สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งธรรมชาติ

-ท่องเที่ยวเมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิต

-เที่ยวหมู่บ้าสไตน์ อัมไรน์ ชมภาพวาดปูนเปียก (Fesco)

-นั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก Bernina Express

-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรสสู่เมืองเซอร์แมท (หมู่บ้านปลอดมลพิษ)

-ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น ( Matterhorn)

-เที่ยวชมเมืองเจนีวา

-ท่องเที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิต

-ช้อปปิ้งเมืองอินเทอร์ลาเก้น

-เที่ยวจุงเฟรา (Top of Europe)

กำหนดการเดินทาง  3-11 เมษายน 2562

โหลดโปรแกรม คลิก>>>

รายละเอียดโปรแกรม

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 (1)           

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

09.30 น.      คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3          เคาน์เตอร์ G สายการบินสวิส อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์  พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

12.45 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดยสายการบิน สวิส อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LX181 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง)

19.35 น.      เดินทางถึง สนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์…หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (1)

ที่พัก            ALLEGRA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2562 (2)         

ซูริค – น้ำตกไรน์  – สไตน์ อัม ไรน์ – อัพเพนเซล – เซนต์ มอริทช์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (2)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น…นำท่านชม น้ำตกไรน์  (Rhien Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป…

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) เมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ําไรน์ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เมืองชไตน์อัมไรน์ ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดีเมืองนี้มีประชากรเพียง 3,110 คน มีพื้นที่เพียง 6.06 ตารางกิโลเมตรเป็นมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้ําไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ําปูน เปียก fresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้รับการยอมว่าเป็นหมู่ในตึกแถวที่สวยงามที่สุดในโลก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (3)

 บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัพเพนเซล (Appenzell) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองการ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา อีเบนนาลพ์ (Ebenalp) อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ซึ่งไกล้กับประเทศลิคเทนสไตน์ (Liechtenstein) เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของที่นี่…นำท่านเดินเล่นชมตัวเมืองอัพเพนเซล ให้ท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง และย่านตึกเก่าของเมืองและให้ท่านอิสระถ่ายวิวทิวทัศน์รอบเมืองอัพเพน ตามอัธยาศัย…

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทช์ (St.Moritz) เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์  และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย…นำท่านชมความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (Lake St. Moritz) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (4)

ที่พัก            EUROPA HOTEL หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ :   เซนต์ มอริทซ์ เป็นเมืองเล็กๆ มีโรงแรมจำกัด หากโรงแรมในเมืองเซนต์มอริทซ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (3)         

เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟ BERNINA  EXPRESS – ทิราโน่ (อิตาลี) – โคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (5)

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟสาย BERNINA EXPRESS  (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก) จากเมืองเซนต์มอริทซ์ สู่ เมืองทิราน่า (Tirano) ของประเทศอิตาลี รถไฟสาย BERNINA EXPRESS เป็นรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปี ค.ศ.1910  เป็นรถไฟด่วนพิเศษแบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือก        เขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เปิดวิ่งตลอดทั้ง ถือว่าเป็นเส้นสายรถไฟที่วิวทิวทัศน์สวยที่สุดในโลก และว่ากันว่าหากใครได้มานั่งรถไฟสายนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งรถไฟท่องเที่ยวสายอื่น ๆ ในโลกเลย…เดินทางถึง เมืองทิราโน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)…จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองทิราโน่

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (6)

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทะเลสาบโคโม่ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุด  บนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบ และหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี…นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาและหมู่บ้าน ที่พัก วิลล่า         ที่สวยงามระหว่างที่ท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ :   หากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่สามารถล่องเรือได้ทางบริษัทของดการให้บริการในการล่องเรือ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (7)

ที่พัก            CRUISE HOTEL COMO หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ :   โคโม่เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงมากโรแรมที่พักถูกจองเต็มเกือบตลอดทั้งปี   หากโรงแรมที่โคโม่เต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง เช่น   เมืองลูกาโน่ เมืองริมทะเลสาบแสนสวยของสวิตเซอร์แลนด์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 (4)             

โคโม่ – เบลลินโซน่า(สวิส) – อันเดอร์แมท – รถไฟ GLACIER EXPRESS  เซอร์แมท

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (8)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona) เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑล ทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์  นำท่านเดินชมเมือง เบลลินโซน่า ซึ่งท่านจะพบกับเมืองในยุคกลางที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสำคัญก็คือปราสาท เพราะเมืองนี้มีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน คือ Castelgrande, Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro ทั้ง 3 ปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกโลกด้วย อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองเล็ก ๆ น่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (9)

บ่าย             นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท โดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส (Glacier  Express) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง     ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึง เมืองเซอร์แมท (Zermatt)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้ รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น…อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย (10)

ที่พัก            GORNERGRAT-DORF HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 (5)           

