ออสเตรีย ฮังการี เชค เยอรมัน 10 วัน

เส้นทางนี้ครบรส ขึ้นรถไฟ+นั่งกระเช้า+เข้าปราสาท แสนคลาสสิค

มิวนิค เซนต์วูล์ฟกัง ฮัลสตัทท์ เชสกี้ ครุมลอฟ ปราก

คาร์โลวี วารี แบมเบิร์ก โรเธนเบิร์ก แฟรงค์เฟิร์ต

บินตรงสบาย โดย  สายการบินไทย Thai Airways      

เดินทาง 28 ธันวาคม – 06 มกราคม 2562  ** HAPPY NEW YEAR **

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

 

วัน ศุกร์ ที่ 28 ธ.ค. 61

สนามบินสุวรรณภูมิ (1)

 21.00 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D สังเกตุป้ายบริษัท..พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

วัน เสาร์ ที่ 29 ธ.ค. 62

กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรชน – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือดานูบ (2)

 01.20 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (เที่ยวบินตรง ใช้เวลาประมาณ 11.30 ชม.)

07.15 น.    เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฮังการี สู่เมือง บูดาเปสต์ Budapest (ระยะทาง 226 ก.ม./ 3 ชม.) เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้

หมายเหตุ   ช่วงเช้าวันนี้เดินทางสบายๆ มีเวลาให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากนั่งเครื่องมาไกล

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำชม จัตุรัสวีรบุรุษ Hero’s Square บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ จากนั้นนำขึ้นชมบริเวณ Castle Hill ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอก กับ โบสถ์แมทเธียส Matthias Church ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฏให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมือง  หลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์ นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงาม  อันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตว  รรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุเสาวรีย์ของ พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ป้อมชาวประมง Fishermen’s Bastion เป็น จุดชมวิว เหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของ  แม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน

จากนั้นนำคณะลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการีทั้งประเทศแล้ว ยังได้แบ่งนครหลวงแห่ง  นี้ออกเป็น 2 ซีกด้วย ทั้งสองฝั่งของเมืองมี “สะพาน” ที่สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่น้ำดานูบเชื่อมติดต่อระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่งเป็นจำนวน 8 แห่ง และเรือจะแล่นผ่าน“อาคารรัฐสภา” เป็นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรป  ฟากฝั่งแม่น้ำดานูบของกรุงบูดาเปสต์

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่    Novotel Budapest City   ****4ดาว  หรือเทียบเท่า

วัน อาทิตย์ ที่ 30 ธ.ค. 62

บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ชมเมือง (3)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ กรุงเวียนนา Vienna (ระยะทาง 246 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรของทั้ง 2 ประเทศ / เดินทางถึงกรุงเวียนนา นำท่าน ผ่านชม ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อน ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง และโรงละครอันงดงามมากมาย

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ กรุงเวียนนา Vienna (ระยะทาง 246 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรของทั้ง 2 ประเทศ / เดินทางถึงกรุงเวียนนา นำท่าน ผ่านชม ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อน ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง และโรงละครอันงดงามมากมาย

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน เข้าชม ความงามของ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ Schönbrunn Palace แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่ 16 และต่อมาจักพรรดินี พระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส

จากนั้นนำท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ซึ่งป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชม โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1955 ผ่าน พระราชวังฮอฟบูร์ก Hofburg Palace  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสตศตวรรษที่ 20 ผ่านชม ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1873-  1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร – ฮังกาเรียนมาก่อน  จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมือง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

พักที่            Austria trend Hotel Savoyen   ****4ดาว  หรือเทียบเท่า

 วัน จันทร์ ที่ 31 ธ.ค. 62

เวียนนา – ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ – จตุรัสเมืองเก่า (4)

