เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

แฟรงเฟิร์ต – ชไปเออร์ ไฮเดลเบิร์ก เฟราเดนสตัทท์

อองกีเชม – ริคเวีย – กอลมาร์ -เกเซอร์สแบร์ – สตราสบรูกก์เบิร์น – อินเทอลาเค่น – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

เดินทางวันที่ 01-08 ธันวาคม 2561      

**วันหยุด วันพ่อแห่งชาติ**

โหลดโปรแกรม คลิก>>>

วัน เสาร์ ที่ 01 ธ.ค.61

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (1)

21.00 น.     คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D สังเกตป้ายบริษัทฯ พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

23.45 น.     ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ TG 920 (เที่ยวบินตรง ใช้เวลาประมาณ 12.10 ชม.)

วัน อาทิตย์ ที่ 02 ธ.ค.61

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต – ชไปเออร์ – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ย่านเมืองเก่า – สตุทท์การ์ท(2)

06.00 น.      เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ  รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่เมือง ชไปเออร์ Speyer (ระยะทาง 102 กม./ 1.30 ชม.) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของของ รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ Rheinland-Pfalz หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต Rhineland-Palatinate รัฐที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมนีที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหลRiver ตอนบน และเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีอีกด้วย

นำท่าน เดินชมเมืองเก่าบริเวณ ถนน Maximilian สองฝั่งเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนอันเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ ผ่านชม อาคารศาลากลาง อันสดใสที่เพิ่งบูรณะใหม่หลังจากโดนไฟไหม้เสียหายในปี ค.ศ. 1689 ก่อนนำท่าน บันทึกภาพ  กับ มหาวิหารชไปเออร์ Speyer Cathedral มหาวิหารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของตัวเมือง ชไปเออร์ และยังเป็นที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เยอรมันและพระจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 8 พระองค์ ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้มหาวิหารแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี 1981 อีกฝั่งปลายของถนนจะเป็น ประตูเมืองเก่า Old Gate เป็นประตูเมืองยุคกลางที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในประตูเมืองเก่า ซึ่งเดิมคือ 68 ประตู ปัจจุบันประตูเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเป็นหนึ่งในประตูเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุด (55 เมตร) ประตูนี้จะหันหน้าเข้าวิหารชไปเออร์ ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดของถนน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก (ระยะทาง 33 ก.ม./ 30 นาที) เป็นเมืองที่แสดงความ เป็นตัวตนของความเป็นเยอรมันโรแมนติกได้ดีที่สุด ตั้งอยู่บนชายป่าโอเดนวาลด์ (ODENWALD MOUNTAIN CHAIN) ที่ซึ่งแม่น้ำเนคการ์ (NECKAR RIVER) ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำไรน์ (RHINE RIVER) และตัวเมืองตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเนินริมฝั่งแม่น้ำ ไฮเดลเบิร์กเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบโกธิคสมัยกลางและเคยถูกกองทัพฝรั่งเศสบุกเข้าทำลายเมื่อปีค.ศ 1689 และในปีค.ศ 1693 นอกจากนั้นยังเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก HEIDELBERG CASTLE  ซึ่งในอดีตเป็นป้อมปราการ และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทเมื่อปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและทำลายไปบ้างในสมัยสงคราม แต่ก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ำเนคการ์ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ อิสระให้ท่านชมความสวยงามของปราสาท พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำและเมืองไฮเดลเบิร์ก ซึ่งถือเป็นสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดที่ท่านไม่ควรพลาด ก่อนนำท่าน ขึ้นรถราง Funicular Heidelberger Bergbahn ลงจากปราสาทสู่สถานี Kornmarkt เพื่อนำท่านเดินสู่ย่านเมืองเก่า

นำท่าน แวะบันทึกภาพ โบสถ์พระจิตอันบริสุทธิ์ Churh of Holy Spirit ที่ตั้งอยู่ใจกลางตลาดเมืองเก่า รายล้อมไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร บาร์ และแหล่งช้อปปิ้งเรียงราย นำท่าน บันทึกภาพ สะพานเก่า Old Bridge หรือ สะพานคาร์ล ธีโอดอร์ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ เป็นจุดชมวิวที่สามารถถ่ายภาพสวยของเมืองเก่าโดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยู่บนเนินเขา

