เข้าชม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม, เที่ยว เซียน่า เมืองมรดกโลกแสนสวย

นั่งรถไฟ ชมอุทยานแห่งชาติ ชิงเกว แตร์เร “ดินแดน 5 หมู่บ้าน” ชมหมู่บ้านติดหน้าผาริมฝั่งหลากสีสัน

เมืองไฮไลท์ที่ยังต้องไปอย่าง ฟลอเรนซ์, ปิซ่า, เกาะเวนิซ, มิลาน, รวมนั่งเรือกอนโดร่า

เดินทาง 01-09 ธันวาคม 2561

** วันหยุด วันพ่อแห่งชาติ + วันรัฐธรรมนูญ**

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

วัน เสาร์ ที่ 01 ธ.ค.61

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – โรม (ฟูมิชิโน่) (1)

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 2 – 3 เคาน์เตอร์ D โดย สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วัน อาทิตย์ ที่ 02 ธ.ค.61

กรุงโรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน (2)

00.01 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944  (เที่ยวบินตรง ใช้ระยะเวลา 11.54 ชม.)

05.55 น.        เดินทางถึง สนามบินฟิอูมิชิโน ประเทศ อิตาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านสู่เขตของนครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica มหาวิหารแห่งนครรัฐวาติกันที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ชมรูปปั้นและจิตรกรรมอันล้ำค่าโดยฝีมือของจิตรกรเอกชื่อดังก้องโลก ชมรูปแกะสลักปิเอต้าที่พระแม่ประคองร่างพระเยซูหลังปลดลงจากไม้กางเขนผลงานชิ้นเอกของ “ไมเคิล แองเจลโล” นอกจากนั้นตรงกลางของวิหารยังมีเสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นีนี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศอิตาลี ก่อนมีเวลาให้ท่าน ถ่ายรูป กับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสำคัญๆของคาทอลิก

หมายเหตุ    ในกรณีที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มีการประกอบพิธีสำคัญ หรือนักท่องเที่ยวเยอะและทำให้แถวยาวมาก          ขออนุญาตนำท่านถ่ายรูปเฉพาะบริเวณด้านหน้าจัตุรัสแทน เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับรายการท่องเที่ยว ทั้งนี้ทางหัวหน้าทัวร์จะพยายามจัดสรรเส้นทาง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมให้มากที่สุด

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี  ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ โรมเป็นมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว เข้าชมด้านใน สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม Colosseum สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน ภายในท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอดีตสนามกีฬาโรมันโบราณอย่างใกล้ชิด ได้เห็นซากปรักหักพังของพื้น  เวทีที่เคยใช้ขังสัตว์ร้าย  ใกล้ๆ กันยังเป็นที่ตั้งของ ประตูชัยคอนสแตนติน Arco di Costantino สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

ก่อนนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหิน  อ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทรตามตำนาน ให้เวลาท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นชมความงดงามตระการตาและยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารแพนธีออน Pantheon ที่มีอายุกว่า  2,000 ปี แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์  ของสถาปนิกสมัยโบราณกับเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เป็นวิหารทรงกระบอก กว้าง 142 ฟุต และสูง 142 ฟุตเท่ากัน ไม่มีเสาค้ำกลางคอยรับน้ำหนักทั้งที่มีขนาดใหญ่โต นอกจากนี้วิหารแพนธีออนยังใช้เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสำคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์สุดท้าย  ของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และ    ยังมีศพของ ราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอีกด้วยซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของชาวอิตาลี จากนั้น อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ณ ย่านบันไดสเปน Piazza di Spagna แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วย  นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ และเป็นที่ตั้งของถนนสายช้อปปิ้ง คอนเดตติ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านชมบรรยากาศแบบหอมปากหอมคอ

ค่ำ       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พักที่    The Building Hotel    ****4ดาว

วัน จันทร์ ที่ 03 ธ.ค.61

เซียน่า – เปียซซ่า เดล คัมโป – มหาวิหารแห่งเซียน่า – ช้อปปิ้ง The Mall Outlet – ฟลอเรนซ์ (3)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า Siena (ระยะทาง 234 กม./ 3.30 ชม.)  เมืองที่ได้รับให้เป็นมรดกโลกจาก องค์การยูเนสโก้ UNESCO ระหว่างทาง ผ่านบริเวณ ที่ราบระหว่าง เชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาว Etruscan

