เยอรมัน เชค ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

• นั่งรถไฟฟันเฟือง พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe พร้อมสนุกสนานกับ ลานหิมะ และ ถ้ำน้ำแข็ง
• ล่องเรือ ทะเลสาบโคนิก ทะเลสาบที่ใสที่สุดในเยอรมัน สวยมาก
• เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทเทพนิยายอันสุดโรแมนติกแห่งแคว้นบาวาเรีย
• เที่ยวเมือง เบรเก้นซ์ เมืองสวยของออสเตรีย ที่ตั้งอยู่ปลายสุดริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ Lake Constance
• เส้นทาง เมืองมรดกโลก UNESCO ฮัลสตัท + เชสกี้ครุมลอฟ พลาดไม่ได้ เพราะ สวยและคลาสสิค ทุกเมือง !!

เดินทาง 20-28 ตุลาคม 2561
** วันหยุด วันปิยมหาราช **

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61

สนามบินสุวรรณภูมิ (1)

 21.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาเตอร์ D สายการบินไทย สังเกตุป้ายบริษัท… พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61

กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) – พาสเซา – เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชค) – ลินซ์  (2)

00.50 น. ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

07.05 น. เดินทางถึง มิวนิค Munich Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่เมือง พาสเซา Passau (ระยะทาง 193 ก.ม./ 3 ชม.) เมืองพรมแดนระหว่างประเทศเยอรมันกับประเทศเชค เป็นเมืองมหาวิทยาลัยเมืองหนึ่งที่เป็นเขตอิสระ ในพื้นที่บริหารปกครองของเขตบาเยิร์นตอนล่าง อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนติดกับประเทศออสเตรียและเป็นพื้นที่ที่บรรจบกันของแม่น้ำดานูบ แม่น้ำอินน์ และแม่น้ำอิลซ์ จึงถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งแม่น้ำสามสาย” นอกจากนั้นเมืองเล็กๆแห่งนี้ ยังเคยเป็นที่พำนักของ “อดอฟ์ ฮิตเลอร์” ในช่วงปลายศตวรรษที่19 โดยฮิตเลอร์และครอบครัวเคยอาศัยอยู่ในพัสเซาถึง 4 ปี นำท่าน บันทึกภาพด้านหน้า มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น St.Stephen Cathedral ผลงานมาสเตอร์พีซของศิลปินชาวอิตาลี รูปร่างมหาวิหารนี้งดงามแบบสไตล์โกธิ  คและบาร็อค ยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม ซึ่งภายใน  วิหารแห่งนี้ เป็นที่เก็บออร์แกนที่ใหญ่สุดในโลก จากนั้น อิสระท่านเดินเล่น ชมความงดงามของเมืองเก่าที่มีลำน้ำดานูบไหลผ่าน ซึ่งภายในบริเวณเมืองเก่าจะมีร้านค้าเล็กๆอาทิ ร้านเสื้อผ้า ร้านหมวก ร้านรองเท้าหนัง ร้านกาแฟบรรยากาศดีๆ ร้านขายของที่ระลึก และห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (ระยะทาง 126 ก.ม./ 2 ชม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามราวกับภาพวาดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโบฮีเมีย แต่งแต้มด้วยความโรแมนติก เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับที่สองของสาธารณรัฐเช็ก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1992 ด้วยจำนวนอาคารเก่าแก่กว่า 300 อาคารที่ได้รับการทะนุบำรุงเป็นอย่างดี นำท่านเดินชมความน่ารักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ เมืองนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจัตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง บริเวณ ลาน Courtyard ของปราสาทครุมลอฟ ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองด้านล่างจากลานชมวิวบนปราสาท ภาพที่ท่านเห็นคือ บ้านเ รือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก

นำท่านเดินทางสู่เมือง ลินซ์ LINZ (ระยะทาง 71 กม./ 1.15 ชม.) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำดานูบ ครึ่งทางระหว่างกรุงเวียนนากับซาลสบวร์ก เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน แต่มีบทบาทช่วงสั้นๆ ในสมัยศตวรรษที่ 15 อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็นเมืองที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโร๊คและร็อคโคโค

 หมายเหตุ  วันนี้เป็นวันแรกของการท่องเที่ยวและเป็นวันที่เดินทางค่อนข้างไกล แต่ท่านจะได้พักและผ่อนคลาย อิริยาบถระหว่างเดินทางกับวิวทิวทัศน์อันงดงามของ 2 ประเทศ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่              Courtyard by Marriott Linz  ** ไม่ไกลมีซุปเปอร์ฯ SPAR และ Lindl (ปิด 19.30 และ 20.00 น.)

วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61

ลินซ์ – หมู่บ้านฮัลสตัทท์ Unesco (ออสเตรีย) – เดินเล่นชมเมือง – เซนต์วูล์ฟกัง (3)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลสตัทท์ Hallstatt (ระยะทาง 125 ก.ม./ 2 ชม.) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง และดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มา ยังเมืองนี้ เมืองฮัลสตัทท์เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขา นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ฮัลสตัทท์และบรรยากาศริมทะเลสาบ Hallstatter See จากนั้น อิสระเวลาให้แก่ท่าน เพื่อเก็บภาพความสวยงาม และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮัลสตัทแห่งนี้   หมู่บ้านแห่งนี้มีมุมสวยๆเยอะมาก นอกจากมุม “มหาชน” ที่นักท่องเที่ยวเดินไปถ่ายรูปกัน แนะนำ !! ให้ท่านลองเดินหาขึ้นไปทางบริเวณด้านบนของหมู่บ้าน แล้วท่านจะได้เห็นวิวที่แตกต่าง เดินไม่ยาก เข้าตามซอย มีทั้งทางลาด และบันได ขอความกรุณาท่านอย่าส่งเสียงดังเวลาถ่ายรูป เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชาวบ้านอาศัยอยู่

หมายเหตุ :  การเดินเข้าไปยังหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ระยะทางเดินประมาณ 650 – 700 เมตร รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ ต้องจอดที่จุดจอดรถด้านหน้าหมู่บ้านที่เดียว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่รับรองว่าท่านจะประทับใจกับความสวยของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างใกล้ชิดแน่นอน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์วูล์ฟกัง ST.WOLFGANG (ระยะทาง 35 ก.ม./ 30 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูล์ฟกัง นำท่านชมเมืองเซนต์วูล์ฟกัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย จนมีคำกล่าวขาลว่า “เมืองแห่งนี้ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยว แต่เหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่า” ตัวเมืองตั้งอยู่ในประเทศออสเตรียในเขตซาลซ์กัมเมอร์กุท Salzkammergut ในรัฐโอเบอเริสเทอร์ไรค์ Oberösterreich หรือ upper Austria ที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบวูล์ฟกัง หมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมาก พาท่านเดินชมบรรยากาศแสนโรแมน    ติกของเมือง พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เดินชมเมือง หรือ เดินเล่นเก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่              Romantik Hotel Im Weissen Roessl  ** โรงแรมม้าขาว สวยและโรแมนติกที่สุดในเมือง

วันอังคารที่ 23 ต.ค. 61

เบิร์ชเทสการ์เด้น – ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์ – อินสบรูกก์ – หลังคาทอง – ย่านเมืองเก่า  (4)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง เบิร์ชเทสการ์เด้น Berchtesgarden (ระยะทาง 91 ก.ม./ 1.30 ชม.) เมืองแห่งศูนย์กลางของเส้นทางการค้าขายพวกแรเกลือมาตั้งแต่ในสมัยอดีต นำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาบโคนิกส์เซ่ KONIGSSEE LAKE หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ Königssee เป็นทะเลสาบในหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้เมืองเบิร์ชเทสการ์เด้น เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน นอกจากนั้นยังเป็นทะเลสาบที่ใสที่สุด สะอาดที่สุด และอยู่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้วยเหตุนี้เองจึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพายและเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ อิสระท่านชมความงดงามของทิวทัศน์รอบๆทะเลสาบ โดยมีวิวของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAIN) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 1,874 เมตร และ โบสถ์รูปทรงหัวหอม (St.Bartholomew) อันโด่งดัง จนได้เวลาสมควร นำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง

หมายเหตุ   เรืออาจปิดบริการ หากวันนั้นสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือมีเหตุจำเป็น