                           *** ตลาดคริสต์มาสใน Heidelberg ***

จัดขึ้นตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

เวลา 11.00 น. ถึง 21.00 น. ในวันอาทิตย์ ถึงวันศุกร์ และ เวลา 11.00 น. ถึง 22.00 น. ในวันเสาร์ข้อมูล https://www.heidelbergmarketing.de/en/events/highlights/christmas-market.html

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง สตุทท์การ์ท Stuttgart  (ระยะทาง 120 ก.ม./  1.45 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับหก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรัฐบาเดิน–เวิอร์ทเทมแบร์ก อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนมาก  เป็นอุตสาห  กรรมสมัยใหม่ ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง  พอร์เช่ ฮิวเล็ต-แพคการ์ด และไอบีเอ็ม และไม่เพียงแต่ชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเท่านั้น เมืองสตุทการ์ทยังมีชื่อเสียงในเรื่องของเมืองที่มีธรรมชาติอันงดงาม

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

พักที่             Pullman Stuttgart Fontana – Stuttgart, Germany   **** 4ดาว

วัน จันทร์ ที่ 03 ธ.ค.61

ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น – ช้อปปิ้ง Outlet city Metzingen – กอลมาร์ (ฝรั่งเศส)(3)

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น HOHENZOLLERN CASTLE (ระยะทาง 67 กม./ 1 ชม.)  ปราสาทในยุคกลางที่สวยเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศเยอรมนี GERMANY บางคนถึงกับบอกว่าสวยเป็นอันดับหนึ่งเพราะตั้งอยู่บนยอดเขา มีท้องฟ้าเป็นฉากหลังจึงมองเห็นได้เด่นชัดกว่าปราสาทอื่น ๆ ปราสาทสไตล์นีโอโกธิกหลังนี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ รัฐบาเดน – วูร์ตเทมเบิร์ก BADAN – WURTTEMBERG รัฐที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ โดยปราสาทแห่งนี้เป็นที่พำนักอันแสนโออ่าของราชวงศ์ปรัสเซีย ทว่าถูกทำลายในปี ค.ศ.1423 และสร้างขึ้นใหม่ถึงสองครั้ง โดยรูปแบบปัจจุบันเป็นผลงานจากสมัยศตวรรษที่ 19 ตอนปลาย ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้มีผู้คนไปเยี่ยมชมมากกว่า 300,000 คนต่อปี นั้นจึงทำให้เป็นหนึ่งในปราสาทที่มีผู้ชมมากที่สุดในประเทศเยอรมันอีกด้วย

นำท่านชมด้านในปราสาท ซึ่งตกแต่ง  อย่างสวยงาม อาทิ โบสถ์ส่วนพระองค์, ห้องท้องพระโรงใหญ่ อันใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยง, ห้องเก็บมงกุฏประจำราชวงศ์, ห้องทรงงานส่วนพระองค์, ห้องนั่งเล่น เป็นต้น ก่อนนำท่าน ชมวิวอันงดงามบริเวณลานกว้างของปราสาท สมควรแก่เวลานำท่านลงจากยอดเขาของปราสาทโดยรถ Shuttle Bus ที่ทางปราสาทจัดสรรค์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปเยี่ยมชม จากนั้นนำท่านสู่ เอาท์เลตเมตซิงเกน Outlet city Metzingen (ระยะทาง 46 ก.ม./ 40 นาที)

กลางวัน       ขออนุญาตแจกเป็น Pocket Money ท่านละ 20 ยูโร เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

อิสระช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคแห่งใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมของคนเมืองสตุทการ์ทและเมืองรอบๆ ภายในสร้างเป็นอาคารรูปทรงทันสมัย รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนั้นยังรวบรวมแบรนด์แฟชั่นต่างๆ ทั้งแบรนด์เนม และสตรีท       แบรนด์วัยรุ่น อาทิ ARMANI, BALLY, BURBERRY, BOTEGA VENETTA, GUCCI, PRADA, Super Dry, Adidas, Nike, Diesel, Coach, Jimmy choo, TODs ฯลฯ

15.00 น.        นำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ Colmar (ระยะทาง 248 กม./ 3.45 ชม.) เมืองเล็กๆ อันเป็นเมืองบ้านเกิดของจิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่             Mercure Colmar Center Unterlinden – Colmar, France   ****4ดาว