นำท่าน เดินเล่นชมเมืองเซียนน่า เยี่ยมชม จัตุรัส  เปียซซ่า เดล คัมโป Piazza del Campo ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนต่างๆ นอกจากดูเก่าแก่และ  คลาสสิคแล้วยังคงใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและร้านค้าร้านอาหารต่างๆ และที่จตุรัสแห่ง  นี้ยังมีเทศกาล “พาลิโอ” ที่จะเอาตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเมืองเซียนน่ามาขี่ม้าแข่งกันอีกทั้งการแสดง  ในชุดพื้นเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมาก นอกจากนั้นจากบริเวณจตุรัสไม่ไกลยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเซียน่า SIENA CATHEDRAL มหาวิหารเอกของเมืองสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1216 ภายนอกและภายในตกแต่งด้วยแถบหินอ่อนขาวสลับเขียวดำยกเว้นด้านหน้าที่แทรกด้วยหินอ่อนสีชมพูแก่เกือบแดง สีขาวดำเป็นสีสัญลักษณ์ของเมืองเซียนาซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเป็นสีของม้าของเซเนียสและอาสเคียสผู้ก่อตั้งเมือง อิสระท่านเดินเล่นกับเมืองสวยแห่งนี้

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ LECCIO (ระยะทาง 95 กม. / 1.30 ชม.) อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้ง ที่ THE  MALL OUTLET ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอิตาลีในราคาย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีร้านค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิ ARMANI, BALENCIA  GA, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ์ Florence (ระยะทาง 38 กม./45 นาที) ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง  

 ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสำคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่  สวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทำให้ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก

ค่ำ       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    NH Firenze    ****4ดาว

วัน อังคาร ที่ 04 ธ.ค.61

เมืองเก่าฟลอเรนซ์ – มหาวิหารแห่งฟลอเรนซ์ – จตุรัสซิญญอเรีย – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ลา สเปเซีย (4)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินเที่ยวชม เมืองเก่าฟลอเรนซ์ นำท่านชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร Santa Maria  Dell  Fiore ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม

ชม จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย Piazza Della Signoria ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิเช่น รูป   ปั้นเทพเจ้าเนปจูน Fountain of Neptune ,วีรบุรุษเปอร์ซิอุ  สถือหัวเมดูซ่า Perseus with the Head of Medusa ,รูปปั้นเดวิล ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่  เมืองปิซ่า Pisa (ระยะทาง 86 กม./ 1.30 ชม.) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี และเป็นเมืองหลักสำคัญในเขตแคว้นทัสคานี และได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 นำท่านชมเมืองปิซ่า อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี Campo dei Miracoli  หรือ จัตุรัสดูโอโม่ Piazza Del Duomo คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และนำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ให้เวลาท่านเดินเล่น ถ่ายรูป กับ หอเอนปิซ่า Tower of Pisa ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง  แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3  ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย La Spezia (ระยะทาง 79 กม./ 1.15 ชม.) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ในบริเวณอ่าวลิกูเรหนึ่งในอ่าวที่มีความสําคัญทางด้านการค้าและการทหาร

ค่ำ       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พักที่    NH La Spezia     ****4ดาว

วัน พุธ ที่ 05 ธ.ค.61

นั่งรถไฟ – ชิงเกว แตร์เร UNESCO – เวโรนา – จัตุรัสเออร์เบ – บ้านจูเลียต                        (5)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติชิงเกว่ แตร์เร Cinque Terre หมู่บ้านเล็กๆอันมีมนต์เสน่ห์ยิ่งของอิตาลี ได้รับการยกย่องจากหลายๆสำนักให้เป็นหมู่บ้านที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก โดยเฉพาะหมู่บ้านอย่าง Monarola ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดย  ทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก องค์การยูเนสโก้ UNESCO อีกด้วย

