เที่ยว…จิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสุ (กระเช้า) – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์มสวนชิคิไซ โนะ โอกะบ่อน้ำสีฟ้า  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ “บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด”

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

กำหนดการเดินทาง

26 – 30 กรกฎาคม 2561 เทศกาลวันหยุดยาว

(Day 1) วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20:30           พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” … พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23:55           ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ620 มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ำอัดลม, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

(Day 2) วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 

สนามบินชิโตเซ่ – จิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสุ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  

08:20             ถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย … ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า  เมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ… นำนำท่านชม “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้า ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ(Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) … ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี และการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทำให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง(Mt. Showa shinzan) ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว …

นำท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง” เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียง ภายในถ้ำน้ำแข็งสร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้สัมผัสบรรยากาศของความหนาวเย็นในภูเขาน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสกับความเย็น -41 องศาเซลเซียส

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก :  SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  

***อิสระพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “อาบน้ำแร่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดี***

(Day 3) วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 

ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – สวนชิคิไซ โนะ โอกะบ่อน้ำสีฟ้า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ “ฟุราโน่” เมืองแห่งทุ่งดอกไม้อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ จากนั้น นำท่านชื่นชมความงดงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ โทมิตะฟาร์ม ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 70 ปีมาแล้ว โดยเริ่มจากนำต้นลาเวนเดอร์จากประเทศฝรั่งเศสมาปลูกเพียง 5 กิโลกรัมเท่านั้น จากนั้นอีก 3 ปีต่อมาก็สามารถผลิตน้ำหอมจากดอกลาเวนเดอร์เพื่อจำหน่ายเป็นครั้งแรก และปัจจุบันนี้สามารถเก็บผลผลิตได้กว่า 5,000  กิโลกรัม ด้วยเวลาเพียง 33 ปีเท่านั้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   ***SPECIAL HILIGHT ให้ท่านได้ทานเมล่อนชื่อดังแห่งเมืองยูบาริแบบไม่อั้น!!!!***

บ่าย              นำท่านสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” (Shikisai-no-oka) สวนดอกไม้ขนาด 7 เฮกเตอร์ ที่มีเหล่าดอกไม้นานาชนิดผลิบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ปูพรมบานเต็มหุบเขา อย่างสวยงามน่าประทับใจ จนได้รับสมญานามว่าเป็น “Flower Paradise”… จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “บ่อน้ำสีฟ้า” ( Blue Pond บ่อน้ำสีฟ้าแห่งนี้เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นโคลนที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟโทคาจิเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1988 นี้เอง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

(Day 4) วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561

คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะซูซูกิโน่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอตารุ” เดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมือง มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง …

จากนั้นนำท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองฮ็อกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิโตะ บิสกิตที่มีชื่อที่สุดและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบขนม ซึ่งที่นี่ จัดไว้เป็นโซน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา รวมทั้งวิธีการทำช็อคโกแล็ต แบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมช็อคโกแล็ตรสชาติดั้งเดิมให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย … สมควรแก่เวลานำท่านสู่ย่าน “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของเมืองซัปโปโรที่รวบรวมร้านช้อปปิ้งห้าง สรรพสินค้า ร้านกินดื่ม ไม่ว่าจะเป็นห้าง PARCO, MITSUKOSHI , Apple Store และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษบริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ฮอกไกโดอันเลื่องชื่อ ปูทาราบะ ปูซูไว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอยนางลม หอยเม่น กุ้งทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของหวาน เค้กหน้าต่างๆ มุมเครื่องดื่ม (ไม่รวมแอลกอฮอล์) รับประทานได้อย่างไม่อั้น***

ที่พัก : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

(Day 5) วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561

สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)      

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.55          เดินทางจากสนามบินชิโตเซะโดยสายการบินไทย XJ621

15.10           ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

– – – Always with You – – –

 อัตราค่าบริการ

***สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป**

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

26-30 กรกฎาคม 2561 45,900.- บาท

6,000.-บาท

***ไม่มีราคาเด็ก  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น / INFANT เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 6,900 บาท***ไม่ใช้ตั๋วลด 10,000 บาท

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป***(ชำระพร้อมยอดสุดท้าย)

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**

 1. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

 เงื่อนไขการชำระเงิน :                  

 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

 การยกเลิก :

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้

 1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 5. หลักฐานการทำงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทำงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757