พัก 2 คืน ไม่ต้องเหนื่อยย้ายโรงแรมบ่อย

วัน อังคาร ที่ 04 ธ.ค.61

หมู่บ้านริคเวีย – หมู่บ้านเกเชอร์สแบรก์ – หมู่บ้านอองกีเชม – กอลมาร์  (4)

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หมายเหตุ     วันนี้เป็นวันท่องเที่ยวบรรดาหมู่บ้านฝรั่งเศส ที่ได้รับการขนานนามว่า Les Plus Beaux Villange de France หรือ หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส ต้นแบบหมู่บ้านฝรั่งเศสที่หลายๆที่นำไปก่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว วันนี้จะเที่ยวสบายๆ วิ่งรถไม่ไกล มีเวลาให้ท่านได้เดินอิ่มเอมกับความน่ารักของแต่ละหมู่บ้าน

นำท่านสู่เมือง ริคเวีย Riquewihr (ระยะทาง 72 กม./ 1.15 ชม.) เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villange de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก Unesco อีกด้วย นำท่านเดินชมหมู่บ้านริคเวียร์ บ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สำหรับทำไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก ท่านสามารถลิ้มลองชิมไวน์รสเลิศของแคว้นอัสซาส และซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย

                           *** ตลาดคริสต์มาสใน Riquewihr ***

จะจัดขึ้นตั้งแต่  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม ถึง วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม  2561         

เวลา 10.00 น. ถึง 18.30 น. ในวันธรรมดา และ เวลา 10.00 น. ถึง 19.30 น. ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเกเชอร์สแบรก์ Kaysersberg (ระยะทาง 14 ก.ม./  30 นาที) ดินแดนบนเชิงเขาโดยเอกลักษณ์ของเมืองสวยแห่งนี้ คือ บ้านเรือนเป็นแบบอนุรักษ์สไตล์ “ทิมเบอร์ เฟรมเฮ้าส์” ซึ่งเป็นสไตล์ที่ใช้ไม้เป็นวัสดุสำคัญอีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งแรกๆในแควน้อัสซาสอีกดว้ย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีศิลปะสถาปัตยกรรมออันหลากหลายยุคผสมผสานกันอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ให้ท่านได้เยี่ยมชม  และถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย พลาดไม่ได้กับบ้านเรือนอันเป็น  เอกลักษณ์มาก นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอองกีเชม(ระยะทาง 95  ก.ม./ 1.30 ชม.) หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “อีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” รวมทั้งเป็นหนึ่งในเส้นทางการชิมไวน์ทางตะวันออกของประเทศ อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอีกด้วย นำท่านเดินชม ความงดงามไปตามถนนอันคดเคี้ยวของหมู่บ้าน ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือนที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไว้เป็นอย่างดี ชมความเก่าแก่ของอาคารไม้โบราณที่แต่งแต้มด้วยสีสันสีสดใส และเดินลัดเลาะไปชมหมู่ดอกไม้หลากสีสันที่ออกดอกชูช่อตามระเบียงบ้าน เสมือนกับภาพวาดสีน้ำมันที่สดใสประดับประดาเมืองโรแมนติกแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

                           *** ตลาดคริสต์มาสใน Eguisheim ***

จะจัดขึ้นตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น. ถึง 19.00 น. ในวันธรรมดา , วันอาทิตย์ และเวลา 09.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันเสาร์    

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินชม ความงดงามไปตามถนนอันคดเคี้ยวของหมู่บ้าน ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือนที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไว้เป็นอย่างดี ชมความเก่าแก่ของอาคารไม้โบราณ ที่แต่งแต้มด้วยสีสันสีสดใส และเดินลัดเลาะไปชมหมู่ดอกไม้หลากสีสันที่ออกดอกชูช่อตามระเบียงบ้าน เสมือนกับภาพวาดสีน้ำมันที่สดใสประดับประดาเมืองโรแมนติกแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

นำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ Colmar (9 ก.ม./ 15 นาที) เมืองเล็กๆ อันเป็นเมืองบ้านเกิดของจิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติ  มากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รักมักจะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกันด้วยบรรยากาศที่สวยงามสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่จึงทำให้เมืองกอลมาร์เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน นำท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่องสวยงามมีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ ที่มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติกจนได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติ้ลเวนิซ” ปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ มีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมัน) อิสระท่านเดินพักผ่อน เก็บภาพความสวยงามของเมือง หรือจะ เลือกชิลนั่งจิบกาแฟรับแสงแดดสูดอากาศอันสดชื่น ให้สมกับที่ท่านได้มาเยือนเมืองอันโรแมนติกแห่งนี้