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อินสบรูกก์ Innsbruck (ระยะทาง 155 ก.ม./ 2.15 ชม.) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย (อีกสองแห่งคือเวียนนาและซาลส์บวร์ก) ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน มีลักษณะเป็นที่ราบแคบแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ เดิมทีเมืองนี้เป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เนื่องด้วยเพราะสภาพอากาศที่ดีตลอดปี เป็นเหตุให้ผู้ที่ได้เข้ามาปกครองออสเตรียต่างติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้ อาทิเช่น พระนางมาเรีย เทเรเซีย หรือแม้แต่ นโปเลียน โบนาปาร์ต ยังชอบมาพำนักที่เมืองนี้ นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ชม โกลเด้นรูฟ หรือ หลังคาทองคำ ที่มีชื่อเสียง สัญลักษณ์สำคัญของเมืองเก่าในนครอินซ์บรูค ก่อสร้างเมื่อศตวรรษที่ 15 ด้วยศิลปะสไตล์โกธิกผสมบาโร๊ค โดยส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงก่อสร้างด้วยทองคำแท้ จำนวน 2,738 แผ่น ปัจจุบันโกลเด้นรูฟถูกใช้เป็นสำนักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านเดินเล่น ณ ย่านเมืองเก่า ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆบริเวณร้านค้าในเมืองเก่า อาทิ คริสตัลชวารอฟสกี้ แท้ๆของประเทศออสเตรีย ตัวโรงงานใหญ่ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองอินสบรูกก์, ร้านนาฬิกาแบนด์ชั้นนำต่างๆ, ร้านขายของที่ระลึก และร้านเสื้อผ้าแฟชั่น

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่              Hotel Innsbruck   ** โรงแรมทำเลดีมาก ติดแม่น้ำอินซ์และเมืองเก่าเพียงแค่ไม่กี่ก้าว เดินเล่นได้สลบาย

 วันพุธที่ 24 ต.ค. 61

หมู่บ้านชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เบรเก้นซ์ – ดอร์นบิน (ออสเตรีย) (5)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (ระยะทาง 113 ก.ม./ 1.45 ชม.) นำท่าน ขึ้นชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ของกษัตริย์ลุดวิคที่สองแห่งบาวาเรีย ทรงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างปราสาท จากความหลงใหลในการแสดงอุปรากร ต่อมาปราสาทนอยชวานสไตน์ ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบฉากบัลเล่ต์และละครอีกนับร้อย ๆ เรื่อง ปราสาทนี้เป็นเหมือนปราสาทในเทพนิยายที่มีมนต์เสน่ห์ที่สุดในโลกและเป็นแบบจำลองให้ “วอลท์ ดิสนีย์” นำไปสร้างเป็นปราสาทของเจ้าหญิงในภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงนิทรา ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ นี้ตั้งอยู่เหนือโกรกธารขรุขระของแม่น้ำพอลแล็กในเทือกเขาแอลป์ เป็นปราสาททรงเสน่ห์ที่มีมนต์ขลังที่สุดในโลก หอคอยสีงาช้างของปราสาทดูลอยเด่นอยู่กลางป่าสนเขียวขจี กำเนิดขึ้นจากความฝันของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงบันดาลให้เป็นจริงด้วยพระราชทรัพย์อันมหาศาล นำท่านสู่ จุดชมวิวถ่ายรูปปราสาททั้งหลัง แล้วเดินชมความร่มรื่นของแนวป่าสนสู่ตัวปราสาท แล้ว นำเข้าชมความวิจิตรพิศดารของตัวปราสาทภายใน ที่พระองค์ทุ่มเทพระราชทรัพย์เพื่อเนรมิตฝันให้เป็นจริง ชมผลงานชิ้นเอกของจิตรกร ประติมากร และช่างแกะไม้ฝีมือเยี่ยม นำชมห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรีโอเปร่า ถ้ำแห่งวีนัส ท้องพระโรง และห้องครัวที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น จากนั้นนำกลับสู่เชิงเขา

หมายเหตุ  :   รถ Shuttle Bus ที่วิ่งรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นลงปราสาท อาจมีหยุดให้บริการในช่วงฤดูหนาวหรือวันหิมะตก หากรถบัสไม่วิ่ง จะเปลี่ยนพาท่านขึ้นโดย นั่งรถม้า (นั่งได้ 8-12 คน และ รวมอยู่ในค่าบริการ เฉพาะขาขึ้นเท่านั้น) ท่านอาจจำเป็นต้องเดินขึ้นปราสาท ในกรณีที่คิวรถม้าค่อนข้างยาวซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่ทันรอบเวลาเข้าปราสาท หากท่านไหนสละสิทธิ์ไม่เข้าปราสาท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี (ระยะทางเดินขึ้นเขาใช้เวลาเดินประมาณ 25 – 30 นาที)