ช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก Prague (ระยะทาง 285 / 4 ชม.) ระหว่างทางชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบตลอดเส้นทางการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ “กรุงปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านคน ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากกรุงปรากเป็นเมืองเก่าแก่ ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท โรมแห่งอุดรทิศ และยังมีสถานสิ่งปลูกสร้างสำคัญ ๆ ที่สวยงามมากมาย

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทปราก Prague Castle หรือ Pražský hrad เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นตัวปราสาทได้จากมุมต่างๆ ของเมือง จากนั้นนำท่านชมสิ่งที่ดึงดูดและสะดุด  ตาที่สำคัญๆ คือ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus cathedral มหาวิหารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยศัตวรรษที่ 14 เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธีก (Gothic) ที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้ำฝน ส่วนภายในของมหาวิหารจะได้พบกับความงามอันประณีตของสถานที่ฝังศพต่างๆ สามารถปีนไต่ขึ้นไปบนยอดสุดของหอระฆังได้ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของปราสาท การสร้างหลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปัตยกรรมโกธีกตอนปลายหรือเรียกอีกอย่างว่าสถาปัตยกรรมโกธีกวิจิตร (late Gothic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่ทุกวันนี้

นำท่านเดินต่อสู่เบื้องล่าง เลาะถนนริมแม่น้ำวัตตาวา นำชม สะพานชาร์ล Charles Bridge สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของกรุงปรากที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัตตาวา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในยุโรป โดยสองข้างสะพานจะ  ประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเช็ค 30 องค์ และ  เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน

นำท่านเดินต่อสู่ย่าน จตุรัสเมืองเก่า OLD TOWN SQUARE นำท่านบันทึกภาพกับ ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า Old Town Hall ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical clock สร้างขึ้นกว่า 500 ปีมาแล้ว ทุกชั่วโมง กลไกจะทำงานให้ตุ๊กตาอัครสาวก 12 คนของพระเยซู ผลัดกันโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่าง ทักทายฝูงมหาชนแน่นขนัดที่คอยชมอยู่เบื้องล่าง เมื่อ 500 กว่าปีก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่พัฒนาเหมือนในปัจจุบัน การใช้กลไกที่ซับซ้อนพอที่จะทำให้ตุ๊กตาหมุนออกมาทักทายผู้คนได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมาก ตำนานกล่าวว่าหลังจากนาฬิกานี้สร้างเสร็จ คนประดิษฐ์กลไกนาฬิกาชิ้นนี้ถูกควักลูกตาให้ตาบอด เพื่อที่จะไม่สามารถมองเห็นแล้วจะสามารถไปสร้างนาฬิกาแบบเดียวกันนี้ที่อื่น ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านได้ เดินเล่นบันทึกภาพ ณ ย่านเมืองเก่า หรือท่านจะ เลือกเดินช้อปปิ้งตลอดพื้นเมือง ที่มีสินค้าอย่าง ผลไม้สด, ช้อกโกแลตท้องถิ่น, ของที่ระลึก และภาพวาดสวยๆ

หมายเหตุ    เนื่องจากรายการตลอดทั้งบ่ายวันนี้ จะต้องเดินทั้งหมด เพราะเป็นเส้นทางบังคับจริงๆ เดินอย่างงี้ทุกทัวร์ รถใหญ่ไม่สามารถเข้าเมืองเก่าได้ จึงรบกวนทุกท่านใส่รองเท้าที่สามารถเดินสบายๆ ไม่แนะนำมีส้นสูงและควรเตรียมร่างกายให้พร้อม ระยะทางเดินประมาณ 3 – 4 กม. หากร่างกายไม่พร้อม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ครับ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร       

พักที่            Vienna House Diplomat Prague   ****4ดาว  หรือเทียบเท่า

วัน อังคาร ที่ 01 ม.ค. 62

ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ชมวิวบนปราสาทครุมลอฟ – หมู่บ้านฮัลสตัทท์ (พักในหมู่บ้าน 1 คืน)                  (5)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (ระยะทาง 170 ก.ม./ 2.30 ชม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามราวกับภาพวาดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโบฮีเมีย แต่งแต้มด้วยความโรแมนติก เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับที่สองของสาธารณรัฐเช็ก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1992 ด้วยจำนวนอาคารเก่าแก่กว่า 300 อาคารที่ได้รับการทะนุบำรุงเป็นอย่างดี