                                             *** ตลาดคริสต์มาสใน Colmar ***

 จะจัดขึ้นตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561                          เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. ในวันจันทร์ – พฤหัสฯ และ เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันศุกร์ – อาทิตย์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่             Mercure Colmar Center Unterlinden – Colmar, France   ****4ดาว

วัน พุธ ที่ 05 ธ.ค.61

เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) – ทะเลสาบบราวซี – อินเทอลาเค่น  (5)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่า เป็น 1 ในเรื่องภูมิประเทศที่งดงามที่สุด รถโค้ชจะนำท่านเดินทางผ่านเมืองชนบทน้อยใหญ่เข้าสู่บริเวณพรมแดนของสวิส และจะจอดให้ท่านได้กระทำการ ประทับตราศุลกากร Custom Stamp สำหรับท่านที่มีซื้อสินค้าก่อนหน้านี้และได้ซองภาษี Tax refund จากทางร้านค้ามา (สำหรับสินค้าที่จะซื้อในประเทศสวิส สามารถกระทำที่สนามบินวัน  สุดท้ายได้) นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น Berne (ระยะทาง 163 กม. / 2.30 ชม.) นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ตั้งอยู่เนินเขา ซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่าน  เมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีค นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณนำคณะชม นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุ  มากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบบลาวซี Blausee (ระยะทาง 54 ก.ม./ 1 ชม.) ทะเลสาบน้ำใสสีเทอควอยซ์ จุดเด่นของทะเลสาบเล็กอันนี้คือความสวยใสถึงขนาดเห็นปลาเทราซ์ของบ่อน้ำแห่งนี้ ทางเอกชนได้เพาะพันธ์ปลาไว้  และเปิดให้นักตกปลาได้เข้ามาตกได้ ท่านจะได้ชมกับความสวย ใส และสีสันแสนงามของทะเลสาบจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมือง อินเทอลาเค่น Interlaken (ระยะทาง 35 กม./ 45 นาที) ก่อนมีเวลาให้ท่านได้ อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ  อาทิเช่น นาฬิกา    แบรนด์เนมชื่อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต, กระเป๋า, รองเท้า, แว่นตา นาฬิกาสวิส อาทิ ROLEX, PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้น หรือ ท่านสามารถเลือกเดินเล่นผ่อนคลายอริยาบทสบายๆ สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นของสวิสให้เต็มปอด

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่             Hotel Krebs Interlaken – Switzerland    ****4ดาว

วัน พฤหัสฯ ที่ 06 ธ.ค.61

สถานีรถไฟกรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟฟันเฟือง – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – ลูเซิร์น (6)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟันเฟือง จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่าน สัมผัสกับประสบการณ์นั่งรถไฟฟันเฟือง ผ่านชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล  ถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา แวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป บน  สถานีปลายทางจุงฟราวบาห์น

นำคณะ เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชม  ถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคย ละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา และ ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

หมายเหตุ      การพิชิตยอดเขาจุงเฟรา เวลาอยู่ข้างบนยอดเขา ท่านอาจจะเหนื่อยและเพลียมากกว่าปกติ ด้วยสภาพอากาศที่น้อย พยายามอย่าออกแรงเยอะ

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาท่านลงจากยอดเขาจุงเฟรา แล้วนำท่านนั่งรถโค้ชเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น Luzern (ระยะทาง 68 กม./ 1 ชม.)  ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า  “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมี ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม สำหรับเลี้ยงสัตว์ และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยว  บันทึกภาพไว้มากที่สุด

พาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก Dying Lion of Lucerne บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น  อนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ผ่านชม สะพานไม้ชาเปล Chapel Bridge ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือน    สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป   โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้ อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิสฯ เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่             Astoria Lucerne  – Switzerland     ****4ดาว

โรงแรมทำเลดี สามารถเดินเล่นในเมืองยามค่ำคืนได้

วัน ศุกร์ ที่ 07 ธ.ค.61

สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.            เดินทางสู่สนามบิน ซูริค (ระยะทาง 48 ก.ม. / 1 ชม.) พร้อมเผื่อเวลาให้ท่านกระทำภาษี TAX REFUND

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

 (เที่ยวบินตรง ใช้เวลาประมาณ 10.55 ชม.)

