัศจรรย์ มิหนำซ้ำยังเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ GEYSIR น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก VIK (ระยะทาง 170 ก.ม. / 2.30 ชม.)  หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับ   ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             HOTEL DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า    ****

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขาฮัวกาดาลู  Valley of Haukadalur (ระยะทาง 10 ก.ม. / 10 นาที)  สถานที่ๆ ท่านจะได้ชมน้ำพุร้อนเกเซอร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีเซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่จะพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุตในทุกๆ 7-10 นาที เป็นความสวยงามและมหัศจรรย์ มิหนำซ้ำยังเป็นพลัง งานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ (GEYSIR) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก (VIK) (ระยะทาง 170 ก.ม. / 2.30 ชม.)  หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  อาหารท้องถิ่น

ที่พัก    HOTEL DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า

วัน พุธ ที่ 05 ธ.ค.61

เมียร์ดาลส์โจกูล – ขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier – นั่งรถซุปเปอร์จิ๊ป -ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน Jokulsarlon Glacier Lake (4)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมียร์ดาลส์โจกูล Myrdalsjokull (ระยะทาง 45 ก.ม. / 50 นาที) เพื่อนำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็งด้วยการ ขับขี่รถสโนว์โมบิล ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว , หมวกกันน็อก , ถุงมือ , รองเท้าบู๊ท) นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์การ นั่งรถซุปเปอร์  จิ๊ป ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกบริเวณทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพื่อเก็บวิวทิวทัศน์ในส่วนที่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปไม่ถึง จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก VIK

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

จากนั้นนำท่านออกเดินทางเลาะเลียบขนาบไปกับธารน้ำแข็งพันปีวัทนาโจกุล โดยจุดหมายอยู่ที่ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ที่ชื่อว่า ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน Jokulsarlon Glacier Lake (ระยะทาง 193 ก.ม. / 2.15 ชม.) ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935  และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้น  เรื่อยๆ ในทุกๆ ปีในปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน จึงได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพ ความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งก้อน  ใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น สถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และ BATMAN อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์ KIRKJUBAEJARKLAUSTUR หรือนิยม เรียกกันว่า เคลาส์ตูร์ Klaustur (ระยะทาง 120 ก.ม./ 1.45 ช.ม.) เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของเขตซูทือร์ลันต์ (Suourland) หรือเขตทางใต้ 1 ใน 8 เขตการปกครอง ของประเทศไอซ์แลนด์ / เดินทางถึงเมืองคีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์ ที่พักอันแสนพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่  รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ขุนเขา และทุ่งหญ้า เหมาะกับค่ำคืนอันแสนพิเศษในการดู แสงเหนือ Northern Light  ซึ่งจะเกิดขึ้นและเห็นอย่างชัดเจนในไอซ์แลนด์ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว อิสระท่านสัมผัสประสบการณ์แสนตื่นตาและน่าประทับใจ  ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันแปลกตายิ่ง

***หมายเหตุ      ทางบริษัทฯ ได้เลือกช่วงเดือนที่ดีและมีโอกาสเกิดของแสงเหนือมากที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ (ธ.ค. – มี.ค.)  แต่การเกิดแสงออโรร่า Aurora หรือ แสงเหนือ ขึ้นอยู่กับสภาพของท้องฟ้าและอากาศ ณ วันนั้น ต้องเป็นคืนที่ท้องฟ้ามืดสนิท ไม่มีเมฆมาปกคลุม (ถึงมีเมฆบ้างบางครั้งก็สามารถมองเห็นได้) ทั้งนี้การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             FOSSHOTEL NUPAR หรือเทียบเท่า    ****4ดาว    

วัน พฤหัสฯ ที่ 06 ธ.ค.61

วิค – หาดทรายสีดำ – น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ – น้ำตกเซลจาลันด์ – เฮลล่า (5)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านวิก VIK (ระยะทาง 164 ก.ม. / 2 ชม.) แวะชมความสวยงามที่แปลกตาของ หาด  ทรายสีดำ Black Sand beach อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย แวะถ่ายภาพกับ น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ SKOGAFOSS (ระยะทาง 32 กม. / 32 นาที) อีกหนึ่งน้ำตก  ที่มี  ความสวยงามมาก มีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้  องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 แวะชม น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ Seljalandsfoss Falls (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาที)  เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์  โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบ นำท่านเดินทางสู่  เมืองเซลฟอส Selfoss เมืองศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สําคัญอีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด  ทางตอนใต้ของประเทศ และ เปิดโอกาสในการเฝ้ารอเพื่อสัมผัสกับ การส่องแสงเหนือ Northern Light อีกซักครั้ง อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส 