หมายเหตุ การเที่ยวชมหมู่บ้านต่างๆ จำเป็นต้องนั่งรถไฟเข้าไปในแต่ละสถานีของหมู่บ้าน จากนั้นจะต้องเดินเท้าเข้าไปต่อ ซึ่งเราจะเลือกหมู่บ้านที่มีความสวยงามที่สุด 2-3 หมู่บ้านให้ท่านได้เที่ยวชม เพื่อให้ท่านไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่รอบเวลา,เส้นทางของรถไฟ และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย  แนะนำ ให้นำแต่สัมภาระที่จำเป็นติดตัวไป กระเป๋าใบใหญ่ และของใช้อื่นๆ จะฝากไว้ที่รถโค้ช สำหรับวันนี้จะ เป็นวันที่เดินขึ้นที่ราบสลับสูง-ต่ำ เดินไม่ยาก แนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบที่สะดวก

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเดินทางสู่เมือง เวโรนา VERONA  (ระยะทาง 288 กม./ 4 ชม.) เมืองที่โด่งดังมาจาก นิยายรักอมตะเรื่องเอกของ  วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ ชื่อ “โรมิโอและจูเลียต” ชม ย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ ผ่าน จตุรัสเออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า เดินผ่าน ความยิ่งใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน

จากนั้นชม อดีตบ้านของจูเลียต Casa di Giulietta ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่  ด้านล่างตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) บริเวณบ้านมีรูปปั้นจูเลียตที่เป็นบรอนซ์ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่า ใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่บริเวณหน้าอกของจูเลียต (รูปปั้น) นอกจากนี้ภายในบริเวณกําแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกําแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพท์สําหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮัลโหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี

ค่ำ       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พักที่    Villa Malaspina     ****4ดาว

วัน พฤหัสฯ ที่ 06 ธ.ค.61

เวนิซ – เกาะเวนิซ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า – ช้อปปิ้ง – เวนิสเมสเตร้  (6)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง เวนิซ เมสเตร Venice Mestre (ระยะทาง 122 กม./ 2 ชม.) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้น Veneto เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่งและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคน ในทุก ๆ ปี และยังถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับการจัดอันดับจากหลายๆสำนักพิมพ์ให้ครองตำแหน่ง “เมืองที่โรแมนติคที่สุดในโลก”  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ Tronchetto เพื่อ ล่องเรือ สู่เกาะเวนิซ Venice เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี  สะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง จนกระทั่งเรือนำท่านเข้าสู่ เกาะซานมาร์โค San Marcoศูนย์กลางของนครเวนิซ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านผ่านชม สะพานถอนหายใจ Bridge of Sighs ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge’s Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครอ  งแค้วนในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค Piazza di San Marco เป็นที่ตั้งของ พระราชวังเดิม หรือ Doge Palace นครเวนิสในอดีตมีความความ  เจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งทำการค้ากับตะวันออกไกล ชม  สถาปัตยกรรมอันงดงามแบบไบแซนไทน์ ณ มหาวิหารเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ, อาคารรายระเบียงที่แม้แต่ นโปเลียนยังหลงใหล

พิเศษ    นำท่านล่องเรือกอนโดล่า พาหนะอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวเวนิส เราจะนำท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งเวนิสด้วยการล่องเรือพาย (นั่งลำละ 6 ท่าน) ล่องไปตามคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสู่แกรนด์คาแนล เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะ มีสะพานเรียลอัลโต้ทอดตัวข้ามสัญจรไปมา

อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะ อันแสนโรแมนติก หรือ ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าของเมือง อาทิ ผ้าลูกไม้, เครื่องแก้วมูราโน่ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Gucci, Channel, Prada, Louis Vitton ฯลฯ หรือจิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก จนกระทั่งสมควรแก่เวลา นำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเตร้

ค่ำ       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พักที่    Novotel Venice Mestre Castellana      ****4ดาว

วัน ศุกร์ ที่ 07 ธ.ค.61

ทะเลสาบกราด้า – เซอร์มิโอเน่ (เมืองแห่งป้อมปราการ) – มิลาน – ดูโอโม่ – ช้อปปิ้ง (7)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง เซอร์มิโอเน่ SIRMIONE (ระยะทาง 147 กม./ 2 ชม.) เมืองแห่งป้อมปราการโบราณ เก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA) ที่สวยงามมีเอกลักษณ์อย่างมาก นำท่าน เดินเที่ยว ชมเมืองเซอร์มิโอเน่ ลอดประตูกำแพงเมืองเก่า ถ่ายภาพ ด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง THE SCALLGER OF SIRMIONE สร้างในปี 1277