วัน เสาร์ ที่ 08 ธ.ค.61   

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

05.30 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพและมีความสุข…

******************

อัตราค่าบริการ

Romantik Villages เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (WE-04B)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

ห้องพักคู่

2 ท่าน

ราคาเด็ก*

พักห้อง

1 เด็ก+1 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก*

1 เด็ก+ 2 ผู้ใหญ่

(เสริมเตียง)

ราคาเด็ก**

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
1-8 ธ.ค. 61 89,900 89,900 87,900 86,900 11,900

หมายเหตุ  :  ราคาเด็กต้องมีอายุ 2-12 ปี บริบูรณ์  //  เด็กอายุ 5-12 ปี โรงแรมในยุโรปจะบังคับเสริมเตียง

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามเส้นทางและสายการบินที่รายการระบุไว้
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) ในระดับดาวมาตรฐานตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาลหรืองานจัดแสดงสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง แต่จะคำนึงถึงเส้นทางและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง นำเที่ยวตามสถานที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาตามวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมทิป  ไกค์ท้องถิ่นและคนขับรถต่างประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ (ตามอัธยาศัย) ปกติท่านละ 20 – 25 ยูโร
 • ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด

 เงือนไขการจองทัวร์

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • สำหรับช่วงเทศกาลวันหยุด ปีใหม่ – สงกรานต์ เก็บมัดจำท่านละ 40,000 บาท
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าให้จัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระเงินส่วนที่เหลือ

 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หรือเมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
 • หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ทางบริษัทฯ จะทำการ Refund กับทางสายการบิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่กับ Condition ของทางสายการบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น

 1. หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) ที่ยังมีอายุการใช้งาน และโปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน
 2. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป  ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น  (ห้าม สวมแว่นตา, ห้าม ใช้รูปรับปริญญา, ห้าม ใช้รูปใส่ชุดครุย, ห้าม ใช้รูปชุดราชการ, ห้าม ยิ้มเห็นฟัน) เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น 
   • มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง  จนถึงวันที่เดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเก้น
   • มีหน้าว่างอย่างน้อย 4  หน้า
   • หากท่านเคยมีเชงเก้นวีซ่า อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบด้วย            
 3. เอกสารส่วนตัว (กรุณาเตรียมให้ครบถ้วน)

3.1   สำเนาทะเบียนบ้าน

3.2   สำเนาบัตรประชาชน

3.3   สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องนำมาแสดงด้วย)

3.4   สำเนาทะเบียนสมรส  (กรณีแต่งงานจดทะเบียนสมรส ต้องนำมาแสดงด้วย)

3.5   สำเนาใบหย่า (กรณีเคยหย่า ต้องนำมาแสดงด้วย)

3.6   สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ต้องนำมาแสดงด้วย)

 • สำเนาสูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่ ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น  :   บิดาและมารดา ต้องไปทำหนังสือแสดงความยินยอม เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ณ ที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น โดยให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ-นามสกุล โดยต้องสะกดชื่อให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง)  มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
 • เด็กเดินทางกับบิดา :   มารดา ต้องไปทำหนังสือแสดงความยินยอม เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  ณ ที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น โดยให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อ-นามสกุลบิดา โดยต้องสะกดชื่อให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง)
 • เด็กเดินทางกับมารดา :   บิดา ต้องไปทำหนังสือแสดงความยินยอม เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  ณ ที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น โดยให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อ-สกุลมารดา โดยต้องสะกดชื่อให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง)
 1. หลักฐานการทำงาน / หลักฐานการศึกษา
 • กรณีเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ข้าราชการ / เอกชน / รัฐวิสาหกิจ :  ให้ขอจดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  จากหน่วยงาน หรือบริษัทของท่าน