นำท่าน เดินชมความน่ารักของเมืองสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ เมืองนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง บริเวณ ลาน Courtyard ของปราสาทครุมลอฟ ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้า  อุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นมีเวลา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง ผ่อนคลายสบายๆ กับเมืองสุดน่ารักแห่งนี้ ท่านสามารถเดินเลือกซื้อของหัตถกรรมในเมืองอย่างผ้าลูกไม้ งานแกะสลักเล็กๆ หรือเครื่องประดับอย่าง อัมพัน Amber ซึ่งมีขายอยู่มากทางแถบ

 กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลสตัทท์ Hallstatt (ระยะทาง 220 ก.ม./ 3 ชม.) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองนี้ ตัวหมู่บ้านฮัลสตัทท์เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls  tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขา

หมายเหตุ    การเดินเข้าไปยังหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ระยะทางเดินประมาณ 650 – 700 เมตร รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ ต้องจอดที่จุดจอดรถด้านหน้าหมู่บ้านที่เดียว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่รับรองว่าท่านจะประทับใจกับความสวยของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างใกล้ชิดแน่นอน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่            HALLSTATT – Gruner Baum Hotel   ** Confirmed ห้องแล้ว จองด่วน ห้องมีจำกัด **

หมายเหตุ           กรุณาจัดเตรียมสัมภาระสำหรับพักค้างคืนในหมู่บ้านฮัลสตัทท์ 1 คืน แยกใส่กระเป๋าใบเล็ก

วัน พุธ ที่ 02 ม.ค. 62

หมู่บ้านฮัลสตัทท์ Unesco – เดินชมหมู่บ้าน – การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น (6)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงเช้ายังมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพของหมู่บ้านฮัลสตัทท์ บรรยากาศหน้าวหนาว แสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า จะสวยมากเป็นพิเศษ มีเวลา นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ฮัลสตัทและบรรยากาศริมทะเลสาบ Hallstatter Sea

จากนั้น อิสระเวลาให้แก่ท่าน เพื่อเก็บภาพ ความสวยงาม และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมน ติกของเมืองฮัลสตรัทแห่งนี้อย่างเต็มอิ่มแน่นอน  หมู่บ้านแห่งนี้มีมุมสวยๆเยอะมาก นอกจากมุม “มหาชน” ที่นักท่องเที่ยวเดินไปถ่ายรูปกัน  แนะนำ !!  ให้ท่านลองเดินหาขึ้นไปทางบริเวณด้านบนของหมู่บ้าน แล้วท่านจะได้เห็นวิวที่แตกต่าง เดินไม่ยาก เข้าตามซอย มีทั้งทางลาด และบันได ขอความกรุณาท่านอย่าส่งเสียงดังเวลาถ่ายรูป เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชาวบ้านอาศัยอยู่

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น Garmisch Partenkirchen (ระยะทาง 246 ก.ม./ 3.45 ชม.)  เมืองแห่งการพักผ่อนที่มีบรรยากาศสบายๆอีก 1 เมืองของแคว้นบาวาเรีย รายล้อมไปด้วยเทือกเขาบาวาเรียนแอลป์อันงดงาม และ 1 ในนั้นคือ ซุก สปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ภายในตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ การ์มิช และ พาร์เท่นเคียร์เช่น ซึ่งในตัวเมืองเก่านั้นจะมีบ้านเรือนที่ถูกวาดภาพฝาผนังบ้านในสไตล์บาวาเรียน ร๊อคโคโค่ อันงดงาม อิสระท่านเดินเล่นชมความงามของเมืองแห่งนี้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถ เดินเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้า บนถนน Bahnhof Strasse ซึ่งมีทั้งมินิมาร์ท, ร้านขายอุปกรณ์กันหนาว, เสื้อผ้า และของฝากเล็กๆ น้อยๆ