เมืองนี้เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล SCALIGER ทันทีที่เข้าสู่เขตเมืองเก่าท่านจะพบกับความสวยงามของเมือง ลานจัตุรัสเล็กๆ  ในเมืองล้วนถูกล้อมรอบด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามดัดแปลงมาเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม และโรงแรมขนาดเล็กต่างก็แต่งแต้มสีสันได้สวยงามกลมกลืน เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้ ให้ท่านได้เดินสำรวจและบันทึกภาพที่สวยงามของเมืองอย่างเต็มที่ เดินเที่ยวเล่นตามตรอกซอกซอยของเมืองและชมวิวที่สวยงามริมทะเลสาบ หรือเลือกชมร้านค้า ร้านขนมและร้านไอศครีมเจลาโต้น่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกลองชิม

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน Milan (ระยะทาง 134 กม./ 2 ชม.) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน “มิลาน” เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มี ประชากรประมาณ 1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า “ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน

นำท่าน บันทึกภาพ ดูโอโม่ DUOMO หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อเมื่อปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี  การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ นักประพันธ์ชาวอังกฤษ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียก วิหารดูโอโม่ว่าเป็นวิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น (เปรียบเปรย) บันทึกภาพ จตุรัสอนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี ก่อนมีเวลา อิสระท่านช้อปปิ้ง แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดใน

เมืองมิลาน บริเวณนั้นยังมี  ห้างสรรพสินค้า “ลาลินาเซนเต้” ของเครือเซ็นทรัล ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกา นอกจากนั้นโดยรอบยังมีแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส์ วิตตอง,พราด้า,เฟอรากาโม่,อาร์มานี่,เวอร์ซาเช่ หรือ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อิสระให้สำรวจสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของอิตาลีตามอัธยาศัย

ค่ำ       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พักที่    Novotel Milano Nord Ca Granda     ****4ดาว

วัน เสาร์ ที่ 08 ธ.ค.61

สนามบินมิลาน – กรุงเทพฯ (8)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.        เดินทางสู่ สนามบิน มัลเพนซ่า (มิลาน) เผื่อเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND ** ปกติคิวยาวมาก ต้องเผื่อเวลา **

13.05 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941

วัน อาทิตย์ ที่ 09 ธ.ค.61

 กรุงเทพฯ (9)

05.55 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

                ************************

อัตราค่าบริการ

ITALY NORTH ROMAN 9 วัน

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

ห้องพักคู่

2 ท่าน

ราคาเด็ก*

พักห้อง

1 เด็ก+1 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก*

1 เด็ก+ 2 ผู้ใหญ่

(เสริมเตียง)

ราคาเด็ก**

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
01-09 ธ.ค. 61 89,900 89,900 87,900 86,900 10,900

หมายเหตุ  :  เด็กต้องมีอายุ 2-12 ปี บริบูรณ์  //  เด็กอายุ 5-12 ปี โรงแรมในยุโรปจะบังคับเสริมเตียง

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามเส้นทางและสายการบินที่รายการระบุไว้
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) ในระดับดาวมาตรฐานตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาลหรืองานจัดแสดงสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง แต่จะคำนึงถึงเส้นทางและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง นำเที่ยวตามสถานที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาตามวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมทิป  ไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถต่างประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ (ตามอัธยาศัย) ปกติท่านละ 20 – 25 ยูโร
 • ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด

เงือนไขการจองทัวร์

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • สำหรับช่วงเทศกาลวันหยุด ปีใหม่ – สงกรานต์ เก็บมัดจำท่านละ 40,000 บาท
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าให้จัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระเงินส่วนที่เหลือ

 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หรือเมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
 • หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ทางบริษัทฯ จะทำการ Refund กับทางสายการบิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่กับ Condition ของทางสายการบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน         