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น หากมีเวลา อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในหมู่บ้านชวานเกา โดยเฉพาะกระเป๋าเดินทางชื่อดังของเยอรมันอย่าง ริโมว่า Rimowa ซึ่งซื้อที่เยอรมันจะราคาถูกกว่าที่อื่น โดยเฉพาะในชอปของหมู่บ้านนี้ นอกจากนั้นยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิ มีดตราคนคู่, ของที่ระลึก, เครื่องสำอางค์เยอรมัน ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามสู่พรมแดนของ 3 ประเทศ ระหว่าง เยอรมนี, ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนำท่านสู่เมือง เบรเก้นซ์ Bregenz (ระยะทาง 109 ก.ม./ 1.45 ชม.) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ตั้งอยู่ปลายสุดริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ Lake Constance ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของยุโรปกลาง นำท่านเที่ยวชมความน่ารักของเมืองเบรเก้นซ์ แวะถ่ายรูป กับ โบสถ์เฮอส์เยซู ซึ่งเป็นโบสถ์นิโอโกธิคขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีหอคอยคู่ 2 หอคอยตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าโบสถ์ สร้างขึ้นในปี 1905-1908 และถูกบูรณะใหม่ในปี1992-1995 แวะถ่ายรูป กับ หอเซ็นต์มาร์ติน St. Martin Tower ซึ่งสร้างสุงกว่ากำแพงเมือง เป็นอาคารสร้างแบบสถาปัตกรรมบาโร๊ค สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ความสูงของหอคอยสามารถใช้เป็นหอดูข้าศึกศัตรูในอดีต เนื่องจากสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบเมืองเบรเก้นซ์ ก่อนมีเวลาอิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองและบันทึกภาพความงดงามของเมืองเบรเก้นซ์ตามอัธยาศัย ในตัวเมืองเก่าของเบรเก้นซ์จะมีร้านค้าต่างๆให้ท่านได้เดินเล่นหรือเลือกข้อปปิ้งพอหอมปากหอมคอ อาทิ ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ, ร้านรองเท้า, ร้านเครื่องประดับ, ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก และซุปเปอร์มาร์เก็ต

ชมบรรยากาศของเมืองริมทะเลสาบแห่งนี้ ทัวร์ยังมาไม่เยอะ เราอยากให้ท่านลองสัมผัส

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่เมือง ดอร์นบิน Dornbirn (ระยะทาง 13 ก.ม./ 15 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย

พักที่              Vienna House Martinsprk Dornbirn

วันพฤหัสที่ 25 ต.ค. 61

แซงค์กัลเลน (สวิตเซอร์แลนด์) – รถไฟสาย Appenzeller Bahn – อัพเพนเซล – อินเทอลาเค่น (6)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนั่งรถโค้ชเข้าสู่ เมืองแซงค์ กัลป์เลน St.Gallen (ระยะทาง 45 กม./ 45 นาที) อีก 1 เมืองสวยของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีโบสถ์สไตล์บาร็อค แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและมีความสําคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป วิจิตรตระการตาไปด้วยงานศิลปะที่รวบรวมช่างทุกแขนงมาสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่มาของงานศิลปะบริสุทธิ์มากมายซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้อิทธิพลแบบบาร็อคยังคงเห็นได้เด่นชัดจากอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้านหน้าอย่างวิจิตรบรรจง ให้ท่านได้ชมความงดงามขอบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์

หมายเหตุ นำท่านแวะประทับตราเอกสารภาษี ณ ด่านพรมแดนก่อนเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เฉพาะสินค้าที่ซื้อมาจากประเทศที่ไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนสินค้าที่จะซื้อในสวิสสามารถประทับตราที่สนามบินซูริคได้ปกติ ขั้นตอนการรับเงินหรือหยอดซองคืนเข้าบัตร ทำที่สนามบินซูริควันสุดท้ายที่เดียวทั้งหมด