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่   Hotel Konigshof  ****4ดาว  หรือเทียบเท่า

วัน พฤหัสฯ ที่ 03 ม.ค. 62

สถานีรถไฟแอ๊บซี – นั่งรถไฟสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ลานหิมะ – นั่งกระเช้า – ฟุสเซ่น (7)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนำท่านสู่ สถานีรถไฟซุกสปิต เพื่อนำท่าน ขึ้นรถไฟไต่เขา สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ที่สูงที่สุดในเยอรมัน ยอดเขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของออสเตรียและเยอรมัน รถไฟจะค่อยๆเดินทางขึ้นให้ท่านได้ชื่นชมวิวสวยตลอดทาง จนถึง สถานีบนยอดเขา ซึ่งบริเวณนี้ท่านจะได้สัมผัสกับ หิมะอันขาวโพลน มีเวลา อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับลานหิมะ จากนั้น เปลี่ยนขึ้นกระเช้า เพื่อขึ้นไปสัมผัสกับจุดชมวิวอันสวยงาม  ท่านยังสามารถเดินข้ามพรมแดน  ข้ามไปยังเขตของประเทศออสเตรียได้อีกด้วย ให้เวลาท่านชมวิวสวยของเทือกเขาแอลป์ที่งดงาม ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปอย่างเต็มอิ่ม รับรองความสวยว่าไม่แพ้ยอดเขาใดในยุโรป

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   ** บนยอดเขา **

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรรยากาศลงจากเขาด้วย กระเช้าไฟฟ้า ที่สะดวกและรวดเร็วสู่สถานีด้านล่าง แต่งแต้มด้วยความโรแมนติกของทะเลสาบ Ebsee สวยงามยิ่งนัก

หมายเหตุ      กระเช้าอาจมีปิดทำการ หากวันนั้นสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและเป็นอันตราย หากกระเช้าปิด จะนำท่านเดินทางลงจากเขาด้วยรถไฟแทน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฟุสเซ่น Fussen (ระยะทาง 78 ก.ม. / 1.20 ช.ม.) เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ซึ่งเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ โดยปัจจุบันบรรยากาศตัวเมืองมีบรรยากาศที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่            Hotel Hirsch  ****4ดาว  หรือเทียบเท่า

วัน ศุกร์ ที่ 04 ม.ค. 62

ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตนน์ – มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลัส – ช้อปปิ้ง (8)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (ระยะทาง 5 นาที) นำท่าน ขึ้นชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ของกษัตริย์ลุดวิคที่สองแห่งบาวาเรีย ทรงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างปราสาท จากความหลงใหลในการแสดงอุปรากร ต่อมาปราสาทนอยชวานสไตน์ ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบฉากบัลเล่ต์และละครอีกนับร้อย ๆ เรื่อง ปราสาทนี้เป็นเหมือนปราสาทในเทพนิยายที่มีมนต์เสน่ห์ที่สุดในโลกและเป็นแบบจำลองให้วอลท์ ดิสนีย์ นำไปสร้างเป็นปราสาทของเจ้าหญิงในภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงนิทรา ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ นี้ตั้งอยู่เหนือโกรกธารขรุขระของแม่น้ำพอลแล็กในเทือกเขาแอลป์ เป็นปราสาททรงเสน่ห์ที่มีมนต์ขลังที่สุดในโลก หอคอยสีงาช้างของปราสาทดูลอยเด่นอยู่กลา งป่าสนเขียวขจี กำเนิดขึ้นจากความฝันของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงบันดาลให้เป็นจริงด้วยพระราชทรัพย์อันมหาศาล