นั่งกระเช้าขึ้นแมทเทอร์ฮอร์น(ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) – มองเทรอซ์ – เวเว่  – โลซานน์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (11)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าลอยฟ้า ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการขึ้นสู่ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื่อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า…นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ “ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์  Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนักได้

 

 หมายเหตุ:    หากกระเช้าขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิด ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทจะเปลี่ยนไปนั่ง รถไฟขึ้นยอดเขากอร์นเนอร์แกท ขึ้นไปเล่นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน (ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นไม่มีกระเช้าหรือรถไฟขึ้นถึง ต้องขึ้นยอดเขาใกล้ ๆ เช่น ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น หรือยอดเขากอร์นเนอร์แกท)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (12)

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง…นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก…เดินทางสู่ เมืองเวเว่ (Vevey) เมืองที่ ชาลี แชปปลิ้น อดีตตลกเอกของโลก รักและหลงใหลบั้นปลายของชีวิตรวม 25 ปี เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ นำท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก…จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมือง โลซาน (Lausanne) ตามเส้นทางแสนสวยที่มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ภูเขา เนินเขาสลับสล้าง      สู่เมืองโลซานน์ เมืองตาก อากาศที่สำคัญของสวิส เมืองทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์ ขอเชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนสวยริม ทะเลสาบเลอมัง

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (13)

ที่พัก            MOEVENPICK LAUSANNE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 (6)          

อีวัวร์ – เจนีวา – เบิร์น – อินเทอลาเก้น 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (14)

จากนั้นนำท่านเดินทางเลียบทะเลสาบข้ามพรมแดนสู่ฝรั่งเศส…นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) เป็นเมือง Unseen ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18  ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่า จะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรป จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านดอกไม้  และได้รับรางวัล InternationalTrophy for Landscape และพืชสวน อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของฝรั่งเศสในปี 2002…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก (WTO)…นำท่านชม น้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬกิาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (15)

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม…ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ และ หอนาฬกิาประจำเมือง แวะ ชมบ่อหมีสีน้ำตาล สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่นหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาสัย…

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวย ๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ…อิสระให้ท่านเดินท่านเล่น ชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEX PHILIPPE,PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิสร้านช็อคโกแล็ต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ               ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

ที่พัก            CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า   

หมายเหตุ :   เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อย ๆ ทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

วันอังอังคารที่ 9 เมษายน 2562(7)         

ยอดเขาจุงฟราวน์ – หมู่บ้านเมอเรน – หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ –เลาน์เทอบรุนน์เน่น – อินเทอลาเก้น    

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (16)

นำคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูง     ถึง 3,464 เมตร นำคณะลงรถไฟสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย…จากนั้นนำท่านชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี (Ice Palace) ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และ ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก พร้อมซื้อของที่ระลึกต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์ (17)

บ่าย             นำท่างเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ เมืองเลาเทอบรุนเน่น (Lauterbrunnen)…นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็ก ๆ ในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่       วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่เสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป…

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ สถานี Grutschalp…จากนั้นเปลี่ยนเป็นนั่งรถรางเพื่อไปยัง หมู่บ้านเมอเรน (Murren) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือก  เขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯ ต่างบอกว่าที่นี้สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค.ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่าและดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก หรือท่านสามารถเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ (Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดินเพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราว ๆ 1 ชม. (หากท่านใดไม่อยากเดิน สามารถซื้อตั๋วนั่งกระเช้าไฟฟ้านั่งจากเมือง Murren ไปยังเมือง Gimmelwald ไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)

หมายเหตุ ความสวยงามวิวทิวทัศน์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย  หากวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส รับประกันว่าสวยมาก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (18)

ที่พัก            CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ :   เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อย ๆ ทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562(8)        

อินเทอลาเก้น – ซูริค – ชมเมือง – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (19)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์…นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (20)

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทำคืนภาษี (Tax Refund)

17.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สวิส อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LX180

วันพฤหัสที่ 11 เมษายน 2562(9)          

กรุงเทพฯ

09.35 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

***รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ****

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง เด็กต่ำอายุกว่า

12 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่เสริมเตียง

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

3-11 APR’19

109,000.- 109,000.- 106,000 104,000 17,000

***ออกเดินทาง 15 ท่าน เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ***

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่าง ก่อนชำระมัดจำทุกครั้งนะคะ***

เงื่อนไขการจอง

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 30,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 2. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้
 2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ

3.1 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ                         3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ            3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ

 1. 4. มัคคุเทศก์บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 2. 5. ประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา)
 3. ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถในยุโรป
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ไม่รวม

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างชาติ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 5. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
 6. ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1) หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่ามัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัท จะขอคืนค่าบริการให้ท่านในอัตราดังต่อไปนี้

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน หักค่ามัดจำ 50%
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่ามัดจำ 100%
 • ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด

2) หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด

3) ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยหรือในต่างประเทศ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

4) กรณีวีซ่าไม่ผ่านทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าจองที่นั่งสายการบิน ค่าจองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ ฯลฯ

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

 อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757