 ข้อมูลการทำวีซ่าเชงเก้น

หมายเหตุ

 1. สำคัญมาก !!! หากท่านมีความ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ต เดินทางไปจุดหมายปลายทางอื่น ในช่วงระหว่างที่จะต้องยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อทำการตรวจสอบคิววีซ่าไม่ให้ชนกัน เนื่องจากหากทำการยื่น visa เข้าไปแล้ว สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตออกมาก่อนกำหนดในทุกกรณี  โดยใช้ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าประมาณ 7-15 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุด)
 2. ก่อนถึงกำหนดวันยื่นวีซ่า กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่า ให้กับทางบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า  1  สัปดาห์  เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องนำเอกสารของท่านมาตรวจสอบความถูกต้อง หากเอกสารไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะได้แจ้งให้ท่านทราบ ท่านจะได้มีเวลาเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ไม่กระชั้นชิดจนเกินไป
 1. ***** สำหรับ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee หรือ Bank certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร จนถึงวันที่ยื่นวีซ่า เมื่อถึงกำหนดที่ท่านจะต้องส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ แต่ท่านยังไม่ได้ขอ หรือ ต้องรอกำหนดให้พอดีกับวันที่ยื่นวีซ่า จึงจะไปขอได้นั้น  รบกวนให้ท่านส่งเอกสารตัวอื่นมาก่อน  และเมื่อท่านได้เอกสารมาแล้ว ให้ท่านถ่ายรูป และส่งมาทางไลน์  สำหรัรบเอกสารตัวจริงให้ท่านนำไปในวันยื่นได้เลย  *****

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น

 1. หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) ที่ยังมีอายุการใช้งาน และโปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน
 • มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง  จนถึงวันที่เดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเก้น
 • มีหน้าว่างอย่างน้อย 4  หน้า
 • หากท่านเคยมีเชงเก้นวีซ่า อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบด้วย

2. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป  ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น  (ห้าม สวมแว่นตา, ห้าม ใช้รูปรับปริญญา, ห้าม ใช้รูปใส่ชุดครุย, ห้าม ใช้รูปชุดราชการ, ห้าม ยิ้มเห็นฟัน)

3. เอกสารส่วนตัว (กรุณาเตรียมให้ครบถ้วน)

3.1   สำเนาทะเบียนบ้าน

3.2   สำเนาบัตรประชาชน

3.3   สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องนำมาแสดงด้วย)

3.4   สำเนาทะเบียนสมรส  (กรณีแต่งงานจดทะเบียนสมรส ต้องนำมาแสดงด้วย)

3.5   สำเนาใบหย่า (กรณีเคยหย่า ต้องนำมาแสดงด้วย)

3.6   สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ต้องนำมาแสดงด้วย)

 • สำเนาสูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่ ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น  :   บิดาและมารดา ต้องไปทำหนังสือแสดงความยินยอม เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ณ ที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น โดยให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ-นามสกุล โดยต้องสะกดชื่อให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง)  มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
 • เด็กเดินทางกับบิดา :   มารดา ต้องไปทำหนังสือแสดงความยินยอม เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  ณ ที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น โดยให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อ-นามสกุลบิดา โดยต้องสะกดชื่อให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง)
 • เด็กเดินทางกับมารดา :   บิดา ต้องไปทำหนังสือแสดงความยินยอม เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  ณ ที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น โดยให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อ-สกุลมารดา โดยต้องสะกดชื่อให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง)
 1. หลักฐานการทำงาน / หลักฐานการศึกษา
 • กรณีเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ข้าราชการ / เอกชน / รัฐวิสาหกิจ :  ให้ขอจดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  จากหน่วยงาน หรือบริษัทของท่าน

***  ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต และประเทศเพื่อป้องกันการสะกดผิด) ให้ระบุว่าเดินทางไปยุโรป

***  ระบุ ชื่อ-นามสกุล , วันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่งปัจจุบัน , อัตราเงินเดือน

***  จดหมายมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกจดหมาย จนถึงวันยื่นวีซ่า

 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ที่มีการจดทะเบียนบริษัท :  ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่คัดมาไม่เกิน 90 วัน  หรือ  สำเนาใบจดทะเบียนการค้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ :  ให้ทำจดหมายชี้แจงตนเองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ชี้แจงว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร  ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี  มีรายได้ต่อเดือน / ต่อปีเท่าไหร่  (หากมีการเสียภาษี ให้แนบสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีมาด้วย)
 • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา :  ให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  ระบุชั้นปีที่กำลังศึกษา และ คณะสาขา ***  จดหมายมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกจดหมาย จนถึงวันยื่นวีซ่า
 1. หลักฐานการเงิน *** สถานทูตพิจารณา บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ***