 ***หมายเหตุ   ทางบริษัทฯ ได้เลือกช่วงเดือนที่ดีและมีโอกาสเกิดของแสงเหนือมากที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ (ธ.ค. – มี.ค.)  แต่การเกิดแสงออโรร่า Aurora หรือ แสงเหนือ ขึ้นอยู่กับสภาพของท้องฟ้าและอากาศ ณ วันนั้น ต้องเป็นคืนที่ท้องฟ้ามืดสนิท ไม่มีเมฆมาปกคลุม (ถึงมีเมฆบ้างบางครั้งก็สามารถมองเห็นได้) ทั้งนี้การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก            HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่า    ****4ดาว

 วัน ศุกร์ ที่ 07 ธ.ค.61

เรคยาวิก – อาคารเพอรัน – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – Hofdi House – อาบน้ำแร่ที่ BLUE LAGOON (6)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก REYKJAVIK (ระยะทาง 51 กม. / 50 นาที) นำท่านไปชม เพอร์ลัน Perlan  เป็นสถานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิกอิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่นแบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง   ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น

นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง จากนั้นนำท่านถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง  โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา Hallgrímskirkja เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้ว  เสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่ BLUE LAGOON สถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง อิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ และผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดินทาง คืนความสดชื่นให้ท่านอย่างเต็มอิ่มในช่วงบ่าย

 

หมายเหตุ     มีบริการ ผ้าเช็ดตัว รวมอยู่ในค่าทัวร์ และ ชุดว่ายน้ำ ให้เช่า สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า    ****4ดาว

วัน เสาร์ ที่ 08 ธ.ค.61

เรคยาวิค – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง (7)

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า *** (แบบกล่อง) *** เพื่อความสะดวกในการไปสนามบิน

 05.00 น.     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเรคยาวิค REYKJAVIK

08.00 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI204

12.00 น.     เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น COPENHAGEN เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของ ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีการทำประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่ สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

 เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือ  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

นำท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้า พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก Amalienborg Palace ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อ าคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น ด้านจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของ  กษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามยิ่งนัก

นำท่าน ถ่ายภาพกับ น้ำพุเกฟิอ้อน Gefion Fountain อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ จนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย จากนั้น ผ่านชม Round Tower อาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และย่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงรายใจกลางเมือง มี สวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843  ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านเลือกซื้อช้อปปิ้ง ของที่ระลึกมากมายของเดนมาร์ค หาของฝากให้กับคนที่บ้าน เช่น ขนมเดนิช, หมอนและผ้าห่มขนเป็ดคุณภาพสูงของเดนมาร์ค, สินค้าตกแต่งบ้านดี ไซน์เก๋ไก๋อันเป็นเอกลักษณ์ ของสแกนดิเนเวีย, วิตามินบำรุงผิว, วิตามินเอมิดีน (IMEDEEN) นาฬิกาแบรนด์ดังต่างๆ และสินค้าแบรนดด์เนมมากมาย ณ บริเวณถนน สายช้อปปิ้ง STROGET ที่ยาวที่สุดในยุโรป มีความยาวกว่า 1.1 กิโลเมตร

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             AC HOTEL BELLA SKY COPENHAGEN หรือเทียบเท่า    ****4ดาว

วัน อาทิตย์ ที่ 09 ธ.ค.61

โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพฯ (8)

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย ตรวจดูสัมภาระเรียบร้อย ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น

13.50 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

วัน จันทร์ ที่ 10 ธ.ค.61

กรุงเทพฯ (9)

06.20 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***********************

อัตราค่าบริการ

ICELAND AURORA 9วัน (TG+FI) WE-EU03E

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พักห้อง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

*ราคาเด็ก

พักห้อง

1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่

*ราคาเด็ก

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่

(เสริมเตียง)

**ราคาเด็ก

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
02-10 ธันวาคม 2561 139,900 139,900 136,900 135,900 19,000

หมายเหตุ  :  เด็กต้องมีอายุ 2-12 ปี บริบูรณ์  //  เด็กอายุ 5-12 ปี โรงแรมในยุโรปจะบังคับเสริมเตียง

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามเส้นทางและสายการบินที่รายการระบุไว้
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) ในระดับดาวมาตรฐานตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาลหรืองานจัดแสดงสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง แต่จะคำนึงถึงเส้นทางและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง นำเที่ยวตามสถานที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาตามวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมทิป  คนขับรถต่างประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ (ตามอัธยาศัย) ปกติท่านละ 20 – 25 ยูโร
 • ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด

 

เงือนไขการจองทัวร์

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 40,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าให้จัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระเงินส่วนที่เหลือ

 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หรือเมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
 • หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ทางบริษัทฯ จะทำการ Refund กับทางสายการบิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่กับ Condition ของทางสายการบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

 อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757