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่าน นั่งรถไฟสาย Appenzeller Bahn รถไฟเส้นทางชนบทที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1904 วิ่งจากเมืองแซงค์กัลป์เลนสู่เมือง อัพเพนเซล Appenzell เมืองแห่งกระดิ่งวัว, ชีส แ  ละขนมบีเบอร์ (Biber) รถไฟจะลัดเลาะเข้าสู่เส้นทางสายชนบท ผ่านทุ่งหญ้าที่จะเขียวขจีในยามหน้าร้อนและขาวโพลนในฤดูหนาว ผ่านบ้านเรือนชาเล่ต์แบบสวิสแท้ๆแสนน่ารัก ถือเป็นอีก 1 เส้นทาง  รถไฟที่สวยมากในสวิตเซอร์แลนด์ Unseen / รถไฟเทียบชานชลาเมือง อัพเพนเซล อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ชมความงดงามของเมืองเล็กๆกลางหุบเขาแสนน่ารักแห่งนี้ บริเวณถนนเมืองเก่าหน้าสถานีรถไฟจะมีร้านต่างๆ อาทิ ร้านขายชีส, ร้านขายขนมบีเบอร์ หรือร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง ที่เค้าว่ากันว่า เสื้อประจำชาติพื้นเมืองชาวสวิสคิดค้นขึ้นที่เมืองนี้

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอลาเค่น Interlaken (ระยะทาง 223 กม./ 3.15 ชม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ หากมีเวลาอิสระให้ท่าน  เดินเล่นชมเมือง เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย” ท่านสามารถเลือกเดินเล่นผ่อนคลายอิริยาบถสบายๆ สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นของสวิสให้เต็มปอด

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก        Hotel Du Nord  ** อยู่ใจกลางเมืองเมืองอินเทอลาเค่น หลังอาหารค่ำสามารถเดินเล่นได้ ร้านปิด 22.00 น.

วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61

กรินเดอวาลด์ – นั่งรถไฟฟันเฟือง – ยอดเขาจุงเฟรา – ลานหิมะ – ซูริค – ชมเมือง(7)

 เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่าน สัมผัสกับประสบการณ์นั่งรถไฟฟันเฟือง ผ่านชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา แวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป บนสถานีปลายทางจุงฟราวบาห์น นำคณะ เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคย ละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา และ ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

หมายเหตุ  การพิชิตยอดเขาจุงเฟรา เวลาอยู่ข้างบนยอดเขา ท่านอาจจะเหนื่อยและเพลียมากกว่าปกติ ด้วยสภาพอากาศที่น้อย พยายามอย่าออกแรงเยอะ ***

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ** บนยอดเขา **

นำท่านลงจากเขาโดยรถไฟฟันเฟือง แล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชคันเดิม แล้วเดินทางสู่เมือง ซูริค Zurich (ระยะทาง 125 กม./ 1.30 ชม.) ศูนย์กลางการเงิน, เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่ง

แม่น้ำลิมแม็ท นำท่าน บันทึกภาพกับ โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ นาฬิกาของหอคอยโบสถ์ซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป นำท่านเดินเล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของร้านแบรนด์เนม ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับและร้านนาฬิกา

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก        Sheraton Zurich Hotel   ** โรงแรมดีย่านธุรกิจใหม่ ติดกับซุปเปอร์ฯ ปิด 21.00 น.

วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 61

สนามบิน – ซูริค – กรุงเทพฯ (8)

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 09.30 น. เดินทางสู่สนามบิน ซูริค  พร้อมเผื่อเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

 วันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61

กรุงเทพฯ (9)

   05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ…

**********************************

 

อัตราค่าบริการ

PERFECT เยอรมัน เชค ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

ห้องพักคู่

2 ท่าน

ราคาเด็ก*

พักห้อง

1 เด็ก+1 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก*

1 เด็ก+ 2 ผู้ใหญ่

(เสริมเตียง)

ราคาเด็ก**

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
20 – 28 ต.ค.61 95,900 95,900 93,900 92,900 12,900

หมายเหตุ  :  เด็กต้องมีอายุ 2-12 ปี บริบูรณ์  //  เด็กอายุ 5-12 ปี โรงแรมในยุโรปจะบังคับเสริมเตียง

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามเส้นทางและสายการบินที่รายการระบุไว้
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) ในระดับดาวมาตรฐานตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาลหรืองานจัดแสดงสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง แต่จะคำนึงถึงเส้นทางและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง นำเที่ยวตามสถานที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาตามวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมทิป  คนขับรถต่างประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ (ตามอัธยาศัย) ปกติท่านละ 20 – 25 ยูโร
 • ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757