ศาลเจ้าดาไซฟุ – ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (จุดถ่ายภาพ) – ล่องเรือชมปลาโลมา

นั่งเรือเฟอร์รี่สู่นางาซากิ – สวนสันติภาพ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

คลิก>>>โหลดโปรแกรม

กำหนดการเดินทาง

11-15 สิงหาคม 2561 “หยุดเทศกาลวันแม่”

(Day 1) วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

2030           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

(Day 2) วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561

ศาลเจ้าดาไซฟุ – จิโกกุ เมกุริ – หมู่บ้านยูฟุอิน

0100            ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 648

                   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0800            ถึงสนามบินฟุกุโอกะ เมืองฟุกุโอกะ … ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชสำนักโตเกียวและเสียชีวิตลง จากนั้นได้เกิดเรื่องร้ายต่างๆขึ้นมากมายจนลือกันว่าต้นเหตุเป็นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงได้รับการบูชาในฐานะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและวัฒนธรรม ปัจจุบันนักเรียนทุกระดับชั้นต่างพากันมุ่งหน้ามายังสะพานโค้งของศาลเจ้าเพื่อบนบานขอให้สอบผ่าน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “จิโกกุ เมกุริ” (6 บ่อ) เที่ยวชมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไปทั้งโคลนเดือด บ่อทะเลเดือด บ่อสีเลือด เป็นต้น บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาตินี้เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น อาทิ กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น มีความร้อนเกินกว่าที่จะอาบได้ … จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้นำมาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก BEPPU SUKINOI HOTEL หรือเทียบเท่า

**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

(Day 3) วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561

ภูเขาไฟอะโสะ – ล่องเรือชมโลมาอามาคุสะ – นั่งเรือเฟอร์รี่ไปเมืองนะงะซากิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จุดถ่ายภาพ “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยอดภูเขาไฟที่มีความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และบริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ “ล่องเรือชมโลมาอามาคุสะ” อามาคุสะมีหมู่เกาะเล็กใหญ่มากกว่า 120 เกาะ ที่นี่มีสะพาน5 แห่งของอามาคุสะที่เชื่อมต่อถนนจาก “สะพานประตูสวรรค์อิสึสึบาชิ” ไปยัง “สะพานมัตสึชิม่า” เส้นทางถูกเรียกว่า อามะกุสะเพิร์ลไลน์ เราสามารถพบกับโลมาบันโดได้ที่ทะเลของอามะคุสะแห่งนี้ คนญี่ปุ่นเรียกทัวร์ชมโลมานี้ว่า อิรุกะครูซซิ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทางไปชมปลาโลมา เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศทะเล และชมวิวของสะพานอามะคุสะพร้อมกับดูปลาโลมา

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

นำท่านสู่ท่าเรือ “ท่าเรือชิมาบาระ” เพื่อนำ ท่านเดินทางสู่ “เมืองนะงะซากิ” โดยการ “นั่งเรือเฟอร์รี่” เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทาง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : DORMY INN NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

(Day 4) วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

สวนสันติภาพ– ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ – คาแนลซิตี้

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “สวนสันติภาพ” (NAGASAKI) นำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวิศาสตร์ยัง “สวนสันติภาพ” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกกันว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เพื่อรำลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ” ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1687 เพื่อเป็นที่ประทับแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ คล้ายศาลเจ้าฟุชิมะ อินะริในเกียวโต ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความสําเร็จด้านธุรกิจการค้า และความปลอดภัยในอุบัติเหตุทั้งปวง

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง นำท่านเดินทางสู่ “เทนจิน” ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน “เทนจิน” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู  อิสระกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ามากมายกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านเครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชูที่มาหาความสุขและความสนุกกับเพื่อนและคนรู้ใจ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก WASHINGTON CANAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

(Day 5) วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 

สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกุโอกะ

1135           เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG649

1455           ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

– – – Always with You – – –

หมายเหตุ  :      

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 อัตราค่าบริการ

***สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป***

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

11-15 สิงหาคม 2561 44,900.- 41,900.- 38,900.- 6,000.-

***กรณีมีตั๋วเครื่องบินแล้วลดท่านละ 17,000.-บาท***

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน / ท่าน /ทริป***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**

 1. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

เงื่อนไขการชำระเงิน :                  

 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิก :

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้

 1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 5. หลักฐานการทำงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทำงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757