5.1   รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Bank Statement)  ต้องขอจากทางธนาคาร  และจะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้า  แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน  และต้องอัพเดตให้เป็นเดือนเดียวกับที่ไปขอวีซ่า  เช่น ท่านยื่นวีซ่าเดือนมกราคม จะต้องอัพเดตยอดสุดท้ายให้ถึงเดือนมกราคม เป็นต้น  โดยยอดเงินคงเหลือในบัญชี ควรมีอย่างน้อย 80,000 – 100,000 บาท

5.2      หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee หรือ Bank certificate) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ขอ Bank Statement  ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ระบุชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชีให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต *** เอกสารนี้มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร จนถึงวันที่ยื่นวีซ่า

5.3    ก่อนถึงวันยื่นวีซ่า 3-5 วัน นำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ไปอัพเดทเพื่อให้มีความเคลื่อนไหว โดยการฝาก หรือ ถอนเงิน 100 บาท เป็นต้น และ ในวันยื่นวีซ่าให้นำสมุดบัญชีติดไปด้วย  เผื่อไว้ในกรณีเจ้าหน้าของสถานฑูตเรียกดู

 1. การรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่สามารถสืบความสัมพันธ์กันได้ หรือ สามี ภรรยา เท่านั้น) ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้       

6.1    ผู้เดินทางที่มีงานทำแล้ว จนถึงวัยเกษียณ ที่มีบัญชีออมทรัพย์ จะต้องแสดง รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Bank Statement)  ที่ขอจากทางธนาคาร  และต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้า  แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน  และต้องอัพเดตให้เป็นเดือนเดียวกับที่ไปขอวีซ่า  เช่น ท่านยื่นวีซ่าเดือนมกราคม จะต้องอัพเดตยอดสุดท้ายให้ถึงเดือนมกราคม เป็นต้น  โดยยอดเงินคงเหลือในบัญชีมีอยู่ไม่มาก ก็ไม่เป็นไร เนื่องจากทางสถานทูต จะดูยอดเงินของบุคคลที่รับรอง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน เป็นหลัก

 6.2     กรณีบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายเดินทางไปด้วยกัน ขอเอกสารเพิ่มเติม  คือ  หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee หรือ Bank certificate) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ขอ Bank Statement  โดยให้บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย เป็นผู้ไปขอจากทางธนาคาร ขอให้ ตนเอง 1 ฉบับ และ บุคคลที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายอีก 1 ฉบับ   ดังนี้

 • สำหรรับบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย (เจ้าของบัญชี) ระบุชื่อ-สกุล ให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต *** เอกสารนี้มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร จนถึงวันที่ยื่นวีซ่า
 • สำหรับบุคคลที่ถูกรับรองค่าใช้จ่าย ให้ระบุชื่อ-สกุล ของทั้งคู่ในเอกสาร  คือ ระบุชื่อ-สกุล บุคคลที่สามารถรับรอง ค่าใช้จ่าย (เจ้าของบัญชี)  และ ระบุชื่อ-สกุล บุคคลที่ถูกรับรองค่าใช้

จ่าย และต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต *** เอกสารนี้มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร จนถึงวันที่ยื่นวีซ่า

 • กรณีบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย ไม่ได้เดินทางไปด้วย ขอเอกสารเพิ่มเติม คือ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน  (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาบัตรประชาชน (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาทะเบียนสมรส  (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาใบหย่า (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • หลักฐานการทำงาน  ตามข้อ 4.1 – 4.3  (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • หลักฐานการเงิน (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย) ขอรายการเดินบัญชีออมทรัพย์

(Bank Statement)  ตามข้อ 5.1 และ ขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee หรือ Bank certificate)  ตามข้อ 6.2.1 และ ข้อ 6.2.2

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com /Facebook: BeaconboyTravel/Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757