***  ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต และประเทศเพื่อป้องกันการสะกดผิด) ให้ระบุว่าเดินทางไปยุโรป

***  ระบุ ชื่อ-นามสกุล , วันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่งปัจจุบัน , อัตราเงินเดือน

***  จดหมายมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกจดหมาย จนถึงวันยื่นวีซ่า

 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ที่มีการจดทะเบียนบริษัท :  ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่คัดมาไม่เกิน 90 วัน  หรือ  สำเนาใบจดทะเบียนการค้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ :  ให้ทำจดหมายชี้แจงตนเองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ชี้แจงว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร  ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี  มีรายได้ต่อเดือน / ต่อปีเท่าไหร่  (หากมีการเสียภาษี ให้แนบสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีมาด้วย)
 • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา :  ให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  ระบุชั้นปีที่กำลังศึกษา และ คณะสาขา ***  จดหมายมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกจดหมาย จนถึงวันยื่นวีซ่า
 1. หลักฐานการเงิน *** สถานทูตพิจารณา บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ***

5.1   รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Bank Statement)  ต้องขอจากทางธนาคาร  และจะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้า  แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน  และต้องอัพเดตให้เป็นเดือนเดียวกับที่ไปขอวีซ่า  เช่น ท่านยื่นวีซ่าเดือนมกราคม จะต้องอัพเดตยอดสุดท้ายให้ถึงเดือนมกราคม เป็นต้น  โดยยอดเงินคงเหลือในบัญชี ควรมีอย่างน้อย 80,000 – 100,000 บาท

5.2      หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee หรือ Bank certificate) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ขอ Bank Statement  ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ระบุชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชีให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต *** เอกสารนี้มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร จนถึงวันที่ยื่นวีซ่า

5.3    ก่อนถึงวันยื่นวีซ่า 3-5 วัน นำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ไปอัพเดทเพื่อให้มีความเคลื่อนไหว โดยการฝาก หรือ ถอนเงิน 100 บาท เป็นต้น และ ในวันยื่นวีซ่าให้นำสมุดบัญชีติดไปด้วย  เผื่อไว้ในกรณีเจ้าหน้าของสถานฑูตเรียกดู

 1. การรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่สามารถสืบความสัมพันธ์กันได้ หรือ สามี ภรรยา เท่านั้น) ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้   

6.1    ผู้เดินทางที่มีงานทำแล้ว จนถึงวัยเกษียณ ที่มีบัญชีออมทรัพย์ จะต้องแสดง รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Bank Statement)  ที่ขอจากทางธนาคาร  และต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้า  แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน  และต้องอัพเดตให้เป็นเดือนเดียวกับที่ไปขอวีซ่า  เช่น ท่านยื่นวีซ่าเดือนมกราคม จะต้องอัพเดตยอดสุดท้ายให้ถึงเดือนมกราคม เป็นต้น  โดยยอดเงินคงเหลือในบัญชีมีอยู่ไม่มาก ก็ไม่เป็นไร เนื่องจากทางสถานทูต จะดูยอดเงินของบุคคลที่รับรอง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน เป็นหลัก

6.2     กรณีบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายเดินทางไปด้วยกัน ขอเอกสารเพิ่มเติม  คือ  หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee หรือ Bank certificate) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ขอ Bank Statement  โดยให้บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย เป็นผู้ไปขอจากทางธนาคาร ขอให้ ตนเอง 1 ฉบับ และ บุคคลที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายอีก 1 ฉบับ   ดังนี้

 • สำหรรับบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย (เจ้าของบัญชี) ระบุชื่อ-สกุล ให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต *** เอกสารนี้มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร จนถึงวันที่ยื่นวีซ่า
 • สำหรับบุคคลที่ถูกรับรองค่าใช้จ่าย ให้ระบุชื่อ-สกุล ของทั้งคู่ในเอกสาร  คือ ระบุชื่อ-สกุล บุคคลที่สามารถรับรอง ค่าใช้จ่าย (เจ้าของบัญชี)  และ ระบุชื่อ-สกุล บุคคลที่ถูกรับรองค่าใช้

จ่าย และต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต *** เอกสารนี้มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร จนถึงวันที่ยื่นวีซ่า

 • กรณีบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย ไม่ได้เดินทางไปด้วย ขอเอกสารเพิ่มเติม คือ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน  (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาบัตรประชาชน (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาทะเบียนสมรส  (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาใบหย่า (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • หลักฐานการทำงาน  ตามข้อ 4.1 – 4.3  (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย)
  • หลักฐานการเงิน (ของบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย) ขอรายการเดินบัญชีออมทรัพย์

(Bank Statement)  ตามข้อ 5.1 และ ขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee หรือ Bank certificate)  ตามข้อ 6.2.1 และ ข้อ 6.2.2

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

                                      บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

                        15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757