นำท่านสู่ จุดชมวิวถ่ายรูปปราสาททั้งหลัง แล้วเดินชมความร่มรื่นของแนวป่าสนสู่ตัวปราสาท แล้ว นำเข้าชมความวิจิตรพิศดารของตัวปราสาทภายใน ที่พระองค์ทุ่มเทพระราชทรัพย์เพื่อเนรมิตฝันให้เป็นจริง ชมผลงานชิ้นเอกของจิตรกร ประติมากร และช่างแกะไม้ฝีมือเยี่ยม นำชมห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรีโอเปร่า ถ้ำแห่งวีนัส ท้องพระโรง และห้องครัวที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น จากนั้นนำกลับสู่เชิงเขา

หมายเหตุ      รถ Shuttle Bus ที่วิ่งรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นลงปราสาท อาจมีหยุดให้บริการในช่วงฤดูหนาวหรือวันหิมะตก หากรถบัสไม่วิ่ง จะเปลี่ยนพาท่านขึ้นโดย นั่งรถม้า (นั่งได้ 8-12 คน และ รวมอยู่ในค่าบริการ เฉพาะขาขึ้นเท่านั้น) ท่านอาจจำเป็นต้องเดินขึ้นปราสาท ในกรณีที่คิวรถม้าค่อนข้างยาวซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่ทันรอบเวลาเข้าปราสาท หากท่านไหนสละสิทธิ์ไม่เข้าปราสาท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี (ระยะทางเดินขึ้นเขาใช้เวลาเดินประมาณ 25 – 30 นาที)

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ มิวนิค MUNICH (ระยะทาง 127 ก.ม./ 2 ชม.) มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์และเต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภูมิภาคและเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง นำท่าน ผ่านชมย่านสำคัญๆ ผ่านชมบริเวณ สนามกีฬาโอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี  ค.ศ.1972

นำท่านสู่บริเวณ จตุรัสมาเรียน MARIEN PLATZ ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านที่มีร้านค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังของยุโรป อาทิ หลุยส์วิตตอง กุซชี่ ปราดา เนสเปรสโซ่ กระเป๋าเดินทาง Rimowa นาฬิกา PATEK PHILIPPE, ROLEX, กระเป๋าแบรนด์ทุกชนิด มีดคนคู่ อีกทั้งห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ต

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่          Munich Marriott Hotel  ****4ดาว  หรือเทียบเท่า

 วัน เสาร์ ที่ 05 ม.ค. 62

สนามบิน – มิวนิค – กรุงเทพฯ (9)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.       เดินทางสู่สนามบิน มิวนิค เผื่อเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND (ระยะทาง 38 ก.ม./ 40 นาที)

14.25 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG925

วัน อาทิตย์ ที่ 06 ม.ค. 62

กรุงเทพฯ (10)

06.05 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพและมีความสุข…

********************

อัตราค่าบริการ

เยอรมนี ออสเตรีย เชก ฮังการี 10 วัน (TG)  WE-EU02J

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พักห้อง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

*ราคาเด็ก

พักห้อง

1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่

*ราคาเด็ก

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่

(เสริมเตียง)

**ราคาเด็ก

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
28 ธันวาคม – 06 มกราคม 2562

** HAPPY NEW YEAR **

98,900 98,900 96,900 95,900 15,900

หมายเหตุ  :  เด็กต้องมีอายุ 2-12 ปี บริบูรณ์  //  เด็กอายุ 5-12 ปี โรงแรมในยุโรปจะบังคับเสริมเตียง

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามเส้นทางและสายการบินที่รายการระบุไว้
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยมีผลบังคับใช้สำหรับบัตรโดยสาร ที่ออกตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) ในระดับดาวมาตรฐานตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาลหรืองานจัดแสดงสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง แต่จะคำนึงถึงเส้นทางและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง นำเที่ยวตามสถานที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาตามวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถต่างประเทศ

 อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการ เรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ (ตามอัธยาศัย) ปกติท่านละ 20 – 25 ยูโร (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรือให้เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757